dofinansowanie eksportu

Dotacje eksportowe dla małopolskich MŚP w Poddziałaniu 3.3.2 MRPO. Ogłoszono nabór

Małopolskie firmy już od 30.09.2017 będą mogły zacząć składać wnioski aplikacyjne o dofinansowanie przygotowania i wdrożenia strategii/planu działalności międzynarodowej. Aby wykorzystać dobrze swoją szansę i rozwijać eksport z pomocą unijnych funduszy warto, jak najlepiej przygotować strategię/plan działalności międzynarodowej oraz wniosek o dofinansowanie. Małopolskie firmy będą mogły rozwijać swoja działalność eksportową w ramach:

3 Oś Priorytetowa Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.2. Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP, MRPO na lata 2014-2020

Na co można otrzymać dotację na internacjonalizację?

To zasadnicze pytanie, dla mikro-, małych i średnich firm z  Małopolskie, które mogą startować w tym naborze. Poddziałanie 3.3.2 przewiduje dwa typy projektów – typ A oraz typ B. Fundamentalna różnica między tymi typami projektów polega na tym, że tylko w projekcie typu A strategia/plan działalności eksportowej podlega dofinansowaniu według określonych kryteriów. Natomiast w typie B strategia/plan działalności eksportowej nie podlega dofinansowaniu. Strategia/plan działalności międzynarodowej jest wymagany na etapie składnia wniosków niezależnie, czy jest zgłoszony do dofinansowania (typ A) czy w całości ten wydatek ponosi przedsiębiorstwo (typ B).

Ale oba typy projektów przewidują możliwość udzielenia  dotacji na jej wdrożenie poprzez dofinansowanie działań rekomendowanych w strategii/planie, które są ujęte w  Poddziałaniu 3.3.2 MRPO, jako kwalifikowane.

Konkurs zostanie otwarty 30.09.2017 roku (pierwszy dzień składania wniosków), i potrwa do 7.11.2017 do godziny 15.00.

Po tym krótkim wstępie pora na bardziej szczegółowe informacje.

Strategia/plan działalności międzynarodowej

Strategia /plan działalności międzynarodowej jest to dokument, który w opisowy  i analityczny sposób określa plany eksportowe przedsiębiorstwa. Zawiera informacje takie, jak m. in.:

– opis sytuacji przedsiębiorstwa;

– analiza i wybór planowanych rynków docelowych w kontekście produktów lub usług, których dotyczy projekt (analiza słabych i mocnych stron) uzupełnione o analizę konkurencji wraz z ich ofertą na planowanych rynkach docelowych (analiza słabych i mocnych stron);

– charakterystyka strategii eksportowej firmy w odniesieniu do poszczególnych rynków eksportowych oraz sposób/sposoby wejścia na planowane rynki docelowe;

-cele eksportowe;

-szacowane koszty wdrożenia strategii/planu działalności międzynarodowej.

Jeżeli firma aplikuje o dofinansowanie kosztu opracowania strategii/planu działalności  międzynarodowej(projekt typ A) musi wiedzieć, że ten wydatek nie może stanowić więcej niż 20% kosztów kwalifikowalnych projektu, przy czym jednocześnie kwota wydatków kwalifikowalnych dla tego komponentu nie może przekroczyć 10 tys. złotych. Warto jeszcze zwrócić uwagę na to, że przygotowanie merytorycznego planu działalności eksportowej wymaga czasu, dlatego choć nabór startuje 30.09.2017 należy już dziś zgłosić się do firmy doradczej, aby w ten sposób zwiększyć swoją szansę na dotację.

Wdrożenie strategii/planu działalności międzynarodowej

Typ A oraz typ B projektu w ramach Poddziałania 3.3.2  daje szansę  ubiegać się o dotację na realizację posiadanej strategii eksportowej. Chodzi o to, aby nie pozostała ona jedynie na papierze, ale w realny sposób wpłynęła na rozwój przedsiębiorstwa w obszarze internacjonalizacji, a jej wdrożenie pozwoliło na osiągnięciu wyznaczonych celów przy użyciu określonych w jej treści działań.

