Branżowe programy promocji GO TO BRAND – branża usług prozdrowotnych

Dotacje Go To BrandTo już ostatni program branżowy, który omawiamy. W sumie jest było ich siedem i wszystkie opisaliśmy na naszym serwisie. Dziś piszemy o  branży  usług prozdrowotnych. Program powstał w ramach poddziałania 3.3.2 „Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – Marka Polskiej Gospodarki – Brand” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR).

Adresaci i termin programu promocji.

1. Program skierowany jest do Mikro, Małych i Średnich przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą w ramach przynajmniej jednej z poniższych kategorii działalności (PKD 2007):

a.    79  DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW  TURYSTYKI,  POŚREDNIKÓW  I AGENTÓW    TURYSTYCZNYCH    ORAZ    POZOSTAŁA    DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA   W   ZAKRESIE   REZERWACJI   I   DZIAŁALNOŚCI   Z   NIĄ ZWIĄZANE
– 79.1 Działalność agentów i po średników turystycznych oraz organizatorów turystyki
–    79.9 Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane
b.    55 ZAKWATEROWANIE
–    55.1  Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
–    55.2  Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krót kotrwałego zakwaterowania
–    55.9  Pozostałe zakwaterowanie
c.    86 OPIEKA ZDROWOTNA

– 86.9 Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej

– 86.10.Z – Działalność szpitali,

– 86.21.Z – Praktyka lekarska ogólna

-86.22.Z – Praktyka lekarska specjalistyczna

-86.23.Z – Praktyka lekarska dentystyczna

-86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna

-86.90.D Działalność paramedyczna

-86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
Go to brand
2. Termin realizacji programu – 25 czerwiec 2016 r – 30 czerwiec 2019 r.

Zasady udzielania wsparcia na udział w programie.

Przedsiębiorcy, mogą ubiegać się o wsparcie finansowe na pokrycie części kosztów działań promocyjnych, objętych programem zgodnie z katalogiem kosztów kwalifikowanych wykazanych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Dz. U. poz. 1027). Maksymalna łączna wartość wydatków kwalifikowanych, objętych wsparciem finansowym, nie może przekroczyć kwoty 1 mln zł. Przewidziana intensywność wsparcia dla wydatków kwalifikowanych w postaci pomocy de-minimis w projekcie jest następująca:
– 60% dla średniego przedsiębiorstwa
– 75% dla małego przedsiębiorstwa
– 80% dla mikroprzedsiębiorstwa z woj. mazowieckiego
– 85% dla pozostałych mikroprzedsiębiorstw.

W przypadku innej pomocy niż de minimis wartość wynosi 50%.

Działania promocyjne przewidziane w programie promocji dla przedsiębiorców.

A. Zakres działań obligatoryjnych, w których muszą wziąć udział przedsiębiorcy korzystający z programu:
1. Przedsiębiorca zobowiązany jest wybrać przynajmniej jeden z poniższych pozaunijnych rynków perspektywicznych, który będzie zgodny ze strategią ekspansji firmy:

 1. Rosja
 2. Ukraina,
 3. Norwegia,
 4. Stany Zjednoczone Ameryki Północnej,
 5. Zjednoczone Emiraty Arabskie.

2. Przedsiębiorca, w trakcie trwania całego programu, zobowiązany jest do wzięcia udziału w charakterze wystawcy w przynajmniej 4 działaniach targowych, o których mowa poniżej, przy czym przynajmniej 3 z tych działań stanowić powinny imprezy targowe, w ramach których zostanie zorganizowane narodowe stoisko informacyjne, w tym przynajmniej 1 z tych działań powinno stanowić imprezę targową na rynku/rynkach wybranym/wybranych w ramach pkt A.1, w ramach której zostanie zorganizowane narodowe stoisko informacyjne (nie dotyczy Norwegii).

Wykaz targów branżowych organizowanych na rynkach pozaunijnych (L.p/Nazwa targów/edycja): https://www.mr.gov.pl/media/21354/BPP_uslug_prozdrowotnych_wersja_III_21_06_16.pdf f str. 3

Program obejmuje 31 imprez międzynarodowycj związanych z branżą.

