Szwedzki biznes

Polskie fundusze na eksport dla polskich firm juz dostępne!

polskie fundusze na eksportDzień 4 listopada 2014 roku to ważna data dla polskich eksporterów. W tym dniu polski rząd dokonał zatwierdzenia pakietu czterech rozporządzeń, które umożliwią udzielenie polskim przedsiębiorcom pomocy publicznej de minimis. Będzie ona przeznaczona na prowadzenie działań związanych ze wspieraniem i promocją eksportu polskich firm.

Eksport jest ważnym elementem funkcjonowania firmy w gospodarczej rzeczywistości. Eksport może przynieść  wzrost firmy, zwiększenie jej produkcji oraz dywersyfikację źródeł przychodów. Aby można było liczyć na te pozytywne skutki działalności eksportowej najpierw trzeba pokonać barierę kosztową związaną z działaniem firmy na rynku międzynarodowym. W globalnej, bardzo konkurencyjnej gospodarce należy zaplanować precyzyjnie działanie eksportowe, a następnie obraną strategię zrealizować. Warto w tym celu wspomóc się środkami finansowymi, które do rodzimych przedsiębiorców kieruje polski rząd.

Aby móc  ubiegać się o uzyskanie dofinansowania z krajowych funduszy należy spełnić warunki ogólne.  Do nich można zaliczyć:

 1. Pomoc może zostać jedynie udzielona tym przedsiębiorcom, którzy prowadzą swoją działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Finansowa pomoc udzielona w ramach tej inicjatywy, wspierającej polski eksport, ma charakter pomocy de minimis. W ogólnym przypadku pomoc de minimis dla pojedynczego przedsiębiorcy nie może przekroczyć wartości 200 000 EUR brutto. Ta kwota nie może zostać przekroczona w bieżącym oraz dwóch poprzednich latach podatkowych. Natomiast uzyskane prze przedsiębiorcę środki będą pokrywać do 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych tj takich kosztów, które są wyszczególnione jako te, na które będą przeznaczone fundusze w ramach realizacji opracowanych programów, wspierających polski eksport.
 3. Należy przestrzegać terminów związanych ze składaniem wniosków o dofinansowanie. Wniosek trzeba złożyć najpóźniej na okres 30 dni przed rozpoczęciem realizacji planowanego projektu, a nie później niż do 31 października danego roku kalendarzowego, w którym projekt przewidziany jest do realizacji. Terminy te nie dotyczą projektów, na których dofinansowanie będzie składany wniosek w roku 2014.
 4.  Terminy składania wniosków upłyną ostatecznie dnia 31 maja roku 2021.

 

Zatwierdzony przez polski rząd pakiet przewiduje pomoc polskim przedsiębiorcom w ramach następujących działań:

 • polskie fundusze na eksportubieganie się o certyfikat, który jest wymaganych na rynkach zagranicznych, na które firma zamierza eksportować;
 • na przeprowadzenie pewnej grupy działań, których celem jest tworzenie odpowiedniego otoczenia i kontaktów dla eksportu np. spotkania, konferencje;
 • przeprowadzenie wspólnych działań promocyjnych związanych z oferowanymi towarami, bądź usługami konkretnej branży lub branż pokrewnych;
 • opracowanie materiałów promocyjnych.

W tym artykule zostaną scharakteryzowane dokładnie dwa pierwsze wymienione działania,

1. Dofinansowanie certyfikatów jest regulowane przez Rozporządzenie w sprawie udzielenia pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wymaganego na rynkach zagranicznych. Określa ono zasady finansowania wydatków związanych z koniecznością uzyskania certyfikatu dla eksportowanego wyrobu na danym rynku zagranicznym, na którym jest ono wymagane odpowiednim prawodawstwem. Nie można uzyskać wsparcia finansowego na certyfikaty na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej. Zatem można ubiegać się o pomoc de minimis na uzyskanie certyfikatu wymaganego np. na rynku rosyjskim, jednak nie można składać wniosku o pokrycie kosztów związanych z uzyskaniem certyfikatu na terytorium jednego z krajów należących do Unii Europejskiej.

W tym działaniu przewiduje się limit pomocy finansowej na poziomie 50 000 PLN w ciągu danego roku kalendarzowego. Wniosek może być składny przez pojedynczego przedsiębiorcę,  czyli nie może się ubiegać się o nie  w tm działaniu np. konsorcjum.

