Program promocji branży sprzętu medycznego

Program promocji branży sprzętu medycznego – informacja dla przedsiębiorców

Dotacje Go To BrandSerwis RozwójEksportu.pl startuje dzisiaj z cyklem artykułów związanych z omówieniem branżowych programów promocji siedmiu branż, które zostały zakwalifikowane w niedawnym konkursie dla przedsiębiorców, jako możliwe do ubiegania się o unijne dotacje Go To Brand. Na początek będzie to program promocji dla branży medycznej, czyli polskich firm produkujących sprzęt do zastosowania w medycynie. Sam program promocji branży sprzętu medycznego opracowany został w ramach Poddziałania 3.3.2 „Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – Marka Polskiej Gospodarki – Brand” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 (PO IR 2014-2020). Udział przedsiębiorców w programie promocji sfinansowany zostanie ze środków Poddziałania 3.3.3 PO IR, za którego realizację odpowiada Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. W ramach programu opracowany został wykaz działań promocyjnych przeznaczonych dla przedsiębiorców, który uzupełniony został o tzw. działania ogólne promujące polską branżę sprzętu medycznego. Program promocji przygotowany został w taki sposób, aby zapewnić komplementarność działań podejmowanych na rzecz promocji polskiego sektora sprzętu medycznego.

Adresaci programu promocji

Program promocji branży sprzętu medycznegoProgram branży promocji sprzętu medycznego skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą w ramach przynajmniej jednej z poniższych kategorii działalności (PKD):

 • 32.50.Z Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych włączając dentystyczne,
 • 26.51.Z Produkcja    instrumentów    i    przyrządów    pomiarowych,    kontrolnych i nawigacyjnych,
 • 26.60.Z Produkcja  urządzeń napromieniowujących,  sprzętu  elektromedycznego i elektroterapeutycznego,
 • -20.59.Z Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana.

Jeżeli firma posiada w/w wpis z powyższym numerem PKD może aplikować o wsparcie w ramach Poddziałania 3.3.3.

Termin realizacji programu:  25 czerwiec 2016 r – 30 czerwiec 2019 r.

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi:

 1. w przypadku wyboru przez wnioskodawcę formy dofinansowania w postaci pomocy publicznej na sfinansowanie kosztów wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego – do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych.
 2. w przypadku wyboru przez wnioskodawcę formy dofinansowania w postaci pomocy publicznej na sfinansowanie kosztów wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego oraz pomocy de minimis na sfinansowanie pozostałych kosztów projektu – do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych.
 3. w przypadku wyboru przez wnioskodawcę formy dofinansowania w postaci tylko pomocy de minimis w zakresie kosztów projektu:
  – do 60% – dla średniego przedsiębiorcy,
  – do 75% – dla małego przedsiębiorcy,
  – do 80% – dla mikroprzedsiębiorcy z województwa mazowieckiego,
  – do 85% – dla pozostałych mikroprzedsiębiorców.

Działania przewidziane dla przedsiębiorców, które oferuje program promocji branży sprzetu medycznego.

A.    Zakres działań obligatoryjnych, w których muszą wziąć udział przedsiębiorcy, którzy chcą zostać objęci przez program promocji branży sprzetu medycznego:

1. Przedsiębiorca zobowiązany jest wybrać przynajmniej jeden z poniższych poza unijnych rynków perspektywicznych, który będzie zgodny ze strategią ekspansji firmy:

 • Dotacje na rozwój eksportuUSA,
 • Zjednoczone Emiraty Arabskie,
 • Chiny,
 • Turcja,
 • Singapur,
 • Brazylia,
 • RPA.

2. Przedsiębiorca, w trakcie trwania całego programu, zobowiązany jest do wzięcia udziału w charakterze wystawcy w przynajmniej 6 działaniach targowych, o których mowa poniżej, przy czym przynajmniej 3 z tych działań stanowić powinny imprezy targowe, w ramach których zostanie zorganizowane narodowe stoisko informacyjne, w tym minimum raz na targach na rynku/rynkach określonych powyżej.

Imprezy targowe, w których można się wystawić. Tę listę określa program promocji branży sprzetu medycznego.

1. FIME, Miami Beach, USA, Sierpień 2016, 2017, 2018. Na targach  dodatkowo będzie organizowane  stoisko informacyjne o powierzchni 24  m² wraz ze strefą spotkań podczas edycji 2017, 2018.

2. SALMED, Poznań, Polska, Wiosna 2018. Organizacja stoiska informacyjnego o powierzchni 24  m² wraz ze strefą spotkań podczas edycji 2018.

