Szwedzki biznes

Rząd znalazł pieniądze na wsparcie polskiego eksportu

wsparcie polskiego eksportuPolska opracowała plan pomocy, który wesprze poczynania polskich eksporterów na rynku międzynarodowym. Ma on formę czterech rozporządzeń przyjętych przez Radę Ministrów z dniem 04 listopada 2014 roku. Przewiduje on wsparcie finansowe dla czterech typów przedsięwzięć, które będą miały korzystny wpływ na działania polskich eksporterów. Sama pomoc będzie mieć charakter pomocy publicznej de minimis.

W obliczu stagnacji  związanej z  programami pomocowymi, które miały działać w latach 2014-2020 w oparciu o przyznane Polsce fundusze z unijnego budżetu, plan pomocy dla polskich eksporterów wydaje się być atrakcyjną i jedyną alternatywą. Tym bardziej, że programy unijne na lata 2014-2020, także przewidujące wspieranie eksportu, prawdopodobnie zostaną uruchomione pod koniec roku 2015. Wynika to z pewnych prac proceduralnych na poziomie Komisji Europejskiej.

Polski pakiet pomocy ma postać czterech rozporządzeń, które odnoszą się do takich działań, jak:

 • ubieganie się o certyfikat, który jest wymaganych na rynkach zagranicznych, na które firma zamierza eksportować;
 • na przeprowadzenie pewnej grupy działań, których celem jest tworzenie odpowiedniego otoczenia i kontaktów dla eksportu np. spotkania, konferencje;
 • przeprowadzenie wspólnych działań promocyjnych związanych z oferowanymi towarami, bądź usługami konkretnej branży lub branż pokrewnych;
 • opracowanie materiałów promocyjnych.

Dwa pierwsze z wyżej przytoczonych działań, mających na celu wsparcie polskiego eksportu, zostały opisane w artykule „Polskie fundusze na eksport dla polskich firm już dostępne!”.

Kolejne z wyżej podanych  przedsięwzięć ma na celu wsparcie polskiego eksportu realizowanego przez konsorcjum eksportowe. Konsorcjum eksportowe polega na formalnym połączeniu sił i wspólnym działaniu kilku firm na potrzeby prowadzenia działalności eksportowej. Choć przedsiębiorstwa rezygnują z części swej niezależności decyzyjnej na rzecz kompromisu co do celów funkcjonowania konsorcjum, które muszą respektować wszyscy jego członkowie, to jednocześnie umożliwi im zmniejszenie kosztów związanych z  wejściem na rynki zagraniczne. Istotne jest to z punktu widzenia firm z sektora MŚP, czyli mikro, małych i średnich firm, które niejednokrotnie nie posiadają wystarczających środków, aby samodzielnie rozpocząć eksport.

Rozporządzenie w sprawie udzielenia pomocy de minimis na realizację branżowych projektów promocyjnych w zakresie eksportu lub sprzedaży na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej odnosi się do działań związanych z promocją towarów lub usług przeznaczonych na eksport. Umożliwia ono uzyskanie również wsparcia finansowego na szereg działań prowadzących do tworzenia kontaktów handlowych. Projekt musi być realizowany w ciągu roku kalendarzowego i obejmować dwa niezależne od siebie działania promocyjne, które będą zrealizowana osobno przez koordynatora projektu, którym najczęściej będzie zarządca konsorcjum.

Formy przedsięwzięć promocyjnych, przewidziane przez rozporządzenie, są różnorakie i mogą przybrać formę:

 • spotkania branżowe;
 • seminaria;
 • szkolenia;
 • konferencje prasowe;
 • pokazy;
 • degustacje;
 • wystawy;
 • warsztaty;
 • targi.

wsparcie polskiego eksportuSzeroki wachlarz proponowanych działań umożliwi dopasowanie tych, które najbardziej odpowiadają strategii konsorcjum eksportowego w  zakresie sprzedaży towarów na rynki zagraniczne.