Wyżej przytoczone Rozporządzenie z dnia 4 listopada 2014 roku uściśla pojęcie uzyskania certyfikatu przez przedsiębiorce. Cytując to rozporządzenie to pod pojęciem uzyskanie certyfikatu wyrobu należy rozumieć „działania związane z uzyskaniem oraz przedłużeniem ważności certyfikatów, świadectw, deklaracji zgodności i atestów wyrobu wymaganych w obrocie towarami na rynkach zagranicznych, z wyłączeniem dokumentów wymaganych na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej”.

Rozporządzenie to określa również koszty, które są kwalifikowane do dofinansowania, a które przedsiębiorca musi ponieść w związku z  koniecznością uzyskania certyfikatu. Można do nich zaliczyć:

 • zakup potrzebnych usług w zakresie doradztwa;
 • opracowanie i tłumaczenie dokumentów technicznych;
 • koszty transportu oraz ubezpieczenia próbek wraz z dokumentacją techniczną, które zostały wysłane do placówki certyfikującej;
 • wykonanie audytu;
 • zrobienie badań certyfikujących;
 • wystawienie i wydanie certyfikatu wyrobu.

Jak już wspomniano maksymalny poziom dofinansowania wynosi 50 000 PLN, jednak nie może on przekroczyć 50 % wartości poniesionych przez przedsiębiorcę kosztów kwalifikowanych.

Przykład Pan Iksiński chce eksportować na rynek rosyjski pewny rodzaj wyrobu, który wymaga uzyskania certyfikatu. Przeprowadził kalkulacje i wie, że na wszelkie działania z tym związane poniesie koszty w wysokości 60 000 PLN. Ubiegając się o dofinansowanie, po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez Ministra właściwego ds. gospodarki, może liczyć na zwrot 30 000 PLN, co stanowi 50% wszystkich poniesionych przez niego kosztów. Jak wspomniano powyżej 50% to górny procentowy pułap dofinansowania.

Natomiast, gdyby koszty uzyskania certyfikatu wyniosły 110 000 PLN ( np. niech to będą koszty uzyskania certyfikatu na rynek japoński), to może Pan Iksiński uzyskać zwrot kosztów w wysokości maksymalnej wartości przewidzianej rozporządzeniem, czyli 50 000 PLN, choć nie stanowi to 50% poniesionych przez niego kosztów.

2.Rozporządzenie w sprawie udzielenia pomocy de minimis na realizację niektórych przedsięwzięć w zakresie promocji i wspierania eksportu lub sprzedaży na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej przewiduje regulacje w zakresie dofinansowania działań, które mogą dotyczyć rynku krajowego, jak i wewnętrznego rynku Unii Europejskiej.

Wniosek może złożyć jeden przedsiębiorca. Natomiast limit pomocy, w zakresie wysokości pokrycia kosztów kwalifikowanych do dofinansowania, nie został określony.

Rozporządzenie dla tego działania podaje następujące koszty, jako kwalifikujące się do uzyskania dofinansowania. „Koszty wynajęcia sali wraz z wyposażeniem, nagłośnienia, obsługi technicznej, dodatkowego oświetlenia, druku materiałów informacyjnych i konferencyjnych, tłumaczenia oraz inne koszty wynikające ze specyfiki realizowanego przedsięwzięcia promocyjnego.”

Wniosek będzie rozpatrywany przez Ministra właściwego ds. gospodarki. Będzie on w ocenie wniosku uwzględniał takie elementy, jak:

a) obszar oddziaływania przedsięwzięcia (rynek krajowy czy zagraniczny);

b) zamierzone efekty, jaki ma przynieść przeprowadzone działanie promocyjne

c) proeksportowy charakter planowanego przedsięwzięcia;

d) budżet przedsięwzięcia i sposoby ego finansowania;

e) na ile niezbędne jest uzyskanie pomocy, aby umożliwić realizację przedsięwzięcia;

f) doświadczenie organizatorów;

g)rodzaj i typ planowanego przedsięwzięcia z uwzględnianiem takich czynników, jak program przedsięwzięcia czy jego uczestnicy.

Polskie fundusze na eksport

Warto wykorzystać szansę na finansowe wsparcie poprzez sięgniecie po środki na rozwój i promocję polskiego eksportu. W następnym artykule omówimy dwa kolejne działania służące wsparciu polskiego eksportu.