3. MEDICA, Düsseldorf, Niemcy, Listopad 2016, 2017, 2018. Organizacja stoiska informacyjnego o powierzchni 48  m²  wraz ze strefą spotkań podczas edycji 2017 oraz  organizacja stoiska  informacyjnego o powierzchni 72  m² podczas edycji 2018.

4. ARAB HEALTH , Dubaj, ZEA – Styczeń 2017, 2018, 2019. Organizacja stoiska informacyjnego powierzchni 48  m² wraz ze strefą spotkań podczas edycji 2017, 2018, 2019.

5. MEDLAB Middle East,Dubaj, ZEA,  Luty 2017, 2018,  2019.

6. ASIA HEALTH, Singapur, marzec 2017,2018, 2019. Organizacja stoiska informacyjnego o powierzchni 24  m² wraz ze strefą spotkań podczas edycji 2017, 2018, 2019.

7. EXPOMED EURASIA, Istambuł, Turcja, marzec 2017, 2018, 2019. Organizacja stoiska informacyjnego o powierzchni 48  m²  wraz ze strefą spotkań podczas edycji 2017 oraz organizacja stoiska informacyjnego o powierzchni 36  m² podczas edycji 2018 i 2019.

8. CMEF AUTUMN, CMEF SPRING, Chiny, edycja  wiosenna- kwiecień 2017,  2018, 2019, edycja  jesienna listopad 2016, 2017, 2018. Organizacja stoiska informacyjnego o powierzchni 36  m²  wraz ze strefą spotkań podczas edycji 2017, 2018  wiosennej lub zimowej.

9. HOSPITALAR, Sao Paulo,  Brazylia,   Maj 2017, 2018, 2019. Organizacja stoiska informacyjnego o powierzchni 36  m²  wraz ze strefą spotkań podczas edycji 2017, 2018, 2019.

10. AFRICA HEALTH, Johannesburg, RPA, czerwiec 2017, 2018, 2019. Organizacja stoiska informacyjnego o  powierzchni 24  m²  wraz ze strefą spotkań podczas edycji 2017, 2018, 2019.

11.MEDICAL FAIR INDIA, New Delhi, Indie, kwiecień  2017, edycja  2018, 2019. Organizacja stoiska informacyjnego o  powierzchni 24 m²  wraz ze strefą spotkań podczas edycji 2017.

12. INDOMEDICARE   EXPO, Jakarta, Indonezja, listopad 2016, 2017, 2018.

13. SouthEast Asian healthcare & Pharma  Show, Malezja, kwiecień 2017, 2018, 2019.

14. KIHE, Ałmaty, Kazachstan, Maj 2017, 2018, 2019.

15. Iran Health, Teheran, Iran, Maj 2017, 2018, 2019.

16. Iran Lab Expo, Teheran, Iran, Kwiecień 2017, 2018, 2019.

17. Zdravookhranieniye, Moskwa, Rosja, grudzień 2016, 2017, 2018.

18. SAUDI HEALTH Riyhad, Arabia   Saudyjska, edycja 2017,2018, 2019.

19. KIMES, Seoul, Korea  Południowa, edycja 2017, 2018,, 2019.

Wyżej wymienione pozycje to międzynarodowe imprezy targowe,  na których możemy się wystawić. Nie ma możliwości wystawienia się na innych imprezach, ponieważ program z góry ustala co można, a czego nie. Jeżeli na liście nie ma targów, na które byśmy chcieli jechać to zawsze możemy startować w programach eksportowych np. regionalnych , gdzie nie ma limitów na kraje czy imprezy targowe ale za to otrzymamy mniejszy poziom dofinansowania.

Przedsiębiorca,    w    trakcie    całego    programu,  zobowiązany    jest    do    wzięcia   udziału w przynajmniej 2 działaniach, o których mowa w punkcie B , przy czym działania te muszą dotyczyć poza unijnych rynków perspektywicznych określonych w pkt A.1.

B. Zakres działań fakultatywnych, w których mogą wziąć udział przedsiębiorcy korzystający z programu

Plan Rozwoju EksportuPrzedsiębiorca, w trakcie trwania całego programu, może wziąć udział w indywidualnych, wyjazdowych misjach gospodarczych (wizytach studyjnych), których celem jest rozpoznanie rynku, nawiązanie kontaktów biznesowych, wymiana do świadczeń, co doprowadzić powinno do nawiązania współpracy handlowej. Wyjazdowa misja gospodarczą przedsiębiorcy stanowi działanie promocyjne, towarzyszące targom określonym w punkcie A.2 i musi obejmować udział w co najmniej 2 spotkaniach B2B oraz organizację pokazu lub prezentacji sprzętu. Czas trwania misji nie może przekroczyć 3 dni. Przedsiębiorcy organizujący wyjazdową misję gospodarczą są zobowiązani przedstawić program misji wraz z programem spotkań B2B (podając dane kontaktowe odwiedzanych kontrahentów) Realizatorowi branżowego programu promocji.

