Dotacje unijne dla eksporterów

Dotacje unijne dla eksporterów w Małopolsce wreszcie startują, ale są niespodzianki

Nasz Serwis RozwojEksportu.pl może przekazać w końcu dobre wiadomości dla małopolskich przedsiębiorców, dotyczące dofinansowania wdrożenia i rozwoju eksportu. Wreszcie ruszają dotacje na internacjonalizacje. W dniu 26.02.2016 roku nastąpiło ogłoszenie terminu rozpoczęcia naboru na dotacje eksportowe. Instytucją, która organizuje ten konkurs jest Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości. Fundusze europejskie na rozwój eksportu będą możliwe do pozyskania w ramach

Oś Priorytetowa 3. Przedsiębiorcza Małopolska

Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki

Poddziałanie 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP

obejmujące dwa typy przedsięwzięć

Typ A: Opracowanie i wdrażanie strategii/planu działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa

Typ B: Wzdrażanie strategii/planu działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa

Dotacje unijne dla eksporterówStanowią one w sposób kompleksowy odpowiedź na zdefiniowane potrzeby małopolskich firm w zakresie wsparcia wymaganego przy wdrażaniu oraz rozwoju działalności eksportowej i sprzedaży na rynki zagraniczne.

Małopolska jest jednym z tych województw, gdzie nabór na dotacje na internacjonalizacje przebiega w jednym etapie. Dlatego aplikacja polega na złożeniu kompletnego wniosku, w którym jednym z załączników jest Plan Rozwoju Eksportu (zagadnienie to zostało omówione w artykule Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu jednak obowiązkowe. Brak planu to brak dotacji na eksport).

Czas otwarcia naboru

Możliwość składania wniosków rozpocznie się od 30 marca 2016 roku i będzie trwał do 31 stycznia 2017 roku do godziny 15.

Przy czym należy tu podkreślić, że ze względu na długi okres trwania naboru wnioski aplikacyjne będą oceniane w sposób cykliczny po zakończeniu określonych rund naboru i do wyczerpania środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów internacjonalizacji małopolskich firm z sektora MŚP.

Poziom oraz wartość dofinansowania

Przedsiębiorca z Małopolski może otrzymać maksymalnie 200 000 PLN dotacji, a maksymalny poziom dofinansowania poniesionych wydatków kwalifikowanych wynosi 50%. Zatem budżet projektu małopolskiej firmy w zakresie internacjonalizacji może wynosić nawet 400 000 PLN!

Budżet działania

Szacowny budżet na dofinansowanie projektów konkursowych wynosi ponad 10 300 000 PLN!

Wydatki uznane za kwalifikowane, czyli na co konkretnie można otrzymać fundusze na rozwój eksportu.

Przede wszystkim przedsiębiorstwa z Małopolski mogą wnioskować o dotacje, która pokryje 50% kosztów wykonania Planu Rozwoju Eksportu.

W dalszej kolejności dotacje unijne dla eksporterów z Małopolski mogą zostać wydatkowane na szereg działań, które pomogą firmom z regionu w skutecznym i trwałym wejściu na rynki zagraniczne wskazane w Planie Rozwoju Eksportu, z wykorzystaniem działań rekomendowanych w tym celu w Planie Rozwoju Eksportu. Działania eksportowe mają wspomóc wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu.

Do szeregu tych działań wspierających realizację Planu Rozwoju Eksportu można zaliczyć m. in.

  1. Udział w imprezach targowych o charakterze wystawienniczym na rynku krajowym, jak i zagranicznym.
  2. Wyszukiwanie i wskazanie potencjalnych partnerów biznesowych wraz z opracowaniem ofert oraz prowadzeniem negocjacji.
  3. Uzyskiwanie np. certyfikatów, homologacji oraz innych niezbędnych dokumentów, które są wymagane celem umożliwienia wdrożenia danego produktu/usługi na konkretny rynek zagraniczny.
  4. Usługi doradcze w  zakresie przygotowania produktu pod kątem danego rynku zagranicznego (np. wielkość opakowania, inne cechy użytkowe).
  5. Usługi doradcze odnośnie do finansowania prowadzenia eksportu.
  6. Usługi doradcze służące opracowaniu strategii wizerunkowej firmy i marki na rynkach zagranicznych, obejmujące m. in. doradztwo w zakresie przygotowania odpowiednich materiałów promujących firmę i jej ofertę na rynkach przewidzianych w Planie Rozwoju Eksportu (np. katalogi, strona internetowa).

Po ogłoszeniu informacji o naborze u przedsiębiorców pojawił się z pewnością niedosyt. Zaszły duże zmiany, które z punktu widzenia przedsiębiorców nie są rzeczą korzystną. Te zmiany związane są z ustaloną wysokością poziomu dofinansowania wydatków kwalifikowanych. Pierwotnie miał wynosić, aż 85%, a teraz wiadomo, że będzie to jedynie 50%. Według naszych nieoficjalnych informacji uznano, że wysokość poziomu dofinansowania w wysokości 85% może nie korzystnie wpłynąć na konkurencyjność firm w regionie, zaburzając równowagę.

W odniesieniu do 85% to zdecydowanie mniej, ale trzeba przyznać, ze 50% pokrycia wydatków poniesionych w kwestii wdrożenia eksportu to jednak nadal dużo.

Małopolskie dotacje unijne dla eksporterów

To bardzo dobrze, że nareszcie ruszają unijne dotacje eksportowe, które pozwolą małopolskim MŚP na realizację ich planów działania na rynkach zagranicznych. Z pewnością fakt, że dofinansowanie ustalono ostatecznie na poziomie 50%, nie jest najlepszą wieścią, ale to i tak dużo. Środki europejskie na eksport, które oferuje Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (MRPO 2014-2020) wpłyną pozytywnie na wzrost eksportu, rozwój małopolskiej gospodarki oraz obecność rodzimych firm na rynkach takich krajów, jak m. in. Szwecja, Francja, Niemcy czy innych rekomendowanych, jako odpowiednie dla danej firmy, w opracowanym specjalnie dla niej Planie Rozwoju Eksportu.