1.3 Wsparcie MŚP

1.3 Wsparcie MŚP, czyli podkarpackie dotacje na eksport i inwestycje

Tydzień temu (9 stycznia 2024 r.) ogłoszony został kolejny nabór konkurencyjny ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla Podkarpacia na lata 2021-2027 (typ Internacjonalizacja MŚP, priorytet FEPK.01 Konkurencyjna i cyfrowa gospodarka, działanie FEPK.01.03 Wsparcie MŚP – dotacja). Celem konkursu jest wsparcie firm z podkarpackiego sektora MŚP w internacjonalizacji swoich produktów i usług. Dofinansowanie ma pomóc tamtejszym przedsiębiorcom w wejściu na nowe rynki zagraniczne oraz w przygotowaniu swojej oferty pod kątem eksportu i wyszukania partnerów biznesowych.

1.3 Wsparcie MŚP – dotacja

Każdy wnioskodawca będzie mógł liczyć na wsparcie firm doradczych w celu jak najlepszego przygotowania przedsiębiorstwa do internacjonalizacji. Program oczywiście obejmuje również udział w imprezach targowo-wystawienniczych. Przy czym ważnym kryterium konkursu 1.3 Wsparcie MŚP jest to, że dofinansowanie mogą uzyskać tylko przedsiębiorcy, którzy będą wchodzić na nowe rynki eksportowe. Oznacza to, że rynki, na których dotychczas była prowadzona sprzedaż, nie mogą być brane pod uwagę.

Wnioski do programu dofinansowań 1.3 Wsparcie MŚP będzie można składać od 31 stycznia do 29 lutego 2024 r., wyłącznie w formie elektronicznej poprzez generator wniosków WOD2021. Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosić będzie 50% w wypadku pomocy de minimis i regionalnej pomocy inwestycyjnej (RPI). Z kolei minimalna wartość wydatków kwalifikowanych w projekcie musi wynosić 100 000 PLN, a maksymalna 500 000 PLN.

1.3 Wsparcie MŚP – na co przeznaczyć dofinansowanie?

Poniżej przedstawiamy kwalifikowalność wydatków projektowych. Innymi słowy, co można sfinansować z dotacji. Zostało to ujęte w następujących pięciu grupach:

1. Usługi doradcze:

 • usługi dotyczące opracowania nowej strategii związanej z internacjonalizacją działalności MŚP;
 • poszukiwanie i wybór partnerów handlowych, a w efekcie nawiązanie kontaktów z partnerami zagranicznymi, przygotowanie ofert współpracy oraz przygotowanie etapu negocjacji handlowych;
 • przygotowanie produktu do potrzeb nowego rynku docelowego, koncepcji marki lub wizerunku przedsiębiorstwa (w tym m.in. badanie marketingowe na rynku docelowym);
 • przygotowanie metod dystrybucji i rozwiązań w zakresie obsługi otoczenia formalno- prawnego umożliwiającego wejście na dany rynek zagraniczny;
 • przygotowanie do uzyskania niezbędnych dokumentów, certyfikatów, koncesji, akredytacji, homologacji, ochrony własności przemysłowej lub innych dokumentów i praw niezbędnych dla prowadzenia sprzedaży produktów czy świadczenia usług na docelowym rynku zagranicznym;
 • przygotowanie kampanii promocyjnej, materiałów reklamowych, promocyjnych, których dotyczy projekt na rynkach zagranicznych;
 • projektowanie katalogów i charakterystyki technicznej produktów, wzornictwa opakowań, projektowanie znaków firmowych, towarowych i marek produktowych;
 • tworzenie, gwarancji, regulaminów i innych dokumentów niezbędnych dla wprowadzenia produktu na nowy rynek;

2. Zakup wartości niematerialnych i prawnych oraz maszyn i urządzeń:

 • nabycie nowych środków trwałych,
 • modernizacja posiadanej aparatury, urządzeń i innych składników wyposażenia infrastruktury technicznej,
 • nabycie wartości niematerialnych i prawnych;

3. Wydatki na działania promocyjne i informacyjne na rzecz upowszechnienia przygotowanej oferty produktowo-usługowej firmy do potrzeb internacjonalizacji (materiały reklamowe i promocyjne);

4. Nabycie usług translacyjnych związanych z przygotowaniem oferty produktowo-usługowej firmy do potrzeb internacjonalizacji;

5. Koszty wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego podczas uczestnictwa przedsiębiorstwa w międzynarodowej imprezie targowo-wystawienniczej:

 • wynajęcie powierzchni wystawienniczej,
 • zaprojektowanie i zabudowa stoiska wystawienniczego,
 • zakup usług w zakresie organizacji i obsługi stoiska,
 • zakup usług w zakresie transportu (lotniczy, kolejowy, drogowy, morski) osób, eksponatów oraz elementów zabudowy wraz z ubezpieczeniem, odprawą celną i kosztami spedycji,
 • reklama w mediach targowych,
 • opłata rejestracyjną za udział w targach oraz wpis do katalogu targowego,
 • podróże służbowe maksymalnie trzech osób uczestniczących w targach w okresie nie dłuższym niż dwa dni przed rozpoczęciem i dwa dni po zakończeniu imprezy targowej,
 • opłaty związane z uzyskaniem niezbędnych wiz dla osób uczestniczących w targach, wystawach.

Wartym podkreślenia jest tutaj fakt, że koszty udziału w targach nie mogą przekroczyć 20% kwoty wydatków kwalifikowanych! A to z kolei może stanowić pewien problem. Bowiem w przeciwieństwie do standardowych programów dofinansowania eksportu, tutaj targi są jedynie uzupełnieniem dla całego projektu eksportowego.

1.3 Wsparcie MŚP – jakie dokumenty są potrzebne do otrzymania dotacji?

Do otrzymania dofinansowania (nie tylko na działalność eksportową) konieczne jest złożenie dokumentacji, która oprócz głównego wniosku obejmuje także określone załączniki. W wypadku eksportowego programu 1.3 Wparcie MŚP dla województwa podkarpackiego wymaganymi dokumentami są przede wszystkim:

 • strategia internacjonalizacji,
 • biznesplan,
 • deklaracja PIT/CIT,
 • formularz informacyjny,
 • informacja dotycząca wielkości przedsiębiorstwa,
 • dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością,
 • dokumenty finansowe,
 • dokumenty potwierdzające potencjał innowacyjny oraz ochronę własności przemysłowej.

1.3 Wsparcie MŚP – dlaczego warto skorzystać z dotacji?

Zachęcamy firmy z podkarpackiego sektora MŚP, które bądź zaczynają swoją przygodę z eksportem, bądź chcą go dalej rozwijać na nowych rynkach, do udziału w programie 1.3 Wsparcie MŚP – Dotacja. Programy dotacyjne tego typu rozwijają przedsiębiorstwa i pomagają w zwiększaniu sprzedaży poprzez zdobycie nowych klientów.

Program 1.3 Wsparcie MŚP jest niejako połączeniem programu eksportowego i inwestycyjnego z przewagą sprzedaży zagranicznej. Nie może to być program typowo inwestycyjny – eksport jest tu kluczowy i zakupy powinny być związane z wejściem na nowe rynki. Niestety przygotowanie dokumentacji konkursowej jest wymagające i czasochłonne, a na dodatek dofinansowanie na poziomie 50% nie zwiększa atrakcyjności konkursu. Z drugiej strony wszystkie programy eksportowe zaplanowane na rok 2024 nie przewidują większego wsparcia. Dlatego warto skorzystać z takiej pomocy, jaka jest dostępna.