Poddziałanie 3.3.2 przewiduje szereg konkretnych działań pod kątem rozwoju eksportu. Jeżeli w planie działalności międzynarodowej danej firmy są one (jakieś z tych konkretnych działań) rekomendowane i uzasadnione, wówczas firma może starać się o ich dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Do działań, które mogą być włączone do realizacji strategii/planu działalności międzynarodowej (a równocześnie są objęte możliwością dofinansowania) należą m. in.

 1. Doradztwo w zakresie określenia potencjalnych partnerów handlowych, wyszukiwania i doboru partnerów na wybranych rynkach zagranicznych, przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych (także ich przeprowadzenie).
 2. Doradztwo w zakresie strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej.
 3. Doradztwo w zakresie dostosowania produkcji (produktu i jego właściwości) czy też usługi do wymagań docelowego rynku zagranicznego (w tym, np. opakowanie produktu, rozmiary produktu, minimalne standardy świadczenia usług).
 4. Doradztwo w celu opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorstwa/marki na docelowym rynku zagranicznym (w tym, np. doradztwo dotyczące projektowania materiałów promocyjnych i reklamowych, aplikacji mobilnych, stron internetowych), przeznaczonych do promocji i sprzedaży na docelowych wybranych rynkach zagranicznych.
 5. Doradztwo oraz pomoc w uzyskaniu niezbędnych dokumentów, które uprawniają do wprowadzenia produktu bądź usługi na docelowy rynek zagraniczny (pozwolenia, certyfikaty, homologacje, itp.).
 6. Udział w charakterze wystawcy w imprezach targowo-wystawienniczych, które są zorientowane na rynki zagraniczne, odbywające się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub zagranicą.

Co te działania w praktyce dla małopolskiej firmy oznaczają?

Z wieloletniego naszego doświadczenia w zakresie eksportowych dotacji wiemy, że te działania, przy właściwie napisanej strategii eksportowej, dają konkretną możliwość rozwoju eksportu Państwa firmy. Jest to kompletna pomoc od A-Z. Począwszy od zagadnień marketingowych (wizerunek marki/firmy, reklama) poprzez wsparcie w poszukiwaniu partnerów biznesowych (pomoc w nawiązaniu współpracy zagranicznej). Do tego doradztwo finansowe oraz pomoc w wejściu na wybrane rynki docelowe poprzez wsparcie w załatwieniu niezbędnych dokumentów. – istotne zwłaszcza dla rynku pozaeuropejskiego.

Poddziałanie 3.3.2. Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚPAż w końcu po dofinansowanie udziału w imprezach targowych. Naszym zdaniem najlepszy instrument do bezpośredniego zapoznani się firmy z rynkiem międzynarodowym jej branży. Poznanie konkurencji, nowych rozwiązań, zaprezentowanie swojej oferty i postukiwanie kontaktów biznesowych. Jednak targi to nie jest mały wydatek. Jednak w ramach Podziałania 3.3.2 można dofinansować udział w prestiżowych targach międzynarodowych. Załóżmy, że małopolska firma chce wziąć udział w bardzo prestiżowych targach np. SPOGA+GAFA w Kolonii (każda firma wskazuje targi swojej branży). Na koszt udziału w targach składa się kilka komponentów:

-wynajem powierzchni wystawienniczej,

-zabudowa stoiska,

-banery reklamowe,

-wyposażenie w media,

-koszty delegacji pracowników.

Łączny koszt udziału w prestiżowych, uznanych targach międzynarodowych to około 50-70 tys. złotych. Z pomocą dofinansowania ten koszt znacząco maleje, a korzyści z udziału w nich – zupełnie bezcenne – pozostają do wykorzystania dla danej firmy.

Dotacje eksportoweMaksymalny poziom dofinansowania wydatków objętych wsparciem wynosi, aż 50%!!!! Zatem firma ponosi w przypadku udziału w targach tylko połowę kosztu – to dużo!!!!

