Branżowe programy promocji GO TO BRAND – branża polskich specjalności żywnościowych

Dotacje Go To BrandProgram promocji branży polskich specjalności żywnościowych opracowany został w ramach poddziałania 3.3.2 „Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – Marka Polskiej Gospodarki – Brand” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR). W ramach programu opracowany został wykaz działań promocyjnych przeznaczonych dla przedsiębiorców, który uzupełniony został o tzw. działania ogólne promujące polską branżę polskich specjalności żywnościowych. Program promocji przygotowany został w taki sposób aby zapewnić komplementarność działań podejmowanych na rzecz promocji polskiego sektora polskich specjalności żywnościowych.

Adresaci i termin programu promocji.

1. Program skierowany jest do Mikro, Małych i Średnich przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą w ramach przynajmniej jednej z poniższych kategorii działalności (PKD 2007):
Go to branda. 10.1 – Przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcja wyrobów z mięsa:
-10.11.Z – Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu,
– 10.12.Z – Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu,
– 10.13.Z – Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego.
b. 10.3 – Przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw:
– 10.32.Z – Produkcja soków z owoców i warzyw,
– 10.39.Z – Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw.
c. 10.4 – Produkcja olejów i tłuszczów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego:
– 10.41.Z – Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych,
– 10.42.Z – Produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych.
d. 10.5 – Wytwarzanie wyrobów mleczarskich:
– 10.51.Z – Przetwórstwo mleka i wyrób serów.
e. 10.6 – Wytwarzanie produktów przemiału zbóż, skrobi i wyrobów skrobiowych:
– 10.61.Z – Wytwarzanie produktów przemiału zbóż.
f. 10.7 – Produkcja wyrobów piekarskich i mącznych:
– 10.71.Z – Produkcja pieczywa, świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek,
– 10.72.Z – Produkcja wyrobów ciastkarskich,
– 10.73.Z – Produkcja makaronów.
g. 10.8 – Produkcja pozostałych artykułów spożywczych:
– 10.82.Z – Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych,
– 10.83.Z – Przetwórstwo herbaty i kawy,
– 10.84.Z – Produkcja przypraw,
– 10.85.Z – Wytwarzanie gotowych posiłków i dań,
– 10.86.Z – Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej.
h. 11.0 – Produkcja napojów:
– 11.07.Z – Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych.
2. Termin realizacji programu – 25 czerwiec 2016 r – 30 czerwiec 2019 r.

Zasady udzielania wsparcia na udział w programie.

Przedsiębiorcy, mogą ubiegać się o wsparcie finansowe na pokrycie części kosztów działań promocyjnych, objętych programem zgodnie z katalogiem kosztów kwalifikowanych wykazanych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Dz. U. poz. 1027). Maksymalna łączna wartość wydatków kwalifikowanych, objętych wsparciem finansowym, nie może przekroczyć kwoty 1 mln zł. Przewidziana intensywność wsparcia dla wydatków kwalifikowanych w postaci pomocy de-minimisiii w projekcie jest następująca:
60% dla średniego przedsiębiorstwa
75% dla małego przedsiębiorstwa
80% dla mikroprzedsiębiorstwa z woj. mazowieckiego
85% dla pozostałych mikroprzedsiębiorstw.

W przypadku innej pomocy niż de minimis wartość wynosi 50%.

Działania promocyjne przewidziane w programie promocji dla przedsiębiorców.

A. Zakres działań obligatoryjnych, w których muszą wziąć udział przedsiębiorcy korzystający z programu:
1. Przedsiębiorca zobowiązany jest wybrać przynajmniej jeden z poniższych pozaunijnych rynków perspektywicznych, który będzie zgodny ze strategią ekspansji firmy:
a. Chiny,
b. Indie,
c. Japonia,
d. Korea Płd.,
e. USA,
f. Wietnam,
g. RPA,
h. Zjednoczone Emiraty Arabskie.
2. Przedsiębiorca, w trakcie trwania całego programu, zobowiązany jest do wzięcia udziału w charakterze wystawcy w przynajmniej 6 działaniach targowych, o których mowa poniżej, przy czym przynajmniej 3 z tych działań stanowić powinny imprezy targowe, w ramach których zostanie zorganizowane narodowe stoisko informacyjne, w tym min. 1 na targach na rynku/rynkach wybranym w ramach ust. 1.

