Dofinansowanie eksportu w PO Polska Wschodnia 2014-2020

Dzisiejszy wpis w Serwisie RozwójEksportu.pl przedstawi kolejną możliwość pozyskania dotacji na działania eksportowe. Tym razem jest to Program Operacyjny Polska Wschodnia na lata 2014-2020 ( PO PW 2014-2020), który został utworzony, jako odpowiedź na sytuację i potrzeby tzw. Makroregionu Polska Wschodnia. W jego skład wchodzi 5 województw:podkarpackie, świętokrzyskie, lubelskie, podlaskie i warmińsko-mazurskie. Działanie 1.2 PO PW 2014-2020 to możliwość kompleksowego podejście do zagadnienia wdrażania eksportu, począwszy od opracowania strategii po jej realizację.

Dotacje na internacjonalizacje dostępne będą w ramach:

Oś Priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia

Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP

Priorytet inwestycyjny 3b Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia

Działanie 1.2 PO PW 2014-2020 składa się z dwóch zasadniczych etapów, w których można uzyskać różne kwoty dofinansowanie:

  • Etap I -maksymalnie 50 000 PLN
  • Etap II – maksymalnie 500 000 PLN

Maksymalny poziom dofinansowania poniesionych wydatków kwalifikowalnych jest taki sam, zarówno dla I i II etapu, i wynosi 80%

dofinansowanie eksportuW I etapie można aplikować o dofinansowanie eksportu pod kątem  usług doradczych związanych z opracowywaniem strategii wejścia na rynki eksportowe. Takim dokumentem jest Plan rozwoju eksportu. Zawiera on w sobie np. wytypowanie planowanych rynków docelowych na podstawie analizy. Dla jednego przedsiębiorcy korzystniejszy może być np. rynek francuski, a z kolei dla innego np. rynek szwedzki. Jest to kwestia zróżnicowana i indywidualnie dopasowana pod kątem konkretnej firmy z uwzględnieniem szeregu  czynników.

W II etapie przedsiębiorca wnioskuje o finansowe wsparcie na realizację działań wyznaczonych w Planie rozwoju eksportu, których przeprowadzenie jest niezbędne dla jego realizacji. Chodzi tu przede wszystkim o imprezy targowe oraz misje gospodarcze. Aczkolwiek wsparcie można również uzyskać na konieczne usługi doradcze czy zakup oprogramowania na potrzeby automatyzacji pewnych procesów biznesowych w perspektywie wdrożenia eksportu.

Dotacje na internacjonalizacje będą skierowane przede wszystkim do przedsiębiorców, którzy planują rozpocząć eksport. Działanie to jest ukierunkowane na podniesienie poziomu eksportu tzw. Makroregionu Polska Wschodnia, a  tym samym poprawienie konkurencyjności województw, wchodzących w jego skład. Niski poziom eksportu wynikał m. in. z braku strategii eksportu oraz wystarczających środków finansowych na jego realizację. Właściwe wykorzystanie szansy, jaką są dotacje na eksport w działaniu 1.2 PO PW 2014-2020 pozwala przedsiębiorstwom z tzw. Makroregionu Polska Wschodnia, na rozpoczęcie eksportu oraz następnie na odnoszeniu profitów z  eksportu na rynki zagraniczne.

