Nabór dla firm eksportowych w zachodniopomorskim w ramach działania 1.15 Wsparcie kooperacji przedsiębiorstw

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (rząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego) ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 1.15 Wsparcie kooperacji przedsiębiorstw, mający na celu ukierunkowanie przedsiębiorstw na zwiększenie stopnia kooperacji z partnerami krajowymi, jak i zagranicznymi, co pozwoli lepiej wykorzystać istniejący potencjał rozwoju gospodarki regionu, szczególnie w obszarze innowacyjnych MŚP. Nabór rozpocznie się 31 lipca i potrwa do 28 września 2017 r.

 W ramach Działania 1.15 dofinansowanie udzielane jest:

a) mikroprzedsiębiorstwom,
b) małym przedsiębiorstwom,
c) średnim przedsiębiorstwom

 W ramach programu otrzymamy dotacje na eksport w zakresie ekspansji na rynki zagraniczne, pod warunkiem że :

  1. Przedmiotem projektu musi być realizacja opracowanej przez przedsiębiorstwo strategii ekspansji na nowe rynki zagraniczne. Poprzez wkroczenie na nowe rynki należy rozumieć oferowanie produktów/usług na rynku zagranicznym, na którym przedsiębiorstwo dotychczas nie oferowało swoich produktów/usług.
  2. Przedsiębiorstwa będą mogły uzyskać wsparcie na działania służące wdrożeniu poszczególnych etapów strategii ekspansji na rynki zagraniczne pod warunkiem realizacji tej strategii w sposób kompleksowy (tj. nie w formie incydentalnych działań),  mający na celu efektywne przygotowanie i zaprezentowanie oferty przedsiębiorstwa.
  3. Realizacja projektu nie może rozpocząć się później niż 12 miesięcy od dnia złożenia pisemnego wniosku o przyznanie pomocy.
  4. Okres realizacji projektu nie może być dłuższy niż 12 miesięcy i powinien zakończyć się w terminie do 30 września 2019 r.

 Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:

W przypadku projektów objętych pomocą de minimis maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków unijnych wynosi 85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu. Maksymalna kwota wsparcia nie może przekroczyć kwoty 150 000,00 zł.

Szczegółowy zakres wydatków:

  1. Przygotowanie do prezentacji oferty podczas imprez targowo-wystawienniczych o charakterze międzynarodowym:

– projekt  i  druk  materiałów  dedykowanych  do  promocji wnioskodawcy  na  imprezie  targowo-wystawienniczej   (w   szczególności   ulotek,   broszur,   folderów,   materiałów   dotyczących wnioskodawcy na cyfrowych nośnikach danych , itp.), w tym wydatki związane z tłumaczeniem treści tych materiałów,

– wydatki poniesione na doradztwo dotyczące ekspansji na wybrane rynki docelowe w szczególności doradztwo w zakresie realiów kulturowych i rynkowych.

  1. Udział w międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy:

– wynajęcie powierzchni targowo-wystawienniczej wraz z niezbędnymi kosztami narzuconymi przez organizatora imprezy targowo-wystawienniczej (m.in. opłaty za podłączenie i zużycie mediów, opłata rejestracyjna, rezerwacja powierzchni wystawienniczej),

– zabudowa stoiska (w tym m.in.: projekt zabudowy stoiska, montaż, demontaż stoiska),

– projekt i druk materiałów dedykowanych do promocji wnioskodawcy na imprezie targowo-wystawienniczej (w szczególności ulotek, broszur, folderów, materiałów dotyczących wnioskodawcy na cyfrowych nośnikach danych , itp.), w tym wydatki związane z tłumaczeniem treści tych materiałów,

– zakup usług w zakresie transportu eksponatów wraz z ubezpieczeniem i kosztami spedycji

– związku z udziałem w imprezach targowo-wystawienniczych w kraju,

– zakup usług w zakresie transportu eksponatów wraz z ubezpieczeniem, odprawą celną i kosztami spedycji w związku z udziałem w imprezach targowo-wystawienniczych za granicą,

