Zmiany w projektach eksportowych

Zmiany w projektach eksportowych – poradnik

Programy eksportowe (np. Go to Brand czy Internacjonalizacja MŚP) od 2020 roku przeżywają utrudnienia dotyczące realizacji poszczególnych zadań w projektach. Chodzi tu głównie o wyjazdy na targi i misje gospodarcze do krajów zagranicznych. Jest to oczywiście spowodowane ogłoszeniem stanu pandemii COVID-19. Wprowadzane liczne obostrzenia i zakaz przekraczania granic spowodowały odwołanie wielu bardzo dużych międzynarodowych targów branżowych.

Drugim ważnym problemem, który spowodował komplikacje w realizowaniu wybranych zadań przez przedsiębiorstwa z dofinansowanymi projektami, jest oczywiście wybuch wojny na Ukrainie i tym samym brak możliwości wyjazdu na targi m.in. właśnie do tego kraju, ale także do Rosji i Białorusi oraz, rzecz jasna, brak możliwości wyboru tych krajów jako perspektywicznych do rozwoju.

Oba te czynniki spowodowały opóźnienia w realizacji zadań eksportowych lub wręcz całkowity brak możliwości ich realizowania. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, która odpowiada za prowadzenie programów eksportowych, postanowiła wprowadzić szereg rozwiązań i udogodnień dla firm, które napotkały na omawiane utrudnienia.

Każda zmiana w projekcie wymaga przed planowaną realizacją zadania złożenia do PARP wniosku o zmiany wraz z pełną kalkulacją kosztów, po czym następuje oczekiwanie na akceptację. Jeżeli w ramach zmiany wystąpi wzrost kosztów kwalifikowanych (w stosunku do pierwotnie wyliczonych we wniosku w danym zadaniu), wówczas ponosi je wnioskodawca jako wydatki niekwalifikowane do projektu. Jeżeli natomiast koszty kwalifikowane okażą się mniejsze niż zaplanowane w projekcie, to wtedy dofinansowanie zostanie obniżone.

Poniżej przedstawiamy warianty zmian, których można dokonać w projektach eksportowych w wypadku wystąpienia poszczególnych wydarzeń oraz możliwe do podjęcia działania z tym związane.

Odwołanie targów przez organizatora

 • zamiana na kolejną edycję tych samych targów,
 • zamiana wybranych w projekcie targów na inne wydarzenie targowo-wystawiennicze,
 • zamiana targów ze stoiskiem narodowym na inne targi również ze stoiskiem narodowym,
 • zamiana misji gospodarczej na tę samą w innym terminie lub całkiem nową.

Zamiana targów i misji stacjonarnych na edycję online

 • złożenie wniosku z prośbą o zmianę targów lub misji na wersję online,
 • wykonanie ponownej kalkulacji zadania (bez kosztów podróży służbowej i kosztów transportu),
 • przedstawienie dokumentów potwierdzających wykonanie zadania (m.in. fotografie, raport, wpis do katalogu targowego).

Przesunięcie terminu targów przez organizatora

 • możliwość wydłużenia realizacji projektu o 90 dni bez zmian we wniosku,
 • możliwość wydłużenia okresu realizacji projektu o więcej niż 90 dni, tylko po złożeniu wniosku i przeprowadzeniu ponownych kalkulacji zadań aneksowanych.

Zagrożenie osiągnięcia zamierzonych rezultatów

 • weryfikacja metodologii projektu (wydłużenie terminu osiągnięcia wskaźników może okazać się wystarczające),
 • złożenie wniosku o zmiany do PARP i oczekiwanie na akceptację wraz z aneksem do umowy.

Wcześniejsze zakończenie projektu

 • złożenie wniosku o płatność końcową wraz z wyjaśnieniem z wcześniejszej rezygnacji z projektu (należy pamiętać, że rezygnacja z zaplanowanych zadań w projekcie oznacza pomniejszenie łącznej kwoty dofinansowania).

Wybór rynku perspektywicznego Ukrainy, Rosji lub Białorusi

Wszystkich zmian w projektach eksportowych można dokonywać oczywiście po odpowiednim uzasadnieniu wpływu zarówno pandemii COVID-19, jak i wojny na Ukrainie na dane zadania. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozumie obecną sytuację na rynku i widzi liczne utrudnienia w realizowaniu projektów napotykane przez przedsiębiorców. Dlatego należy podkreślić, że każda firma może wnioskować o przesunięcie w czasie wyjazdów na targi czy misje, zamianę na kolejną edycję, inne wydarzenie lub uczestnictwo online, a nawet o całkowitą rezygnację z zadania.