Ruszył nowy nabór w dolnośląskim RPO – Działanie 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw

Mamy dobrą wiadomość dla przedsiębiorców z sektora MŚP z województwa dolnośląskiego. Właśnie wczoraj rozpoczął się nabór w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa dolnośląskiego na lata 2o14-2020 (RPO WD 2014-2020). Jest to drugi program, który rozpoczął swoje działanie i przewiduje dotacje dla firm. Nabór, który ruszył, ma na celu dofinansowanie procesu internacjonalizacji przedsiębiorstw z województwa dolnośląskiego, czyli ich działań związanych z eksportem. Termin „internacjonalizacja” nie jest tu wymieniany bez przyczyny, gdyż w nowej perspektywie 2014-2020 w polskich programach unijnych dotacje na eksport są przyznawane w działaniach, które używają określenia internacjonalizacja. Oznacza ono umiędzynarodowienie działalności firmy. Pomijając nazewnictwo, które nie wydaje się być elementem najistotniejszym, ważne jest to, że firmy MŚP z województwa dolnośląskiego będą miały szansę na uzyskanie funduszy z UE na rozwój poprzez eksport.

Plan Rozwoju Eksportu

W obecnym naborze związanym z  dofinansowaniem eksportu, dotacje będzie można uzyskać konkretnie na Plan rozwoju  eksportu (skrót PRE). Jest to dokument niezbędny, który określa strategię wejścia na planowane docelowe rynki zagraniczne. Plan rozwoju eksportu to dokument, który powinien powstać tuż po podjęciu wstępnej decyzji o rozpoczęciu eksportu przez dane przedsiębiorstwo. PRE ma znaczenie fundamentalne, gdyż daje odpowiedzi na najistotniejsze kwestie związane z planowanym eksportem (np. określa rynki docelowe, analizę ryzyka, działania eksportowe firmy za granicą czy źródła finansowania). Jest to kosztowny dokument, ale od rzetelności jego wykonania może zależeć powodzenie planowanego eksportu oraz pozyskiwanie dotacji na podejmowane działania eksportowe. Wynika to z tego, że Plan rozwoju eksportu jest wymogiem fundamentalnym przy aplikacjach dotyczących pozyskiwania funduszy europejskich na takie działania, jak np. targi, misje, promocja, reklama, usługi doradcze. Plan rozwoju eksportu stanowi załącznik wniosku o dofinansowanie. Zatem instytucja z Dolnego Śląska wychodzi z cenną inicjatywą wsparcia eksportu regionalnych firm z sektora MŚP. I warto to wykorzystać.

Poniżej prezentujemy informacje ze strony Instytucji Zarządzającej RPO WD 2014-2020 w sprawie wspomnianego w tym artykule naboru:

Program

1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw / 1.4.1 A Tworzenie nowych modeli biznesowych MŚP – konkursy horyzontalne, RPO Dolnośląskiego
Informacje o naborze: 30.11.201508.12.2015. (Aktualizacja: obecnie składanie projektów jest wydłużone do 21.12.2015)
Termin rozstrzygnięcia konkursu: marzec 2016

 

Miejsce składania wniosków

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca

ul. Strzegomska 2-4

53-611 Wrocław
Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pomocą Generatora wniosków o dofinansowanie https://gwnd.dolnyslask.pl

Wnioski o dofinansowanie muszą być podpisane w ePUAP albo za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowalnego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Podpis ten jest obligatoryjny. Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej.
Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

MŚP
LGD (Lokalne Grupy Działania)

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty dot. tworzenia nowych modeli biznesowych MŚP polegające na:

a) stworzeniu długoterminowych (kompleksowych) strategii biznesowych, mających na celu pełne wykorzystanie i maksymalizację aktywów przedsiębiorstwa w celu zwiększenia rentowności i uzyskania długoterminowej przewagi konkurencyjnej danego przedsiębiorstwa

b) tworzeniu Planów rozwoju eksportu – krótkoterminowych – przy wykorzystaniu możliwych do wyboru działań proeksportowych, okres wdrożenia Planu rozwoju eksportu nie może przekroczyć 24 miesięcy

Kryteria wyboru projektów

Ocena wniosków będzie dokonywana w oparciu o kryteria wyboru zatwierdzone przez Komitet Monitorujący RPO WD 2014-2020. Aby wniosek mógł zostać pozytywnie oceniony musi przejść weryfikację techniczną, oraz spełnić wszystkie kryteria formalne. Następnie przy ocenie merytorycznej musi spełnić wszystkie kryteria obligatoryjne oceniane metodą „tak/nie” oraz uzyskać poziom punktów uprawniający do wsparcia w ramach dostępnego limitu środków, stanowiący nie mniej niż 25% możliwych do uzyskania punktów za kryteria specyficzne merytoryczne.

Finanse
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu – 85% wydatków kwalifikowanych
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów –9.018.282,80 PLN

Dotacje na Plan rozwoju eksportu

Firmy z województwa dolnośląskiego mogą urzeczywistnić swoje plany o wdrożeniu eksportu i aplikować o dofinansowanie na opracowanie Planu rozwoju eksportu, który ma kluczowe znaczenie dla skutecznego i efektywnego prowadzenia działań eksportowych oraz umożliwia w późniejszym czasie staranie się o dofinansowanie innych działań eksportowych. Wówczas jeden z wymaganych tam załączników, czyli Plan rozwoju eksportu, będzie już gotowy. Warto dodać, że zawiera on około 50% informacji niezbędnych do przygotowania wniosku, do którego załącznik stanowi PRE. Dobrze i rzetelnie opracowany PRE będzie skutkował zwiększeniem szans uzyskania dotacji w kolejnych naborach (dopiero ogłaszanych w przyszłości) na rozwój internacjonalizacji przedsiębiorstwa. Może się okazać, że tych naborów nie będzie zbyt wiele w danej perspektywie 2014-2020, zatem nie ma co zwlekać!

Natomiast przedsiębiorców z innych regionów zachęcamy do zapoznania się z programami unijnymi w latach 2014-2020, które przewidują możliwość aplikacji o dofinansowanie internacjonalizacji firmy. Warto wybrać odpowiedni program, wcześniej się przygotować, czekać na ogłoszenie naboru i aplikować o dotacje na rozwój eksportu, a w rezultacie na rozwój Twojej firmy.

W wypadku pytań zapraszamy do kontaktu!