Przedsiębiorca, w trakcie trwania całego programu, może wziąć udział w maksymalnie 2 grupowych, wyjazdowych misjach gospodarczych (wizytach studyjnych), których celem jest rozpoznanie rynku, nawiązanie kontaktów biznesowych, wymiana doświadczeń, co doprowadzić powinno do nawiązania współpracy handlowej. Wyjazdowa misja gospodarcza przedsiębiorcy stanowi działanie promocyjne, mające charakter grupowego wyjazdu minimum 4 przedsiębiorców i musi obejmować udział w co najmniej 2 spotkaniach B2B oraz organizację pokazu lub prezentacji. Czas trwania misji nie może przekroczyć 3 dni.Misja powinna zostać zorganizowana jako działanie towarzyszące targom określonym w punkcie A.2 i musi obejmować udział w co najmniej 2 spotkaniach B2B oraz organizację pokazu lub prezentacji.  Przedsiębiorcy organizujący wspólne wyjazdową misję gospodarczą są zobowiązani przedstawić program misji wraz z programem spotkań B2B (podając dane kontaktowe odwiedzanych kontrahentów) Realizatorowi branżowego programu promocji.

Przedsiębiorca, biorący udział w programie, ma możliwość organizacji przyjazdowych misji gospodarczych dla kontrahentów i dziennikarzy, bezpośrednio związanych z branżą sprzętu medycznego, z krajów o których mowa w pkt. A.1. Celem misji jest prezentacja produktów przedsiębiorcy oraz organizacja pokazów sprzętu, prowadząca do nawiązania kontaktów biznesowych. Przedsiębiorca zobowiązuje się, że dziennikarz uczestniczący w misji opublikuje w reprezentowanym przez siebie czasopiśmie, stronie internetowej, artykuł będący wynikiem uczestniczenia w misji. Przedsiębiorca organizujący przyjazdową misję gospodarczą jest zobowiązany przedstawić program misji (podając dane kontaktowe uczestników misji) Realizatorowi branżowego programu promocji.

Przedsiębiorca biorący udział w programie ma możliwość zakupu usługi szkoleniowej w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy na rynkach wybranych w ramach pkt A.1., pod warunkiem, że przedsiębiorca bierze udział w targach odbywających się na tym rynku i wskazanych w punkcie A.2. Wartość usługi szkoleniowej stanowić może maksymalnie 2 % wartości projektu. Przedsiębiorca biorący udział w programie ma możliwość zakupu usługi doradczej w zakresie przygotowania strategii wejścia na rynki międzynarodowe wybrane w ramach pkt A.1 z wykorzystaniem instrumentów określonych programem, pod warunkiem, że przedsiębiorca bierze udział w targach odbywających się na tym rynku i wskazanych w punkcie A.2. Wartość usługi doradczej stanowić może maksymalnie 5 % wartości projektu.

Przedsiębiorca biorący udział w programie ma możliwość wzięcia udziału w seminarium, nie częściej niż 2 razy w ciągu roku, poświęconym procesowi ekspansji na rynki objęte branżowym programem promocji, o których mowa w pkt A.1, po d warunkiem, że przedsiębiorca bierze udział w targach odbywających się na tym rynku i wskazanych w punkcie A.2. Udział w seminarium ma na celu pozyskanie wiedzy branżowej w zakresie; wprowadzania produktu na rynek, kultury biznesowej, prawnych uwarunkowań obowiązujących w kraju i norm branżowych. Jednostkowy koszt kwalifikowany udziału w seminarium nie może przekroczyć kwoty 5 000 zł brutto.

Przedsiębiorca biorący udział w programie ma możliwość realizacji działań informacyjno – promocyjnych obejmujących:

 • nabycie lub wytworzenie oraz instalację elementów dekoracyjnych uwzględniających założenia wizualizacji Marki Polskiej Gospodarki tj. panelu promocyjnego MPG,
 • nabycie lub wytworzenie oraz dystrybucję materiałów informacyjno-promocyjnych takich jak gadżety, materiały drukowane np. foldery, ulotki, wizytówki,
 • przygotowanie i prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych w mediach tradycyjnych, elektronicznych i cyfrowych,
 • przygotowanie lub tłumaczenie strony internetowej wnioskodawcy,
 • produkcji i emisji spotów i filmów informacyjno-promocyjnych.
 • księga wizualizacji Marki Polskiej Gospodarki w tym panelu promocyjnego MPG dostępne są na stronie www.trade.gov.pl i www.mr.gov.pl bądź możliwe do pozyskania u Realizatora branżowego programu promocji branży sprzętu medycznego.

