Ścieżka Smart

Ścieżka Smart z modułem Internacjonalizacja

Od 10 maja do 30 czerwca 2023 roku trwa nabór do programu Ścieżka Smart 2, który ma na celu rozwijanie i wsparcie mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw działających na terytorium Polski. Warunkiem obowiązkowym w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw, które chcą przystąpić do programu, jest wybór jednego z dwóch modułów obligatoryjnych, o których poniżej.

Moduł B+R

Dofinansowanie na prowadzenie innowacyjnych badań rozwojowych i przemysłowych produktów przedsiębiorcy, którego efektem powinno być wdrożenie innowacyjnego rozwiązania. Dofinansowanie można przeznaczyć m.in. na: wynagrodzenie personelu, zakup usług zewnętrznych, koszty amortyzacji aparatury badawczej, koszty dzierżawy gruntów, nabycie wartości niematerialnych i prawnych, zakup materiałów i środków eksploatacyjnych. Możliwe maksymalne dofinansowanie wynosi 80% wydatków w przypadku badań przemysłowych oraz 60% dla prac rozwojowych.

Moduł Wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na wdrożenie wyników prac B+R, które zostały już przeprowadzone przez przedsiębiorstwo lub które będą efektem realizacji modułu B+R. Dofinansowanie można przeznaczyć m.in. na: zakup lub leasing gruntów, nieruchomości zabudowanych, środków trwałych oraz zakup usług zewnętrznych, usług doradczych. Możliwe maksymalne dofinansowanie wynosi 70% wydatków w przypadku środków trwałych, materiałów, robót budowlanych oraz środków niematerialnych i prawnych, 50% w przypadku wydatków na usługi doradcze oraz 100% wydatków, które będą związane z ustanowieniem zabezpieczenia umowy o dofinansowanie.

Ścieżka Smart – co dalej?

Kolejnym krokiem po wyborze jednego z modułów obligatoryjnych (B+R lub Wdrożenie innowacji) jest wybór modułu fakultatywnego spośród następujących:

  • budowa lub rozbudowa infrastruktury B+R,
  • promocja produktów na rynkach zagranicznych,
  • ochrona własności przemysłowej,
  • podnoszenie kompetencji kadr,
  • zielona i cyfrowa transformacja przedsiębiorstw.

Ścieżka Smart 2 to kolejny program, który pozwala na rozwój eksportu MŚP poprzez internacjonalizację. Jest to uzupełnienie do wcześniejszych programów eksportowych skierowanych np. do przedsiębiorców z Polski Wschodniej, ponieważ omawiany został poszerzony o wszystkich MŚP działających na terenie całej Polski. Celem modułu internacjonalizacja jest pomoc polskim przedsiębiorcom w umiędzynarodowieniu ich obecnych lub nowych produktów i usług na rynkach zagranicznych. Dodatkowo program przewiduje wsparcie w uzyskaniu ochrony własności przemysłowej w formie patentu lub praw ochrony w przypadku ich naruszenia na rynkach zagranicznych.

Moduł Internacjonalizacja – czy warto?

Każdy przedsiębiorca, który weźmie udział w programie Ścieżka Smart 2 – moduł internacjonalizacja, może przeznaczyć swoje dofinansowanie na pokrycie kosztów związanych z udziałem w targach branżowych, wyjazdowych misjach gospodarczych i konferencjach (wynajem stoiska, transport, podróż służbowa pracowników – noclegi, diety) oraz ochroną praw własności przemysłowej. Moduł internacjonalizacja przewiduje limit w wysokości 20% kosztów kwalifikowanych z wybranego przez przedsiębiorstwo modułu obligatoryjnego. Dodatkowo każdy przedsiębiorca może otrzymać maksymalne dofinansowanie na pokrycie 50% wydatków związanych z udziałem w targach, misjach i konferencjach, 50% wydatków związanych z zakupem usług doradczych oraz 50% wydatków przeznaczonych na ochronę prac własności przemysłowej.

Naszym zdaniem moduł Internacjonalizacja nie jest do końca atrakcyjny, jeśli weźmiemy pod uwagę, że nabór do programu „Promocja marki innowacyjnych MŚP” (kontynuacja Go to Brand) będzie oferował możliwość uzyskania dotacji w wysokości 85% w ramach pomocy de minimis. W dodatku realizacja tak dużego projektu wygląda dobrze, jeżeli wszystko idzie po naszej myśli. Co jednak w wypadku, gdy firma nie będzie w stanie zrealizować projektu, ponieważ prace B+R okażą się niewypałem? Zawsze to jednak jakaś alternatywa…