Program na dofinansowanie eksportu dla firm z województwa wielkopolskiego otwarty

Dziś piszemy o pierwszym programie eksportowym dla firm, jaki ma miejsce w Wielkopolsce. W końcu,  po długim czasie  oczekiwania ruszył pierwszy program związany z finansowaniem eksportu, który jest skierowany wyłącznie dla firm  z Wielkopolski. Dofinansowanie eksportu umożliwi Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 (WRPO 2014-2020). Jednak przedsiębiorstwa MŚP z innych województw nie powinny mieć powodów do zmartwienia. Te firmy również będą miały szanse na dofinansowanie eksportu.  Podobne programy, związane z finansowaniem eksportu, będą organizowane także w innych województwach. Odróżniać będzie je jedynie nazwa oraz terminy organizacji naborów . Główna idea, przewidująca dofinansowanie eksportu, pozostanie bez zmian. Nie wszystkie województwa są  w tej chwili gotowe do organizacji naborów, jak w przypadku Wielkopolski. Wyrażając się potocznie, co się odwlecze, to nie uciecze. Zatem należy po prostu cierpliwie czekać  O każdym programie będziemy się starali na bieżąco pisać  na naszym Serwisie.

Wracając jednak do otwartego programu, który stworzy szansę na dofinansowanie eksportu w Wielkopolsce, odbywa się on w ramach WRPO  na lata 2014-2020. Konkurs określa Poddziałanie 1.4.1 Kompleksowe wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych dla przedsiębiorstw posiadających plan rozwoju eksportu  Przytoczone poniżej informacje  o naborze pochodzą ze strony Instytucji Zarządzającej Programem WRPO 2014-2020.

 

„Informacje o naborze

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on-line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) od 22.09.2015 r. od godziny 7.30 do 6.10.2015 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru tj. od 20.08.2015 r.

Link do strony systemu LSI 2014+: https://lsi.wielkopolskie.pl.

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+.

Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Punkt Naboru Wniosków mieszczący się w holu głównym urzędu al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań

Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament Wdrażania Programu Regionalnego,  al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do Punktu Naborów Wniosków, a nie data nadania.

 

Na co i kto może składać wnioski

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty polegające na:
wdrożeniu planu rozwoju eksportu poprzez realizację co najmniej dwóch działań z poniższej listy, w tym minimum jednego działania obowiązkowego:

 

1. Działania obowiązkowe:

a) doradztwo i opracowania w zakresie wdrożenia nowych modeli biznesowych,

b) poszukiwanie partnerów na rynkach docelowych (analizy, opracowania);

c) uzyskanie dokumentów niezbędnych do wprowadzenia produktów lub usług przedsiębiorcy na wybrane rynki docelowe (doradztwo, zakup);

d) doradztwo w zakresie strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej;

e) doradztwo w zakresie opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na wybranych rynkach;

f) wsparcie inwestycyjne w zakresie dostosowania produktów/usług do wymogów na rynkach docelowych.

 

2. Działania dodatkowe:

a) udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy;

b) organizacja i udział w misjach gospodarczych za granicą;

c) udział w międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych odbywających się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w charakterze wystawcy;

d) organizacja misji gospodarczych przedsiębiorców zagranicznych u przedsiębiorcy.

 

Kto może składać wnioski?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa spełniające warunki z załącznika nr 1 do Rozporządzenia Komisji UE 651/2014 z dnia 17.06.2014r. oraz ich sieci i grupy.

Szczegółowa lista wnioskodawców wykluczonych z możliwości ubiegania się o wsparcie została umieszczona w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz w regulaminie konkursu.

 

Finanse

Maksymalna wartość dofinansowania: 700 000,00 PLN

Maksymalny poziom dofinansowania: 85% kosztów kwalifikowalnych projektu

Minimalny wkład własny: 15% kosztów kwalifikowalnych projektu

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych: 3 500 000,00 PLN

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 19 900 000,00 PLN

Dofinansowanie eksportu – duża szansa dla firm z Wielkopolski

dofinansowanie eksportuNa podstawie przytoczonych powyżej informacji  o naborze, pochodzących ze strony Instytucji Zarządzającej Programem WRPO 2014-2020, można stwierdzić, że jest to program wręcz idealny dla eksporterów. Wysoki poziom dofinansowania 85% każdego wydatku  w praktyce oznacza, że jak pojedziemy na 10 imprez targowych zagranicznych  i wydamy z pompą 500 tys. zł to otrzymamy zwrot w wysokości 425 tys. zł. Z własnej kieszeni wydamy zaledwie 75 tys. zł.  To naprawdę nie jest dużo. Szczególnie, jak z tych targów przywieziemy Klientów. Wówczas te korzyści będą przewyższać poniesione przez firmę koszty ekonomiczne i zaprocentują przychodami z działalności w eksporcie. Warto to wziąć pod uwagę.

Czy się opłaca? Myślę, że nie trzeba tego tłumaczyć… Szkoda tylko, że tak krótko trwa nabór. Samo przygotowanie dokumentacji trwa kilka dni, a tu dwa tygodnie na złożenie dokumentacji. Potwierdza to tylko naszą tezę, jaką powtarzamy naszym Klientom, którzy chcą ubiegać się o dotacje. Lepiej przygotować się wcześniej, bo potem może być już za późno.