Działania promocyjne ogólne promujące całą branżę sprzętu medycznego.

Realizator branżowego programu promocji branży sprzętu medycznego zostanie wybrany przez Ministerstwo Rozwoju zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. Informacja o wyborze Realizatora branżowego programu promocji branży sprzętu medycznego zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.mr.gov.pl i www.trade.gov.pl.

Niestety na dzień dzisiejszy nie wiadomo, kto będzie rządził w programie:-)

W ramach organizacji działań ogólnych promujących branżę sprzętu medycznego zaplanowano, co najmniej:

a) organizacja  misji  przyjazdowych  typu Study  Tour dla  zagranicznych  dziennikarzy i kontrahentów z krajów o których mowa w punkcie A.1. Misje zostaną zorganizowane w 2017 r. oraz w 2018 r., podczas odbywania się targów SALMED,

b) współpracę z agencją PR mającą na celu budowanie spójnego wizerunku Polski i polskiej gospodarki, w tym koordynację działań komunikacyjnych branży sprzętu medycznego,

c) organizację na wybranych targach wskazanych w punkcie A.2, narodowych stoisk informacyjnych służących wsparciu polskich przedsiębiorców obecnych na targach. Dodatkowe działania promujące organizowane przez realizatora branżowego programu promocji branży sprzętu medycznego na narodowych stoiskach informacyjno-promocyjnych to m.in.:

 • organizacja punktu informacyjnego o polskim sektorze sprzętu medycznego;
 • organizacja strefy spotkań matchmakingowych;
 • poczęstunek;
 • showroom- zaprezentowanie produktów polskich wystaw ców w witrynach na stoisku informacyjno-promocyjnym, profesjonalne pokazy polskich firm;
 • multimedialna prezentacja z wykorzystaniem technologii „rzeczywistości rozszerzonej” AUGMENTED REALITY;
 • profesjonalny film reklamowy prezentujący polską branżę sprzętu medycznego;
 • broszura informacyjna prezentująca polskie firmy z branży;
 • materiały reklamowe o spójnej szacie graficznej;
 • interaktywna recepcja, uwzględniająca numerację stoisk poszczególnych firm oraz przewodnik po polskich stoiskach;
 • briefing dla prasy- oprowadzenie dziennikarzy po polskim stoisku oraz stoiskach polskich firm, prezentacja produktów, wywiady indywidualne.

d)   działania towarzyszące imprezom targowo-wystawienniczym:

 • kampania reklamowa branży sprzętu medycznego, indywidualnie dobrana do potrzeb poszczególnych rynków,
 • prowadzenie strony internetowej programu na subportalu trade.gov.pl oraz aktywność na portalach społecznościowych,
 • reklama outdoorowa w mediach targowych, na stronie www oraz w katalogu targowym,
 • publikacje PR w branżowych tytułach prasowych i portalach internetowych na danym rynku,
 • artykuły sponsorowane w prasie branżowej,
 • prowadzenie    biura  prasowego  odpowiadającego  za  aktywne  i  reaktywne  relacje z   mediami,    tworzenie   informacji   prasowych,   rozpowszechnianie   informacji o organizacji polskiego stoiska i polskiej branży sprzętu medycznego wśród lokalnych partnerów itp.
 • organizacja „wieczoru Polskiego” po targach.

Efektem powyższych działań powinna być znacząca ilość publikacji w mediach branżowych. Biuro prasowe będzie prowadziło monitoring mediów przed i po targach.

Źródło: Opis działań przygotowany na podstawie opisu programów branżowych na stronie: https://poir.parp.gov.pl/nabor-wnioskow/ogloszenie-o-konkursie-do-dzialania-3-3-poddzialanie-3-3-3-w-2016-r

Podsumowanie: Branżowy program promocji dla branży medycznej może być dobrą okazją, aby skorzystać z pomocy w zakresie promocji na rynkach zagranicznych. Warto wykorzystać taką szansę, jeśli tylko firma może zakwalifikować się do udziału w tym programie.

W przypadku pytań zachęcamy Państwa do kontaktu.