Branżowe programy promocji GO TO BRAND – branża jachtów i łodzi

Dotacje Go To BrandDziś prezentujemy program promocji dla branży jachtów i łodzi rekreacyjnych. Program promocji opracowany został w ramach poddziałania 3.3.2 „Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – Marka Polskiej Gospodarki – Brand” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR).

Adresaci i termin programu promocji.

1. Program skierowany jest do Mikro, Małych i Średnich przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą w ramach przynajmniej jednej z poniższych kategorii działalności (PKD 2007):
a. 30.12 – Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych,
b. 13.92.Z – produkcja gotowych wyrobów tekstylnych,
c. 13.99.Z – produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
d. 25.99.Z – produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
e. 33.15.Z – naprawa i konserwacja statków i łodzi.

2. Termin realizacji programu – 25 czerwiec 2016 r – 30 czerwiec 2019 r.

Zasady udzielania wsparcia na udział w programie.

branża jachtów i łodziPrzedsiębiorcy, mogą ubiegać się o wsparcie finansowe na pokrycie części kosztów działań promocyjnych, objętych programem zgodnie z katalogiem kosztów kwalifikowanych wykazanych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Dz. U. poz. 1027).

Maksymalna łączna wartość wydatków kwalifikowanych, objętych wsparciem finansowym, nie może przekroczyć kwoty 1 mln zł. Przewidziana intensywność wsparcia dla wydatków kwalifikowanych w postaci pomocy de-minimis w projekcie jest następująca:

– 60% dla średniego przedsiębiorstwa
– 75% dla małego przedsiębiorstwa
– 80% dla mikroprzedsiębiorstwa z woj. mazowieckiego
– 85% dla pozostałych mikroprzedsiębiorstw.

W pozostałych przypadkach to 50% jeżeli nie wnioskujemy o pomoc de minimis.
Działania promocyjne przewidziane w programie promocji dla przedsiębiorców.

A. Zakres działań obligatoryjnych, w których przedsiębiorcy muszą wziąć udział:

1. Przedsiębiorca zobowiązany jest wybrać przynajmniej jeden z poniższych pozaunijnych rynków perspektywicznych, który będzie zgodny ze strategią ekspansji firmy:
a. USA,
b. Zjednoczone Emiraty Arabskie,
c. Norwegia,
d. Turcja,
e. Rosja,
f. Australia,
g. Chiny.

 

2. Przedsiębiorca, w trakcie trwania całego programu, zobowiązany jest do wzięcia udziału w charakterze wystawcy w przynajmniej 6 działaniach targowych, o których mowa poniżej, przy czym przynajmniej 3 z tych działań stanowić powinny imprezy targowe, w ramach których zostanie zorganizowane narodowe stoisko informacyjne, w tym min. 1 na targach na rynku/rynkach wybranym w ramach ust. 1.

