Polityka prywatności

I. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od dnia 25 maja 2018 roku w całej Unii Europejskiej obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).

Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z usług Rozwoju Eksportu takimi danymi są np. imię i nazwisko, adres prowadzenia działalności gospodarczej, nr telefonu, adres e-mail. W przypadku korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej działającej pod adresem https://www.rozwojeksportu.pl i znajdującego się tam formularza kontaktowego takimi danymi są np. imię i nazwisko, adres e-mail oraz adres IP urządzenia. Dane osobowe są zapisywane w naszych systemach informatycznych.

1. ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych osobowych jest Makrokonsulting spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (właściciel Rozwoju Eksportu) z siedzibą w Krakowie przy ul. Kieleckiej 2/34, 31-526 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000749880, NIP: 6751663856.

W celu kontaktu dotyczącego przetwarzania i ochrony danych osobowych prosimy o wiadomość na adres e-mail kontakt(małpka)makrokonsulting.pl lub kontakt pod numerem telefonu (+48) 793 024 625.

2. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

2.1. Administrator zobowiązuje się do ochrony Państwa danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności do ich nieujawniania osobom nieuprawnionym oraz do ich przetwarzania wyłącznie w celach określonych w Polityce prywatności i tylko w zakresie niezbędnym do ich realizacji i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

2.2. Dane osobowe są zabezpieczone przed bezprawnym udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zniszczeniem, utratą, uszkodzeniem lub zmianą oraz przetwarzaniem niezgodnym z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Administrator podejmuje środki w celu ochrony danych, takie jak: kontrolowanie zakresu oraz procedury zbierania i przechowywania danych, a także fizyczne i informatyczne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę przed nieupoważnionym dostępem do systemów, w których przetwarzane są dane osobowe.

3. CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator danych będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w celu:
a) prowadzenia z Państwem korespondencji tradycyjnej i drogą elektroniczną, w tym udzielenia odpowiedzi na pytanie skierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej Administratora działającej pod adresem https://www.rozwojeksportu.pl (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
b) przygotowania dla Państwa oferty na nasze usługi (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
c) zawarcia umowy i wykonania zawartej z Państwem umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
d) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności obowiązków wynikających z uregulowań prawnych dot. rachunkowości, prawa podatkowego (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
e) analitycznym (doboru usług do potrzeb naszych klientów, optymalizacji naszych usług, optymalizacji działania strony internetowej, obserwowania częstotliwości wejść na stronę), w tym stosowania automatycznego przetwarzania danych poprzez narzędzia Google Analytics oraz pliki cookies na stronie internetowej Administratora działającej pod adresem https://www.rozwojeksportu.pl (o których można przeczytać więcej w rozdziale II), co stanowi realizację naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
f) egzekucji ewentualnych roszczeń przysługujących nam w stosunku do Państwa oraz w przeprowadzenia ewentualnego postępowania reklamacyjnego (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
g) w razie wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych w celu marketingowym Administrator będzie przetwarzać dane również w celu stosowania marketingu bezpośredniego – wysyłki newslettera. Marketing bezpośredni prowadzony za Państwa zgodą może być realizowany za pomocą środków komunikacji elektronicznej takiej jak e-mail, SMS, telefon (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit a RODO).

4. ODBIORCY DANYCH (PODMIOTY PRZETWARZAJĄCE)

Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione pracownikom Administratora, którym Państwa dane osobowe są ujawniane w celu wykonywania obowiązków służbowych, oraz podmiotom, z którymi współpracujemy tj. podmiotom świadczącym usługi księgowe, usługi prawne, bankom, dostawcom usług hostingu lub usług teleinformatycznych, podmiotom świadczącym usługi audytowe, instytucjom finansującym, do których kierowane są Państwa wnioski o dofinansowanie, wszelkim organom państwowym, którym zgłoszenie danych jest niezbędne do realizacji powyższych celów.

5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

5.1. Państwa dane osobowe przetwarzane w celu wykonania zawartej z nami umowy oraz wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres:
a) w którym mogą ujawnić się i być dochodzone roszczenia związane z tą umową,
b) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas (np. wynikającego z przepisów rachunkowych lub podatkowych).

5.2. Dane osobowe przetwarzane dla potrzeb marketingu naszych usług możemy przetwarzać do czasu ewentualnego wycofania przez Państwa zgody marketingowej.

5.3. Okres, przez jaki Administrator będzie przetwarzał dane osobowe zebrane w ramach narzędzi Google Analytics oraz plików cookies, jest zależny od typu danych plików. Będą one przechowywane przez okres istnienia potrzeby ich przetwarzania, jednak nie dłużej niż 26 miesięcy od chwili wejścia na stroną internetową.

6. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
a) prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) prawo do modyfikacji swoich danych,
c) prawo do żądania usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania danych,
d)
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, jeśli są one przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Administratora lub w celu marketingu bezpośredniego,
e) prawo do przenoszenia danych,
f) prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, jeśli do przetwarzania doszło na podstawie zgody. Jednak cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem,
g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prawa wymienione w pkt od a) do f) można zrealizować kontaktując się z Administratorem danych na adres podany w pkt 1.

7. DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

7.1. Podanie swoich danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia i wykonania z nami umowy.

7.2. Wyrażenie przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych wymienionych w pkt 2.2 jest w pełni dobrowolna. Niewyrażenie zgody w tym zakresie nie wiąże się z brakiem możliwości zawarcia z Administratorem umowy o świadczenie usług i nie wiąże się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami. Jedyną konsekwencją niewyrażenia zgody w tym zakresie będzie brak możliwości przesyłania do Państwa informacji marketingowych.

7.3. Zgoda na pobieranie Państwa danych osobowych z wykorzystaniem systemu plików cookies ma charakter dobrowolny. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na wykorzystanie systemu plików cookies mogą Państwo wyłączyć obsługę plików cookies w Państwa przeglądarce internetowej, jednak może spowodować to pogorszenie jakości korzystania z odwiedzanej przez Państwa strony internetowej.

8. AUTOMATYCZNE PRZETWARZANIE DANYCH I PROFILOWANIE

Wykorzystywanie narzędzi Google Analytics oraz plików cookies wiąże się z automatycznym przetwarzaniem danych, polegającym na automatycznej analizie częstotliwości odwiedzania stron. Państwa dane nie są profilowane.

9. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA OBSZAR EOG

Dane osobowe mogą być przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego do operatorów narzędzi internetowych na terenie USA. W takim wypadku przed przekazaniem danych osobowych zapewnione zostaną odpowiednie warunki do tego, aby współpraca z takimi podmiotami odbywała się w oparciu o odpowiednią podstawę prawną (np. decyzję Komisji Europejskiej stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony dla danego kraju czy odpowiednie klauzule umowne) oraz aby zapewniały one odpowiednie standardy ochrony.

II. PLIKI COOKIES I NARZĘDZIA GOOGLE ANALYTICS

1. Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka), czyli niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzaną witrynę internetową do urządzenia internauty (np. komputer, tablet, smartfon). Pliki te identyfikują internautę przy ponownych odwiedzinach bądź w ramach jednej wizyty w celu usprawnienia niektórych funkcji np. związanych z logowaniem lub w celu dostarczenia spersonalizowanych informacji. Pliki cookies stosowane na naszej stronie internetowej działającej pod adresem https://www.rozwojeksportu.pl są bezpieczne i nie mają szkodliwego wpływu na urządzenie końcowe. W plikach cookies trzymane są tylko te dane, które dana witryna zapisuje i ma do nich dostęp. Nie są w nich zatem przechowywane np. dane zewnętrzne dotyczące innych stron czy aplikacji.

2. Nasza strona internetowa wykorzystuje narzędzia Google Analytics pozwalające na tworzenie statystyk i ich analizę w celu optymalizacji działania strony internetowej. Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o sposobie korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwerów w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Z uwagi na zastosowaną anonimizację adresu IP, Państwa adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i dopiero tam skracany.

3. Podczas wyświetlenia naszej strony internetowej zostanie Państwu wyświetlona informacja na temat stosowania plików cookies i narzędzi analitycznych. Mogą Państwo wówczas zadecydować, czy zgodzić się na ich stosowanie. Ponadto istnieje możliwość zmiany tych ustawień z poziomu swojej przeglądarki.