3. Przedsiębiorca biorący udział w programie zobowiązany jest do zakupu przynajmniej jednej usługi doradczej w zakresie przygotowania wejścia na rynki perspektywiczne wymienione w ramach pkt A.1, w związku z udziałem w targach odbywających się na tych rynkach (tj. wnioskodawca w ramach projektu musi wziąć udział w charakterze wystawcy w targach odbywających się na terenie tych krajów). Usługi doradcze muszą zostać nabyte od podmiotu posiadającego potencjał do świadczenia usługi doradczej, w postaci oddziału firmy, jej przedstawicielstwa lub współpracowników na rynku, którego dotyczy przedmiotowa usługa doradcza lub od podmiotu bezpośrednio działającego na tym rynku.

4. Przedsiębiorca, w trakcie całego programu, zobowiązany jest do wzięcia udziału w przynajmniej 2 działaniach o których mowa w pkt B , przy czym działania te muszą dotyczyć pozaunijnych rynków perspektywicznych określonych w pkt A.1.
5. Przedsiębiorca, do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie powinien zarejestrować i zweryfikować swoją firmę na portalu trade.gov.pl.

B. Zakres działań fakultatywnych, w których mog ą wziąć udział przedsiębiorcy korzystający z programu:

 1. szkoleniaPrzedsiębiorca biorący udział w programie ma możliwość zakupu usługi szkoleniowej w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy na rynkach perspektywicznych wymienionych w ramach pkt A.1, w związku z udziałem w targach odbywających się na tych rynkach (tj. wnioskodawca w ramach projektu musi wziąć udział w charakterze wystawcy w targach odbywających się na terenie tych krajów).
 1. Przedsiębiorca, w trakcie trwania całego programu, może wziąć udział w max 2 grupowych wyjazdowych misjach gospodarczych, z listy podanej poniżej, których celem jest rozpoznanie rynku, nawiązanie kontaktów biznesowych, wymiana do świadczeń, co doprowadzić powinno do nawiązania współpracy handlowej. Program ewentualnej wizyty powinien zostać opracowany porozumieniu z zainteresowanymi uczestnikami i obejmować przynajmniej udział w spotkaniu b2b oraz organizację pokazu bądź prezentacji. Misja powinna mieć charakter grupowego wyjazdu minimum 4 przedsiębiorców, trwającego nie dłużej niż 3 dni na miejscu i być związana z udziałem w międzynarodowym wydarzeniu branżowym, o których mowa w pkt. A.2.
 2. Przedsiębiorcy biorący udział w wyjazdowych misjach gospodarczych są zobowiązani po odbyciu misji przedstawić raport z przebiegu misji gospodarczej zawierający w szczególności program misji, w tym program spotkań b2b oraz dane kontaktowe odwiedzanych kontrahentów. Raport z misji gospodarczej jest przedstawiany Polskiej Organizacji Turystycznej w celach informacyjnych.

Wykaz misji gospodarczych L.p./cel misji/: https://www.mr.gov.pl/media/21354/BPP_uslug_prozdrowotnych_wersja_III_21_06_16.pdf  str.6

Program obejmuje możliwość wyjazdu na 2  misje gospodarcze. Szału więc nie ma:-)

 1. Przedsiębiorca, w trakcie trwania całego programu może zorganizować max. 6 przyjazdowych misji gospodarczych (wizyt studyjnych) dla kontrahentów i dziennikarzy bezpośrednio związanych z branżą usług prozdrowotnych, pochodzących z krajów o których mowa w pkt A.1. Przedsiębiorca organizujący przyjazdową misję gospodarczą jest zobowiązany przedstawić program misji (podając dane kontaktowe uczestników misji) Polskiej Organizacji Turystycznej. Misja gospodarcza musi obejmować prezentację firmy przedsiębiorcy, organizację pokazu bądź prezentację produktu. Misja nie powinna trwać dłużej niż 3 dni na miejscu.
 2. Przedsiębiorca zobowiązuje się, że dziennikarz uczestniczący w misji opublikuje w reprezentowanym przez siebie czasopiśmie, stronie internetowej, artykuł będący wynikiem uczestniczenia w misji.
 3. Przedsiębiorca organizujący przyjazdową misję gospodarczą jest zobowiązany, po zakończeniu misji, do przedstawienia raportu z przebiegu misji gospodarczej zawierającego w szczególności program misji B2B oraz dane kontaktowe uczestników misji. Raport z misji gospodarczej jest przedstawiany Polskiej Organizacji Turystycznej w celach informacyjnych.
 4. Przedsiębiorca, biorący udział w programie, ma możność organizacji indywidualnej misji gospodarczej do krajów wymienionych w pkt. A.1, przy czym misja taka nie powinna trwać dłużej niż 3 dni na miejscu i obejmować minimum 2 spotkania b2b oraz organizację pokazu bądź dla kontrahentów. Przedsiębiorcy biorący udział w wyjazdowych misjach gospodarczych są zobowiązani po odbyciu misji przedstawić raport z przebiegu misji gospodarczej zawierający w szczególności program misji, w tym program spotkań b2b oraz dane kontaktowe odwiedzanych kontrahentów. Raport z misji gospodarczej jest przedstawiany Polskiej Organizacji Turystycznej w celach informacyjnych.
 5. Przedsiębiorca może prowadzić działania określone w pkt 2 – 4, także na rynku białoruskim.