branża jachtów i łodzi = go to brand1. Boot Dusseldorf Niemcy/Düsseldorf, 21-29/01/2017 oraz w kolejnych latach 2018 i 2019. Stoisko narodowe o powierzchni odpowiednio w kolejnych latach 40,24,24 m2
2. Salone Nautico Internazionale di Genova, Włochy/Genova 20-25/09/2016 oraz w kolejnych latach 2017 i 2018
3. Salon Nautique International de Paris Francja/Paryż 3-11/12/2016 oraz w kolejnych latach 2017 i 2018
4. Boat Show Cannes Yaching Festival Francja/Cannes 6-11/09/2016 oraz w kolejnych latach 2017 i 2018
5. Le Grand Pavois La Rochelle Francja/ La Rochelle 28/09-3/10/2016 oraz w kolejnych latach 2017 i 2018
6. Salon Nautico Barcelona Hiszpania/ Barcelona 12-16/10/2016 oraz w kolejnych latach 2017 i 2018
7. Southampton Boat Show Wielka Brytania/ Southampton 16-25/09/2016 oraz w kolejnych latach 2017 i 2018
8. Vene Bat Finlandia/ Helsinki 2017,2018,2019
9. METS Marine Equipment Trade Show Amsterdam Holandia/ Amsterdam 15-17/11/2016 oraz w kolejnych latach 2017 i 2018 Stoisko narodowe o powierzchni odpowiednio w kolejnych latach 24,24,24 m2
10. Targi Wiatr i Woda Gdynia Polska/Gdynia 28-31/07/2016 oraz w kolejnych latach 2017 i 2018 Kotwica medialna branżowego programu promocji w latach 2017-2018
11. Sjøen for alle – Norwegian International Boat Show Norwegia/ Lillestrøm 21-6/03/2017 oraz w kolejnych latach 2018 i 2019 Stoisko narodowe w roku 2019 o powierzchni 24 m2
12. Båter I sjøen Norwegia/Oslo 1-4/09/2016 oraz w kolejnych latach 2017 i 2018 Stoisko narodowe w 2017 i 2018 o powierzchni odpowiednio w kolejnych latach 30, 15 m2
13. Eurasia Boat Show Turcja/Stambuł 11-19/02/2017 oraz w kolejnych latach 2018 i 2019
14. China International Boat Show Shanghai Chiny/Shanghai 26-29/04/2017 oraz w kolejnych latach 2018 i 2019
15. Miami International Boat Show USA/Miami 16-20/02/2017 oraz w kolejnych latach 2018 i 2019. Stoisko narodowe o powierzchni 20-30 m2 w każdym roku
16. Annapolis Boat Show USA/Annapolis 6-10/10/2016 oraz w kolejnych latach 2018,2019
17. Moscow Boat Show International Exhibition of Boats and Yachts Rosja/Moskwa 2017,2018,2019
18. Dubai International Boat Show Zjednoczone Emiraty Arabskie/Dubai Marzec 2017 oraz w kolejnych latach 2018 i 2019 Stoisko narodowe o powierzchni odpowiednio w kolejnych latach 20-40 m2 w 2017 i 20-30 m2 w2018-2019
19. Sydney International Boat Show Australia/Sydney 2017,2018,2019 Stoisko narodowe o powierzchni 20-30 m2 w roku 2017,2018

 

3. Przedsiębiorca, w trakcie całego programu, zobowiązany jest do wzięcia udziału w przynajmniej 4 działaniach o których mowa w pkt B ( wymienione poniżej), przy czym działania te muszą dotyczyć pozaunijnych rynków perspektywicznych określonych w pkt 1,

 