Wykorzystanie dotacji z  I etapu umożliwi opracowanie Planu rozwoju eksportu (PRE), który jest kluczowy dla powodzenia  procesu internacjonalizacji działalności firmy. Jednak ważne jest to, aby wcześniej zlecić opracowanie takiego PRE. Merytoryczne, dobre przygotowanie takiego dokumentu zajmuje od 4-6 tygodni. Będzie on zawierał wszelkie działania stanowiące uzasadnienie osiągnięcia powodzenia obecności i sprzedaży na planowanych rynkach docelowych. Określone tam działania mają szansę na dofinansowanie w II etapie działania 1.2 PO PW 2014-2020. Najpierw należy zlecić opracowanie takiego PRE firmie zewnętrznej, a potem ubiegać się o dofinansowanie i zwrot 80% jego kosztu utworzenia oraz o dotacje na działania w nim zawarte. Oba etapy mogą być połączone lub drugi etap może odbyć się trochę później. Jednak ważne jest, aby PRE przygotować wcześniej, gdyż po ogłoszeniu naboru nie będzie już czasu na jego zlecenie i właściwe opracowanie. Czas trwania naborów zazwyczaj jest krótki, a zwlekanie do jego ogłoszenia może niestety skutkować brakiem szans na aplikowanie  nie tylko o dotacje na utworzenie PRE, ale także na działania w nim zawarte, jeśli etapy będą ze sobą połączone.  Szkoda byłoby zaprzepaścić szansę na dotacje na internacjonalizacje, która stanowi bodziec rozwojowy dla każdej firmy.

Reasumując, należy przygotować Plan rozwoju eksportu wcześniej, aby w chwili ogłoszenia naboru móc aplikować czy to o dotacje na przygotowanie PRE i działania w nim zawarte czy na same działania, jeśli firma nie aplikuje w pierwszym etapie działania 1.2 PO PW 2014-2020, a oba etapy odbywają się w pewnym odstępstwie czasowym, a nie równolegle.

80% dofinansowania wydatków kwalifikowalnych – co to oznacza?

Załóżmy, że przedsiębiorca z Podkarpacia czy Świętokrzyskiego zleci wykonanie Planu Rozwoju Eksportu zewnętrznej firmie doradczej. Koszt tej usługi wynosi 14 000 zł. Dotacje na internacjonalizacje pokryją 11 200 zł kosztów poniesionych przez przedsiębiorcę. Z własnej kieszeni wykłada jedynie 2 800 zł i  ma w ręce kompleksowy projekt wejścia na rynki zagraniczne.

Podobnie sytuacja wygląda w przypadku organizacji misji czy targów, niezbędnych z  punktu widzenia planu rozwoju eksportu przedsiębiorcy, a objętych wsparciem ze środków unijnych w drugim etapie. w przypadku targów jest to znacznie wyższy koszt, dlatego suma możliwa do otrzymania w drugim etapie jest, aż 10-krotnie większa. Przykładowo całkowity koszt udziału w targach wynosi  60 000 zł. Unijna refundacja  w tym przypadku wyniesie  48 000 zł ( 80% z kwoty 60 000 zł). Targi są to drogie działania, ale bardzo skuteczne  z punktu widzenia potencjalnych kontaktów handlowych, rozpoznania konkurencji i bezcennego doświadczenia, które  z przyszłości zaprocentuje. Natomiast misje są znacznie tańsze, a także stwarzają możliwość rozpoznania planowanego rynku docelowego na jego obszarze. Hipotetycznie trzeba liczyć około 6 000 zł za misję gospodarczą i znów 80% kosztów zwraca Unia Europejska. Warto takie doświadczenia (udział w targach i misjach) zdobywać z pomocą unijnych dotacji.

Analogicznie jest w  przypadku każdego wydatku kwalifikowalnego w działaniu 1.2 w ramach PO Polska Wschodnia 2014-2020.

Dofinansowanie eksportu – coraz bliżej

Nabór na działanie 1.2 w ramach PO PW jest planowany w I kwartale 2016 roku. Zatem warto przemyśleć decyzję o podjecie internacjonalizacji i wejścia na rynki zagraniczne. Zlecić opracowanie Planu rozwoju eksportu, a następnie z wykorzystaniem unijnych funduszy, wdrożyć go krok po kroku, aby odnieść sukces w eksporcie!

Nasza firma specjalizuje się w opracowaniu planów rozwoju eksportu i wsparciu w innych działaniach eksportowych podejmowanych przez przedsiębiorców  czy przygotowaniu wniosku o dofinansowanie. Zachęcamy Państwa do kontaktu i współpracy.