4. Zmiana ustawień przeglądarki internetowej, może zostać dokonana w następujący sposób:
a) Google Chrome
Domyślnie ustawienia przeglądarki Chrome pozwalają na przechowywanie plików cookies. Aby zmienić te ustawienia należy:
– Wybrać menu Ustawienia Google Chrome i kliknąć zakładkę Ustawienia.
– Kliknąć Pokaż ustawienia zaawansowane u dołu strony.
– W opcjach Prywatność wybrać Ustawienia treści.
– Wybrać żądane ustawienia.
– W celu wprowadzenia specjalnych ustawień dla danego serwisu kliknąć w Zarządzaj wyjątkami i wybrać żądane ustawienia dla konkretnych witryn.
– Zatwierdzić zmiany, klikając przycisk Gotowe.
b) Mozilla Firefox
Domyślnie ustawienia przeglądarki Firefox pozwalają na przechowywanie plików cookies. Aby zmienić te ustawienia, należy:
– Wybrać w menu Narzędzia i otworzyć Opcje.
– W zakładce Prywatność i bezpieczeństwo wybrać żądane ustawienia.
– W celu wprowadzenia specjalnych ustawień dla danego serwisu należy kliknąć Wyjątki i wybrać własne ustawienia dla wybranych witryn.
– Zatwierdzić zmiany, klikając przycisk OK.
c) Opera
Domyślnie ustawienia przeglądarki Opera pozwalają na przechowywanie plików cookies. Aby zmienić te ustawienia, należy:
– Kliknąć Preferencje, wybrać opcję Zaawansowane, a następnie Ciasteczka.
– Wybrać żądane ustawienia.
– W celu wprowadzenia specjalnych ustawień dla danego serwisu należy wejść na wybraną stronę internetową, kliknąć prawym przyciskiem myszy, wybrać polecenie Preferencje dla witryn i przejść do karty Ciasteczka, a następnie wprowadzić pożądane ustawienia.
– Zatwierdzić zmiany, klikając przycisk OK.
d) Microsoft Internet Explorer
Domyślne ustawienia przeglądarki Microsoft Internet Explorer pozwalają na przechowywanie plików cookies, ale blokują pliki, które mogą pochodzić z serwisów niestosujących polityki prywatności. Aby zmienić ustawienia należy:
– W menu Narzędzia wybrać Opcje internetowe.
– Wybrać zakładkę Prywatność.
– Za pomocą suwaka określić żądany poziom ustawień (najwyższy blokuje cookies całkowicie, najniższy zezwala na przechowywanie wszystkich cookies).
lub
– Kliknąć przycisk Zaawansowane i samodzielnie wybrać żądane ustawienia.
– W celu wprowadzenia specjalnych ustawień dla danego serwisu należy kliknąć Witryny i wybrać własne ustawienia.
– Zatwierdzić zmiany, klikając przycisk OK.
e) Microsoft Edge
Domyślne ustawienia przeglądarki Microsoft Edge pozwalają na przechowywanie plików cookies, ale blokują pliki, które mogą pochodzić z serwisów niestosujących polityki prywatności. Aby zmienić ustawienia należy:
– W menu Ustawienia wybrać Pliki cookie i uprawnienia witryny.
– Wybrać sekcję Przechowywane dane i pliki cookie i rozwinąć pole Zarządzaj plikami cookie i danymi witryn oraz usuwaj je.
– Wybrać żądane ustawienie pola Zezwalaj witrynom na zapisywanie i odczytywanie danych w plikach cookie.
lub
– Rozwinąć pole Zobacz wszystkie pliki cookie i dane witryn i samodzielnie wybrać żądane ustawienia dla poszczególnych stron.
– Zmiany zapisują się automatycznie.
f) Safari
Domyślnie ustawienia przeglądarki Safari pozwalają na przechowywanie plików cookies. Aby zmienić te ustawienia, należy:
– W menu Safari wybrać opcję Preferencje.
– Kliknąć ikonę Prywatność.
– Zaznaczyć żądane ustawienia.
– W celu wprowadzenia specjalnych ustawień dla danego serwisu należy kliknąć Szczegóły i wybrać własne ustawienia.

5. Wprowadzone zmiany nie wpłyną na pliki cookies już przechowywane na komputerze. Pliki te mogą Państwo usunąć za pośrednictwem ustawień przeglądarki. Internauci mogą dowolnie zarządzać stosowanymi plikami cookies. Należy jednak pamiętać, że zablokowanie plików cookies może wiązać się z ograniczonym dostępem lub całkowitym brakiem dostępu do niektórych funkcjonalności strony internetowej.

6. Pliki cookies używane w ramach witryny zostały podzielone na kategorie:
a) sesyjne pliki cookies – niezbędne pliki cookies, które umożliwiają poruszanie się w obrębie witryny internetowej i korzystanie z podstawowych jej funkcji. Stosowane one są w ramach jednej sesji. Służą one do identyfikacji użytkownika jako zalogowanego,
b) trwałe pliki cookies – zapewniają określone funkcje nie tylko w ramach jednej sesji, lecz podczas całego czasu przechowywania danego pliku na komputerze. Są to pliki związane z wydajnością usługi oraz jej funkcjonalnościami. Za pomocą plików cookies związanych z wydajnością zbierane są informacje na temat sposobu korzystania z witryny, w tym dane na temat odwiedzanych przez użytkownika podstron oraz ewentualnych błędów. Pliki cookies związane z funkcjonalnością ułatwiają świadczenie usług i zapamiętują ustawienia mające na celu ułatwienie użytkownikom korzystanie z naszej usługi. Trwałe pliki cookies nie gromadzą żadnych informacji, które mogłyby ujawnić tożsamość użytkownika: są one przetwarzane jako anonimowe dane i służą wyłącznie do usprawnienia działania strony oraz rozpoznania zainteresowań osób odwiedzających. Używamy ich do:
– zdobywania statystyk na temat sposobu korzystania z naszej strony internetowej,
– usprawnienia działania naszej strony za pomocą rejestrowania pojawiających się błędów,
– zapamiętywania ustawień użytkowników dotyczących układu strony, rozmiaru tekstu, preferencji kolorów,
– wymiany informacji z naszymi partnerami w celu świadczenia usług na naszej stronie internetowej. Informacje udostępniane w ten sposób są wykorzystywane wyłącznie do dostarczania usług, produktów lub funkcji i nie są stosowane do innych celów.