B. Zakres działań fakultatywnych, w których mogą wziąć udział przedsiębiorcy korzystający z programu:
1. Przedsiębiorca, w trakcie trwania całego programu może wziąć udział w max. 3 indywidualnych wyjazdowych misjach gospodarczych (wizytach studyjnych), których celem jest rozpoznanie rynku, nawiązanie kontaktów biznesowych, wymiana doświadczeń, co doprowadzić powinno do nawiązania współpracy handlowej. Misja gospodarcza przedsiębiorcy (Wnioskodawcy) stanowi działanie promocyjne, towarzyszące targom, o których mowa w pkt A.2 oraz odbywających się na rynkach perspektywicznych o których mowa w pkt A.1. Misja gospodarcza musi obejmować udział, w co najmniej 2 spotkaniach b2b oraz organizację pokazu bądź prezentacji. Czas trwania misji gospodarczej nie może przekroczyć 4 dni. Przedsiębiorca organizujący wyjazdową misję gospodarczą jest zobowiązany przedstawić program misji wraz z planem spotkań b2b (podając dane kontaktowe odwiedzanych kontrahentów) realizatorowi branżowego programu promocji.
2. Przedsiębiorca, w trakcie trwania całego programu, może wziąć udział w max. 3 grupowych misjach gospodarczych wyjazdowych (wizytach studyjnych), których celem jest rozpoznanie rynku, nawiązanie kontaktów biznesowych, wymiana doświadczeń, co doprowadzić powinno do nawiązania współpracy handlowej. Misja gospodarcza wyjazdowa może zostać zorganizowana jedynie do krajów o których mowa w pkt A.1. Wyjazdowa misja gospodarcza przedsiębiorcy (Wnioskodawcy) stanowi działanie promocyjne, mające charakter grupowego wyjazdu minimum 4 przedsiębiorców i musi obejmować udział w co najmniej 2 spotkaniach b2b oraz organizację pokazu bądź prezentacji. Czas trwania misji
gospodarczej nie może przekroczyć 4 dni. Przedsiębiorcy organizujący wspólne wyjazdową misję gospodarczą są zobowiązani przedstawić program misji wraz z programem spotkań b2b (podając dane kontaktowe odwiedzanych kontrahentów) realizatorowi branżowego programu promocji.
3. Przedsiębiorca, w trakcie trwania całego programu może zorganizować max. 6 przyjazdowych misji gospodarczych (wizyt studyjnych) dla dealerów, kontrahentów oraz dziennikarzy bezpośrednio związanych z branżą jachtów i łodzi rekreacyjnych, których celem jest prezentacja produktu oraz organizacja pokazu (w tym testów produktu) prowadząca do rozpoznania rynku, nawiązania kontaktów biznesowych. Misja gospodarcza przyjazdowa może zostać zorganizowana wyłącznie dla dilerów, kontrahentów oraz dziennikarzy bezpośrednio związanych z branżą jachtów i łodzi rekreacyjnych pochodzących z krajów o których mowa w pkt A.1. Misja gospodarcza musi obejmować prezentację firmy przedsiębiorcy, organizację pokazu (w tym testów produktu), bądź prezentację produktu.  Czas trwania misji gospodarczej nie może przekroczyć 3 dni. Przedsiębiorca zobowiązuje się, że dziennikarz uczestniczący w misji opublikuje w reprezentowanym przez siebie czasopiśmie, stronie internetowej, artykuł będący wynikiem uczestniczenia w misji. Przedsiębiorca organizujący przyjazdową misję gospodarczą jest zobowiązany przedstawić informacyjnie program misji (podając dane kontaktowe uczestników misji) Realizatorowi branżowego programu promocji.
4. Przedsiębiorca biorący udział w programie ma możliwość zakupu usługi szkoleniowej w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy, w odniesieniu do rynków, o których mowa w pkt A.1 pod warunkiem, że przedsiębiorca bierze udział w targach wskazanych w pkt A.2 dobywających się na tych rynkach. Wartość brutto zakupu usługi szkoleniowej w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy może stanowić maksymalnie 2 % wartości projektu.
5. Przedsiębiorca biorący udział w programie ma możliwość zakupu usługi doradczej w zakresie przygotowania strategii wejścia na rynki międzynarodowe, w odniesieniu do rynków, o których mowa w pkt A.1 pod warunkiem, że przedsiębiorca bierze udział w targach wskazanych w pkt A.2 dobywających się na tych rynkach. Wartość brutto zakupu usługi doradczej w zakresie przygotowania strategii wejścia na rynki międzynarodowe może stanowić maksymalnie 5 % wartości projektu.
6. Przedsiębiorca biorący udział w programie ma możliwość realizacji działań informacyjno– promocyjnych, w ramach których refundowane będą koszty:
a) nabycia lub wytworzenia oraz instalacji elementów dekoracyjnych uwzględniających założenia wizualizacji Marki Polskiej Gospodarki tj. panelu promocyjnego MPG;
b) nabycia lub wytworzenia oraz dystrybucji materiałów informacyjno-promocyjnych takich jak gadżety, materiały drukowane np. foldery, ulotki, wizytówki;
c) przygotowania i prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych w mediach tradycyjnych, elektronicznych, cyfrowych;
d) przygotowania lub tłumaczenia strony internetowej wnioskodawcy;
e) produkcji i emisji spotów i filmów informacyjno-promocyjnych. Księga wizualizacji Marki Polskiej Gospodarki w tym panelu promocyjnego MPG dostępne są na stronie www.trade.gov.pl, www.mr.gov.pl bądź możliwe są do pozyskania u Realizatora branżowego programu promocji branży jachtów i łodzi rekreacyjnych.

 

Działania promocyjne ogólne promujące całą branżę jachtów i łodzi rekreacyjnych.

go to brand1. Realizator branżowego programu promocji branży jachtów i łodzi rekreacyjnych zostanie wybrany przez Ministerstwo Rozwoju, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. Informacja o wyborze Realizatora branżowego programu promocji branży jachtów i łodzi rekreacyjnych zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.mr.gov.pl i www.trade.gov.pl.