Wykaz targów branżowych organizowanych na rynkach pozaunijnych (L.p/Nazwa targów/edycja): https://www.mr.gov.pl/media/21546/BPP_zywnosc_wersja_III_z_24.pdf str. 3

Program obejmuje 37 imprez międzynarodowych plus 6 imprez w samej europie.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA3. Przedsiębiorca, w trakcie trwania całego programu, zobowiązany jest do wzięcia udziału w przynajmniej 2 misjach gospodarczych, których celem jest rozpoznanie rynku, nawiązanie kontaktów biznesowych, wymiana doświadczeń, co doprowadzić powinno do nawiązania współpracy handlowej. Program wizyty powinien obejmować przynajmniej udział w spotkaniach b2b oraz udział w store-check (wizyty w punktach handlowych charakterystycznych dla rynku) lub udział w branżowym spotkaniu informacyjnym lub organizację pokazu bądź prezentacji. Misja powinna mieć charakter grupowego wyjazdu minimum 5 przedsiębiorców i być związana z udziałem w międzynarodowym wydarzeniu branżowym, o których mowa w tab. 3.

Wykaz misji gospodarczych L.p./cel misji/: https://www.mr.gov.pl/media/21546/BPP_zywnosc_wersja_III_z_24.pdf str. 7

Program obejmuje możliwość wyjazdu na 9 różnych misji gospodarczych.

4. Przedsiębiorca, w trakcie całego programu, zobowiązany jest do wzięcia udziału w przynajmniej 2 działaniach o których mowa w pkt B, przy czym działania te muszą dotyczyć pozaunijnych rynków perspektywicznych określonych w pkt. 1,

B. Zakres działań fakultatywnych, w których mogą wziąć udział przedsiębiorcy korzystający z programu:
1. Przedsiębiorca biorący udział w programie ma możliwość zakupu usługi szkoleniowej w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy na rynkach wybranych w ramach pkt. 1, której wartość stanowić może maksymalnie 2 % wartości projektu.

2. Przedsiębiorca biorący udział w programie ma możliwość zakupu usługi doradczej w zakresie przygotowania strategii wejścia na rynki międzynarodowe z wykorzystaniem instrumentów określonych programem, której wartość stanowić może maksymalnie 5 % wartości projektu.
3. Przedsiębiorca biorący udział w programie ma możliwość realizacji działań informacyjno – promocyjnych, w ramach których refundowane będą np.: koszty produkcji i dystrybucji materiałów promocyjnych, produkcji reklam i filmów promocyjnych (cały katalog działań zamieszczony jest w Regulaminie konkursu).
4. Przedsiębiorca biorący udział w programie ma możliwość organizacji indywidualnej misji handlowej do krajów, o których mowa w pkt IV.1, przy czym misja powinna obejmować minimum: spotkanie/a z minimum 2 kontrahentami oraz organizację pokazu lub prezentacji dla kontrahentów. Przedsiębiorcy organizujący wyjazdową misję gospodarczą są zobowiązani przedstawić program misji wraz z programem spotkań b2b (podając dane kontaktowe odwiedzanych kontrahentów) Realizatorowi branżowego programu promocji.
5. Przedsiębiorca, biorący udział w programie, ma możliwość organizacji przyjazdowych misji gospodarczych dla kontrahentów z krajów o których mowa w pkt IV.1. Przedsiębiorca organizujący przyjazdową misję gospodarczą jest zobowiązany przedstawić program misji (podając dane kontaktowe uczestników misji) Realizatorowi branżowego programu promocji.

Działania ogólne promujące całą branżę polskich specjalności żywnościowych:

1. Wykonawcą programu w zakresie realizacji działań ogólnych promujących branżę specjalności żywnościowych jest Agencja Rynku Rolnego. Przedsiębiorcy, zachowując zasadę konkurencyjności, mogą korzystać z usług ARR w zakresie organizacji działań przeznaczonych dla przedsiębiorców.

2. W ramach działań ogólnych promujących branżę zaplanowano:
 – organizację wizyt studyjnych dla zagranicznych kontrahentów,
 – organizację wizyt studyjnych dla zagranicznych dziennikarzy,
-  reklamy i publikacje w zagranicznej prasie branżowej nt. polskich produktów rolno spożywczych,
–  organizację na wybranych targach narodowych stoisk informacyjnych służących wsparciu polskich przedsiębiorców obecnych na targach poprzez: możliwość bezpłatnego korzystania z miejsca do odbywania spotkań
z kontrahentami; możliwość korzystania z usług informacyjnych obsługi stoiska informacyjnego o produktach i lokalizacji firmy; możliwość zaprezentowania filmu reklamowego firmy na urządzeniach multimedialnych zainstalowanych na stoisku informacyjnym; możliwość zorganizowania pokazu/prezentacji oferty firmy na stoisku
informacyjnym.

Źródło: Opis działań przygotowany na podstawie opisu programów branżowych na stronie: https://poir.parp.gov.pl/nabor-wnioskow/ogloszenie-o-konkursie-do-dzialania-3-3-poddzialanie-3-3-3-w-2016-r

Podsumowanie: Branżowy program promocji polskich specjalności żywnościowych obejmuje bardzo dużą ilość wystaw międzynarodowych, na których planuje się polską żywność, która zyskuje duże uznanie na rynkach zagranicznych.

W przypadku pytań zachęcamy Państwa do kontaktu.