– wydatki na przejazd i zakwaterowanie przedstawicieli wnioskodawcy uczestniczących w imprezie targowo – wystawienniczej w okresie nie dłuższym niż dwa dni przed rozpoczęciem i jeden dzień po zakończeniu imprezy targowo-wystawienniczej, a w przypadku imprezy targowo – wystawienniczej organizowanej poza granicami kraju wystawienniczej w okresie nie dłuższym niż trzy dni przed rozpoczęciem i dwa dni po jej zakończeniu. Natomiast w przypadku gdy przedstawiciele wnioskodawcy są pracownikami wydatki poniesione zgodnie z przepisami Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. 2002 nr 236 poz. 1991) z wyłączeniem innych niż przejazd i zakwaterowanie kosztów (np. diety, wyżywienie),

– opłaty związane z uzyskaniem niezbędnych wiz oraz ubezpieczeniem dla przedstawicieli wnioskodawcy uczestniczących w imprezie targowo-wystawienniczej poza granicami kraju,

– reklamy w mediach dedykowanych w imprezie targowo-wystawienniczej.

  1. Udział w misjach gospodarczych za granicą związanych z rynkiem docelowym połączonych z bilateralnymi spotkaniami z potencjalnymi kontrahentami:

– zakup biletów wstępu dla przedstawicieli wnioskodawcy na imprezę targowo-wystawienniczą związaną z branżową misją gospodarczą,

– projekt i druk materiałów dedykowanych do promocji wnioskodawcy (w szczególności ulotek, broszur, folderów, materiałów dotyczących wnioskodawcy na cyfrowych nośnikach danych , itp.), w tym wydatki związane z tłumaczeniem treści tych materiałów,

– wydatki na przejazd i zakwaterowanie przedstawicieli wnioskodawcy na misję gospodarczą w okresie nie dłuższym niż dwa dni przed rozpoczęciem i jeden dzień po zakończeniu imprezy targowo-wystawienniczej, w związku z którą ma być organizowana misja,

– w przypadku misji gospodarczej organizowanej poza granicami kraju w okresie nie dłuższym niż trzy dni przed rozpoczęciem i dwa dni po zakończeniu imprezy targowo-wystawienniczej, w związku z którą ma być organizowana misja,

– wydatki związane z merytorycznym przebiegiem branżowej misji gospodarczej w zakresie spotkań z potencjalnymi kontrahentami, w tym:

– wydatki poniesione na usługi tłumaczeń podczas udziału w misji gospodarczej za granicą,

– wydatki poniesione na przygotowanie merytoryczne uczestników misji w zakresie realiów kulturowych i rynkowych w kraju misji gospodarczej (w tym szkolenia z zakresu różnic kulturowych, mentoring),

– opłaty związane z uzyskaniem niezbędnych wiz oraz ubezpieczeniem dla przedstawicieli wnioskodawcy uczestniczących w misji gospodarczej,

– wynajem sali konferencyjnych w celu spotkań z potencjalnymi kontrahentami, w tym wypożyczenie sprzętu do prezentacji.

  1. Zakup usług:

– doradztwa w zakresie strategii działań marketingowych (w tym doradztwa w zakresie projektowania materiałów promocyjnych oraz reklamowych, stron internetowych, aplikacji mobilnych itp.), koncepcji dostosowania wzorniczego produktów/oferty (w tym np. rozmiary produktu, jego opakowanie, bezpieczeństwo produktu, znak firmowy itp.), koncepcji wizerunku przedsiębiorcy, czy ochrony własności intelektualnej na wybranych rynkach docelowych (w tym doradztwo rzecznika patentowego, specjalistyczne usługi prawnicze, opłaty rejestracyjne za zgłoszenie lub ochronę znaku towarowego itp.),

– doradztwa w obszarze wyszukiwania i doboru partnerów gospodarczych, (w tym przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych i ich przeprowadzenie),

– doradztwo w zakresie tworzenia sieci dystrybucyjnej na rynkach docelowych,

– uzyskania niezbędnych dokumentów/certyfikatów uprawniających do wprowadzenia produktów lub usług na wybrane rynki docelowe (koszty uzyskania certyfikatów, pozwoleń, homologacji, itp.).

Warunkiem koniecznym jest realizacja co najmniej dwóch działań od 1 do 4 zaplanowanych w strategii, czyli takiego planu rozwoju eksportu, który składa się do wniosku o przyznanie dotacji.