Przygotowanie wniosku – jak zrobić różnicę??

Aby otrzymać dofinansowanie nie tylko należy przygotować plan działalności międzynarodowej, ale także przygotować właściwie wniosek. Wniosek podlega ocenie formalnej i merytorycznej. Ocena formalna wymaga spełnienia właściwych kryteriów przez wszystkie złożone wnioski. Natomiast ocena merytoryczna posiada część elementów, które muszą zostać uznane za spełnione w przypadku każdego wniosku, ale część elementów oceny merytorycznej są to punkty nieobligatoryjne, a ich brak nie wyklucza wniosku z konkursu, ale obniża szansę na uzyskanie dofinansowania. To te ekstra punkty decydują o kolejności na liście konkursowej projektu i mogą zaważyć na otrzymaniu dotacji.

Zatem kluczowe pytanie brzmi – jakie czynniki mogą stworzyć różnicę i dać firmie przewagę nad innymi w sumie punktów i zwiększyć szansę na dotację?

W oparciu o kryteria oceny możemy stwierdzić, że:

 1. Dodatkowe 2 punkty można otrzymać, jeżeli produkt/usługa przeznaczona na eksport wpisuje się w Regionalną Strategię Innowacji Województwa Małopolskiego. W ramach perspektywy 2014-2020 premiowane są innowacje, które w ogólnym ujęciu są uznawane za jeden z fundamentów nowoczesnej, dynamicznie rozwijającej się gospodarki;
 2. Dodatkowe 2 punkty można otrzymać, jeśli produkt/usługa będąca przedmiotem eksportu spełnia wymogi innowacyjności produktowej, co najmniej w skali regionalnej; Kluczowe jest tu pojęcie innowacji produktowej, która w ramach konkursu jest zdefiniowana. Przez innowacje produktowe rozumie się wyroby lub usługi, które są nowe lub znacząco udoskonalone w zakresie swoich cech lub zastosowań. Zalicza się tu znaczące udoskonalenia pod względem specyfikacji technicznych, komponentów i materiałów, wbudowanego oprogramowania, łatwości obsługi lub innych cech funkcjonalnych. Innowacje produktowe (w obrębie produktów) mogą wykorzystywać  nową wiedzę lub technologię bądź bazować na nowych zastosowaniach lub kombinacjach istniejącej wiedzy lub technologii. Termin produkt jest stosowany na oznaczanie zarówno wyrobów, jak i usług. Do innowacji produktowych zalicza się zarówno wprowadzenie nowych wyrobów i usług, jak i znaczące udoskonalenia istniejących wyrobów i usług w zakresie ich cech funkcjonalnych lub użytkowych.
 3. Dodatkowy 1 punkt można dostać, gdy firma wchodzi na nowy rynek/rynki zagraniczne na których nie była dotąd obecna. Niezależnie od liczby nowych rynków eksportowych będzie to jeden punkt. Jeżeli firma tylko rozszerza swoja obecność na rynkach dotychczasowych wówczas nie ma szans na ten dodatkowy punkt.
 4. Dodatkowy 1 punkt można uzyskać za wdrożenie zmian organizacyjno-procesowych w przedsiębiorstwie w ramach realizacji projektu, które polegają na wprowadzeniu zmian w strukturze organizacyjnej (schemacie organizacyjnym) lub zmian procesowych, związanych z aspektem produkcji czy świadczenia usług, obsługi klientów i kontaktów z kontrahentami.
 5. Dodatkowy 1 punkt można uzyskać, gdy organ podatkowy w zakresie podatku dochodowego jest zlokalizowany jest w Małopolsce.

Każdy punkt mnożony jest potem przez wagę dla danego kryterium. W sumie możemy otrzymać maksymalnie 12 pkt. Im więcej tych punktów zdobędziemy, tym wyższe miejsce na liście konkursowej.

Sięgnij po dotację eksportową z nami!!!

Zdaj się na nasze wieloletnie doświadczenie, a w przypadku pytań zachęcamy do kontaktu. Zapraszamy do współpracy.