Konsorcjum eksportowe

Konsorcjum eksportowe-droga do sukcesu w eksporcie

Konsorcjum eksportowe

W przypadku, gdy przedsiębiorca podejmuje decyzję o rozpoczęciu eksportu na wybrane rynki zagraniczne, musi w swoim planie przewidzieć różne bariery i przeszkody, które wiążą się z podjęciem takiej działalności. Dla pojedynczych mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, reprezentujących sektor MŚP, korzyści płynące z eksportu, są często poza ich zasięgiem ze względu na niemożność uporania się samodzielnie ze wszystkimi trudnościami, ograniczającymi możliwość rozpoczęcia eksportu.

Do najistotniejszych trudności można zaliczyć:

  • wysokie koszty związane z ekspansją eksportu na rynki zagraniczne,
  • niedostateczny potencjał, aby sprostać bardzo dużej konkurencyjności na rynku międzynarodowym.

Jednak istnieje metoda na wdrożenie eksportu dla firm MŚP, które samodzielnie planując eksport, nie posiadają dostatecznych zasobów umożliwiających pokonanie wyjściowych barier wejścia na rynki zagraniczne. Taką metodę jest zrzeszenie w konsorcjum eksportowym.

Konsorcjum eksportowe jest wzajemnym porozumieniem formalnym przedsiębiorców, którzy zachowując swoja odrębność, łączą wspólnie siły, aby zwiększyć szansę powodzenia eksportu każdego z nich. Zrzeszenie w konsorcjum wymaga zrezygnowania z części swoich interesów i podporządkowania się celowi konsorcjum eksportowego wypracowanemu wspólnie  z innymi jego członkami. Jednak w zamian powstaje istotna forma wsparcia umożliwiająca przezwyciężenie barier, które nie byłyby możliwe do przeskoczenia dla każdej z  tych firm z  osobna. Ponadto firmy zrzeszone w konsorcjum otrzymują większa silę przebicia i lepszą pozycję wyjściową we wszelkich negocjacjach podejmowanych na rynkach zagranicznych.

Konsorcjum eksportowe

Konsorcjum eksportowe jest instrumentem przeznaczonym dla przedsiębiorców, którzy nawiązują współpracę uregulowaną formalnie, aby rozpocząć działania eksportowe na rynkach zagranicznych. W Polsce jest to tworzenie konsorcjum eksportowego nie cieszy się uznaniem z punktu widzenia polskich przedsiębiorców.

W zakresie zasad funkcjonowania i możliwości, które daje konsorcjum eksportowe, pokazuje znakomicie przykład Hiszpanii i Włoch. W tamtejsze rynki znakomicie wkomponowała się metoda tworzenia konsorcjum eksportowego, jako formy prowadzenia z powodzeniem działalności eksportowej. Było to możliwe dzięki temu, że Hiszpania i Włochy przed laty podjęły odpowiednie działania na poziomie rządowym wspierające rozwój konsorcjów eksportowych. Konsorcja eksportowe mogą w tych krajach zrzeszać się w instytucjach, dzięki którym uzyskują dodatkowe wsparcie i pomoc. Do krajów, gdzie występują konsorcja eksportowe i instytucje je zrzeszające, a ponadto wszystko działa prawidłowo, należy np. Szwecja.

Do głównych zalet konsorcjów zaliczyć można:

  • podział kosztów związanych z  uruchomieniem eksportu, i jego prowadzeniem, pomiędzy wszystkich członków konsorcjum,
  • uzupełnienie i/lub poszerzenie asortymentu skierowanego na rynki zagraniczne, gdyż będzie on kreowany przez wszystkich członków konsorcjum eksportowego,
  • więcej podmiotów gospodarczych to lepsza pozycja wyjściowa we wszelkich negocjacjach i rozmowach,
  • większe pole manewru w prowadzeniu marketingu,
  • większy potencjał i możliwość konkurencji poprzez działanie w konsorcjum eksportowym, niż w przypadku prowadzenia samodzielnego eksportu.

Wady konsorcjum eksportowego stanowią:

  • konsorcjum eksportowe jest to kompromis godzący wszystkich jego członków, zatem każdy z nich musi zrezygnować z części swoich oczekiwań i interesów na rzecz wzajemnego porozumienia, które w ostatecznym rozrachunku każdemu może przynieść większe korzyści i w  krótszym czasie, niż oddzielnie prowadzony eksport przez każde  z przedsiębiorstw,
  • trudności występujące na etapie tworzenia konsorcjum:

a) poszukiwanie partnerów do współpracy

b) poszukiwanie sposobów finansowania działalności konsorcjum

c) wybór oferty produktowej skierowanej na eksport

Hiszpański model tworzenia konsorcjum

Jak wspomniano już powyżej Hiszpania należy do grupy tych krajów, w których konsorcjum eksportowe jest to istotna forma zrzeszania się małych eksporterów. Konsorcja eksportowe tworzą w Hiszpanii około 6 % wartości eksportu.

Ukierunkowanie na tworzenie konsorcjów eksportowych w Hiszpanii, i  doświadczenie przedsiębiorców nich uczestniczących, pokazuje, że firmy prowadzące wspólnie eksport w krótszym czasie odnoszą większe przychody, niż w przypadku prowadzenia eksportu pojedynczo.

Nie byłoby to możliwe bez obrania na początku lat 80-tych kierunku popularyzującego zakładanie konsorcjów przez rząd Hiszpanii. Niewątpliwym atutem, jakie poosiada konsorcjum an tamtejszym rynku jest jego odrębność prawna od podmiotów, które go założyły. właśnie kwestia tego statusu oraz inne uregulowania odnośnie współpracy w konsorcjum czynią je bardzo atrakcyjnym w hiszpańskiej gospodarce. Drugim kluczowym elementem jest uzyskiwanie pomocy ze środków publicznych w pierwszych latach funkcjonowania konsorcjum, co wpływa na to, ze większa ich liczba ma szanse na przetrwanie na rynku.

Promowanie działalności konsorcjów zbiegło się w tym kraju z jego wejściem w struktury Unii Europejskiej. Nastąpiło to na początku 1986 roku. Konsorcja eksportowe miały wspomóc gospodarkę Hiszpanii w szybszym rozwoju i dążeniu do osiągnięcia takiego poziomu gospodarki, jak kraje bogate.

Te dwa aspekty, czyli wejście do Unii Europejskiej oraz kierunek wytyczony wcześniej przez rząd Hiszpanii, spowodowały, że dziś można mówić o hiszpańskiej szkole tworzenia konsorcjów eksportowych.

Podsumowanie

Konsorcjum eksportowe stanowi ciekawą alternatywę prowadzenia eksportu. Warto przyjrzeć się jej bliżej, gdyż może się okazać, że jest to jedyna szansa na rozpoczęcie eksportu, która w krótszym czasie, niż indywidualna sprzedaż na rynki zagraniczne, może przynieść przedsiębiorstwu odczuwalne korzyści.  Wiele firm z sektora MŚP może w ten sposób przekroczyć bariery, które do tej pory uniemożliwiły im prowadzenie ekspansji eksportowej na wybrane rynki docelowe. Głownie chodzi o koszty wdrożenia i prowadzenia takiej działalności. Przykład Hiszpanii może stanowić inspirację i wzór do naśladowania, zarówno pod względem rozwiązań prawnych regulujących kwestie konsorcjum, jak i pod kątem zachęcenia przedsiębiorców do zawiązywania tej formy współpracy oraz prowadzenia sprzedaży na rynki zagraniczne.