Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu jednak obowiązkowe. Brak planu to brak dotacji na eksport.

Aktualnie odbyły się już dwa nabory dla przedsiębiorców, którzy chcą otrzymać wsparcie na działalność eksportową. Dotyczy to województwa wielkopolskiego oraz dolnośląskiego. Oba programy odnośnie eksportu w tych województwach jednak różnią się zasadniczo, co odzwierciedla sposób przeprowadzania tychże naborów. W Wielkopolsce w jednym naborze składa się wniosek o dofinansowanie działań eksportowych wraz z Planem Rozwoju Eksportu (PRE), a w dolnośląskim składa się najpierw wniosek, który obejmuje jedynie sfinansowanie stworzenia Planu Rozwoju Eksportu. Różnica w obu programach wynika z obrania odmiennych strategii przez te województwa. W Wielkopolsce PRE składa się wraz z wnioskiem o dotację unijną na eksport, ponieważ ocenie podlega wniosek oraz jego załączniki (w tym PRE) razem w jednej turze. W przypadku województwa dolnośląskiego program podzielono na dwie tury. W pierwszej składa się wniosek na zapotrzebowanie w zakresie zakupu usługi doradczej związanej z tworzeniem owego dokumentu. Ogranicza to ryzyko firmy, że na powstanie tego dokumentu nie otrzyma wsparcia w formie dofinansowania. Dopiero po jego opracowaniu firma będzie mogła ponownie złożyć wniosek o dotacje na sfinansowanie działań eksportowych. Kluczowym minusem takiego rozwiązania jest czas. Dwie tury, plus okres przejściowy między nimi, rozciąga uzyskanie dotacji przynajmniej na 10-11 miesięcy. W wariancie z jedną turą ( np. Wielkopolska) dotacje możemy uzyskać już po 4 miesiącach, ale zlecając przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu jest możliwość, że w przypadku braku dotacji firma może być stratna o koszt jego stworzenia. Ocena, która strategia jest lepsza, sprowadza się do odpowiedzi na następujące pytanie: Co ma w przypadku danej firmy większe znaczenie: Czas czy pieniądz?

Najbliższe nabory

plan rozwoju eksportuPod koniec marca ruszają nabory w Małopolsce ( składa się wniosek i PRE razem, jako jeden z załączników) oraz województwie łódzkim (należy złożyć wniosek na zakup usługi doradczej w zakresie PRE). W maju ruszy bardzo duży program związany z tzw. Makroregionem  Polska Wschodnia ( również tutaj odbędą się dwie tury).

O Planie Rozwoju Eksportu (czy inaczej planie działalności eksportowej) pisano już kilka razy na naszym Serwisie. Zainteresowanych tematem zapraszamy do lektury naszych artykułów (np. Plan Rozwoju Eksportu – zmora prawdziwego eksportera).

Plan Rozwoju Eksportu – wzór

Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu przebiega wedle określonych kryteriów.

W Wielkopolsce instytucja podała, z czego taki plan powinien się składać. W tamtejszym naborze Plan Rozwoju Eksportu miał obejmować:

1. Informację o dacie rozpoczęcia przygotowywania dokumentu.
2. Analizę konkurencyjną przedsiębiorstwa pod kątem produktów lub usług przedsiębiorcy.
3. Informację o wyborze rynków docelowych działalności eksportowej (będącej wynikiem analizy).
4. Opis bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa w najważniejszych obszarach funkcjonowania i prognozy rozszerzenia działalności przedsiębiorcy ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju poprzez eksport.
5. Analizę SWOT dla eksportu każdego rodzaju produktu lub usługi na każdym z planowanych rynków docelowych.
6. Opis celów i strategii eksportowej.
7. Wskazanie i uzasadnienie wyboru działań służących realizacji celów polityki eksportowej.
8. Szacowaną wielkość kosztów niezbędnych do sfinansowania działań koniecznych do zrealizowania opracowanej strategii.
9. Wstępny harmonogram wdrażania strategii eksportowej.

Natomiast w Małopolsce istnieje wymóg, aby Plan Rozwoju Eksportu zawierał:

a) Analizę pozycji konkurencyjnej przedsiębiorcy oraz jego możliwości eksportowych, pod kątem oferowanych produktów/usług,
b) Analizę i wskazanie rynku/rynków docelowych działalności eksportowej, pod kątem produktów lub usług przedsiębiorcy, w tym analizę konkurencji (główni konkurenci oraz ich oferta), a także analizę ich słabych i mocnych stron,
c) Analizę konkurencyjności produktu/usługi na każdym ze wskazanych rynków docelowych, w tym analizę ich słabych i mocnych stron,
d) Opis wyznaczonych celów,
e) Strategię eksportową w zakresie produktu/usługi,
f) Wskazanie i uzasadnienie wyboru działań służących realizacji strategii eksportowej,
g) Szacowane koszty wdrożenia opracowanej strategii eksportowej,
h) Wstępny harmonogram wdrażania strategii eksportowej.

Przygotowanie Planu Rozwoju EksportuOba spisy Planów Rozwoju Eksportu pozornie się różnią,  ale merytorycznie dotyczą tego samego. Firma musi przedstawić w tym dokumencie swój plan na eksport i udowodnić, że posiada konkretne argumenty pozwalające wdrożyć eksport do danego kraju.

Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu

Niestety tego typu dokument będzie kosztować, a rzetelne przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu wymaga pewnego czasu, ale warto spróbować. Zawsze, gdy mówi się o eksporcie, to trzeba się liczyć z koniecznością poniesienia kosztów inwestycyjnych. Analogicznie, jak w przypadku zakupu nowej maszyny do produkcji. Kupuje się maszynę, aby produkować swoje produkty, a potem je sprzedawać. Z eksportem jest podobnie. Tworzy się plan, a  następnie go realizuje.  Tworzy się go raz na 2-3 lata i przez cały czas wdraża. Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu może się przełożyć na wzrost sprzedaży, ale pod warunkiem, że został on właściwie przygotowywany. W sposób rzetelny i merytoryczny przez doświadczoną firmę doradczą w zakresie eksportu.