 

2. W ramach organizacji działań ogólnych promujących branżę jachtów i łodzi rekreacyjnych zaplanowano, co najmniej:
– organizację misji przyjazdowych typu Study Tour dla zagranicznych kontrahentów z Rosji, USA, ZEA, Chin w wyniku których nawiązane zostaną indywidualne kontakty biznesowe z kontrahentami;
– organizację misji przyjazdowych typu Study Tour dla zagranicznych dziennikarzy z Rosji, USA, ZEA, Chin, Norwegii, Turcji w wyniku których zrealizowanych zostanie 10 publikacji rocznie w mediach;
– współpracę z agencją PR w zakresie działań komunikacyjnych, mającą na celu budowanie spójnego wizerunku Polski i polskiej gospodarki, w tym koordynację działań komunikacyjnych  branży jachtów i łodzi rekreacyjnych;
– organizację narodowych stoisk informacyjnych na wybranych targach, o których mowa w pkt A.2.

Dodatkowymi działaniami promocyjnymi na narodowych stoiskach informacyjnych w ramach branżowego programu promocji będzie:
• punkt informacyjny o polskim przemyśle jachtowym i produktach z Polski dostępnych na targach;
• miejsce do spotkań matchmakingowych;
• prezentacje/wykłady na temat produktów polskiego przemysłu jachtowego;
• briefingi dla prasy – obchód polskich stoisk;
• profesjonalny film reklamowy 2D na ekranach LCD prezentujący różnorodne produkty polskiego przemysłu jachtowego i różne sporty wodne z ich użyciem;
• profesjonalny film reklamowy w technologii Virtual reality + Video360 prezentujący w efektowny sposób produkty polskiego przemysłu jachtowego;
• cocktail;
• materiały informacyjne (katalogi, ulotki) podzielone na segmenty produktowe;
• drobne gadżety związane z branżą;

Efektem działań na stoisku powinna być znacząca ilość publikacji w mediach branżowych krajów pozaunijnych objętych BPP (z których pochodzić będą dziennikarze goszczący na stoisku – w briefingach, obchodach indywidualnych stoisk, prezentacjach, wykładach itd.) Obecności stoiska na targach towarzyszyć będą dodatkowo:
• publikacje PR w wiodących w danym kraju tytułach prasowych i portalach internetowych,
• artykuły sponsorowane w prasie około targowej,
• reklamy w czasopismach dóbr luksusowych (w tym magazyny pokładowe np. Lufthansa
czy FlyEmirates).
•coroczną organizację tzw. kotwicy medialnej2 branżowego programu promocji, podczas targów Wiatr i Woda w Gdyni, w ramach której przewiduje się:
• testy na wodzie,
• pokaz potencjału branży i polskiej gospodarki,
• co roku zaproszona zostanie grupa ok. 20 gości – dziennikarzy i kontrahentów z krajów pozaunijnych objętych BPP.

Efektem ma być min. 14 publikacji rocznie w mediach z których zaproszeni będą dziennikarze oraz nawiązanie przez polskich przedsiębiorców indywidualnych kontaktów biznesowych z kontrahentami. funkcjonowanie strony internetowej na subportalu www.trade.gov.pl zawierającej bazę danych jak największej ilości firm z branży, aktualności, testy produktów polskiego przemysłu jachtowego, newslettery, współpraca z największymi branżowymi serwisami internetowymi na świecie.

Źródło: Opis działań przygotowany na podstawie opisu programów branżowych na stronie: https://poir.parp.gov.pl/nabor-wnioskow/ogloszenie-o-konkursie-do-dzialania-3-3-poddzialanie-3-3-3-w-2016-r

Podsumowanie: Branżowy program promocji dla branży łodzi i jachtów to szeroki wachlarz działań. Branża rozwija się w Polsce bardzo dobrze i stajemy się kolebką w produkcji jachtów oraz łodzi.

W przypadku pytań zachęcamy Państwa do kontaktu.