Projekt powinien odnosić się do jednej lub też kilku pokrewnych branż i być realizowane wspólnie przez co najmniej cztery firmy. Zatem jest to działanie skierowane dla konsorcjum eksportowego. Chodź ta forma działania eksportowego nie jest zbyt popularna w Polsce, to w znacznym stopniu przyczyniła się do rozwoju eksportu firm z sektora MŚP w takich krajach, jak: Hiszpania, Włochy czy Szwecja.

Do składania wniosku zachęca poziom możliwego dofinansowania, który wynosi, aż 100 000 PLN na projekt, w tym 8 000PLN na firmę. Wniosek składa koordynator  konsorcjum eksportowego.

Rozporządzenie podaje, ze kosztami kwalifikującymi się do dofinansowania w ramach tego działania są koszty:
-transportu eksponatów, ich ubezpieczenia, odprawy celnej i spedycji;
-wynajmu powierzchni wystawienniczej lub sal;
-zabudowy powierzchni, montażu, scenografii;
-obsługi technicznej;
-przygotowania i wydruku zaproszeń, materiałów informacyjnych i reklamowych;
-przejazdu i zakwaterowania jednego przedstawiciela przedsiębiorcy uczestniczącego w projekcie;
-przeprowadzenia badania rynku zagranicznego;
-niezbędnych zadań zleconych i usług wynikających ze specyfiki projektu.

Ostatnie działanie skierowane do polskich eksporterów przez polski rząd, definiuje  rozporządzenie w sprawie udzielenia pomocy de minimis na realizację przedsięwzięć wydawniczych promujących eksport lub sprzedaż na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej.

Pozwala uzyskać dotację pokrywającą część kosztów związanych z działaniami wydawniczymi odnośnie promocji eksportu, bądź tez sprzedaży na wewnętrznym rynku Unii Europejskiej.

Kosztami kwalifikującymi się do dofinansowania są, co jest wyszczególnione w rozporządzeniu, „koszty zakupu papieru, druku, składu, łamania i naświetlania, tłoczenia płyt, oprawy, koszty tłumaczenia przedsięwzięcia wydawniczego oraz koszty wysyłki gotowych wydawnictw do odbiorcy”.

Minister właściwy ds. gospodarki podczas oceny wniosku weźmie pod uwagę takie aspekty, jak:

a) proeksportowy charakter wydawnictwa;

b) poziom merytoryczny;

c) przeznaczenie;

d) wybrane języki nakładu oraz ich ilość;

e) wielkość nakładu;

f) sposób dystrybucji;

g) budżet planowanego działania oraz jakie są źródła jego finansowania;

h) na ile pomoc możliwa do uzyskania jest konieczna dla realizacji i powodzenia planowanego promocyjnego przedsięwzięcia wydawniczego.

Limit pomocy nie jest ściśle określony, ale wymogiem jest to, żeby opracowane materiały promocyjne nie dotyczyły jednego przedsiębiorcy. Zatem również mogą te działania odnosić się do działania konsorcjum eksportowego, które zrzesza kilka podmiotów gospodarczych, co umożliwia ich członkom prowadzenie eksportu i realizację wspólnej polityki sprzedaży na rynki zagraniczne. Materiały promocyjne i reklamujące konsorcjum są świetną okazją do nawiązania kontaktów handlowych oraz dotarcie do potencjalnych konsumentów.

Wsparcie polskiego eksportu daje impuls do rozwoju

Wsparcie polskiego eksportu poprzez pakiet zatwierdzonych rozporządzeń jest na pewno słusznym krokiem, gdyż umożliwi polskim przedsiębiorstwom uzyskanie dotacji na działania proeksportowe. Jest to z pewnością szansą na wzrost konkurencyjności polskich firm na rynku międzynarodowym. Na fundusze mają szansę zarówno pojedyncze przedsiębiorstwa, jak i konsorcja eksportowe, które do tej pory nie były zbyt popularyzowane. Ten program stwarza impuls do promocji konsorcjów eksportowych i będzie zachęcał do łączenia się przedsiębiorców w ich ramach.