C. Zakres działań fakultatywnych – uzupełniających, w których mogą wziąć udział przedsiębiorcy korzystający z programu:

 • Przedsiębiorca biorący udział w programie ma możliwość realizacji działań informacyjno– promocyjnych, w ramach których refundowane będą koszty:
 • nabycia lub wytworzenia oraz instalacji elementów dekoracyjnych uwzględniających założenia wizualizacji Marki Polskiej Gospodarki tj. panelu promocyjnego MPG;
 • nabycia lub wytworzenia oraz dystrybucji materiałów informacyjno-promocyjnych takich jak gadżety, materiały drukowane np. foldery, ulotki, wizytówki;
 • przygotowania i prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych w mediach tradycyjnych, elektronicznych, cyfrowych;
 • przygotowania lub tłumaczenia strony internetowej wnioskodawcy;
 • produkcji i emisji spotów i filmów informacyjno-pro

D. Działania promocyjne ogólne promujące całą branżę usług prozdrowotnych.

branża usług prozdrowotnychWykonawcą programu w zakresie realizacji działań ogólnych promujących polską branżę usług prozdrowotnych jest Polska Organizacja Turystyczna. Przedsiębiorcy, zachowując zasadę konkurencyjności, mogą korzystać z usług Polskiej Organizacji Turystycznej w zakresie organizacji działań przeznaczonych dla przedsiębiorców.  W ramach działań ogólnych promujących polską branżę usług prozdrowotnych zaplanowano: organizację wizyt studyjnych dla zagranicznych kontrahentów, organizację wizyt studyjnych dla zagranicznych dziennikarzy, współprac ę z branżową agencją PR mającą na celu budowanie wizerunku i rozpoznawalności marki Polska jako atrakcyjnej destynacji usług prozdrowotnych, reklamy i publikacje w zagranicznej prasie branżowej nt. Polski jako kraju/miejsca na świecie jako celu podróży dla skorzystania z usług prozdrowotnych na wysokim poziomie, organizację na wybranych targach narodowych stoisk informacyjnych służących wsparciu polskich przedsiębiorców obecnych na targach poprzez:

 • możliwość bezpłatnego korzystania z miejsca do  odbywania spotkań z kontrahentami;
 • możliwość zamieszczenia reklamy firmy wraz z lokalizacją stoiska wystawienniczego w katalogu informacyjnym;
 • możliwość korzystania z usług świadczonych przez obsługę stoiska na temat produktów i lokalizacji firmy;
 • możliwość zaprezentowania filmu reklamowego firmy na urządzeniach multimedialnych zainstalowanych na stoisku informacyjnym;
 • możliwość  zorganizowania    pokazu/prezentacji    oferty    firmy    na    stoisku informacyjnym,    po       wcześniejszym     uzgodnieniu     wszystkich      szczegółów z organizatorem stoiska.

Źródło: Opis działań przygotowany na podstawie opisu programów branżowych na stronie: https://poir.parp.gov.pl/nabor-wnioskow/ogloszenie-o-konkursie-do-dzialania-3-3-poddzialanie-3-3-3-w-2016-r

Podsumowanie: Branżowy program promocji tym razem ma wesprzeć dobrze rozwijającą się w Polsce turystyką medyczną.

W przypadku pytań zachęcamy Państwa do kontaktu.