Strategia biznesowa eksportu dużym kłopotem dla mazowieckich eksporterów?

strategia biznesowaOstatnio na Serwisie RozwójEksportu.pl pojawił się wpis o konkursie eksportowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Założeniem programu jest dążenie do wzrostu poziomu internacjonalizacji mazowieckich firm poprzez wsparcie ich udziału w misjach gospodarczych, krajowych oraz międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych. Oczywistą sprawą jest, jak bardzo kosztowne są wyprawy na rynki zagraniczne. Ogłoszony program ma pomóc ograniczyć koszty przynajmniej o połowę. Nie ma jednak nic za darmo. Aby dostać dotację trzeba się trochę namęczyć.  Od firmy wymaga się nie tylko przygotowania wniosku, ale i strategii biznesowej w zakresie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa. Taka opracowana strategia musi wykazać realizację założonych celów eksportowych firmy na przestrzeni najbliższych trzech lat. Wskazuje ona, jakie działania eksportowe trzeba podjąć, aby skutecznie rozwinąć się na rynkach eksportowych. Dziś zostanie nakreślone, jak wygląda taka struktura dokumentu wraz z komentarzem, co powinno się w niej zawierać.

 Minimalny zakres strategii powinien zawierać:

2-annual-reports-2-12374851. Ogólną informację o dokumencie:
– nazwa wnioskodawcy,
– autor dokumentu,
– data przygotowania dokumentu.
2. Analizę możliwości przedsiębiorstwa w zakresie internacjonalizacji działalności, obejmującej w szczególności analizy szczegółowe odnośnie:
– produktów oferowanych przez przedsiębiorstwo, w tym ich marketingu,
– struktury organizacyjnej i zdolności produkcyjnych przedsiębiorstwa,
– zdolności finansowych przedsiębiorstwa,
– struktury powiązań kapitałowych i relacji biznesowych,
– potencjału innowacyjnego i posiadanych praw własności intelektualnej oraz posiadanych certyfikatów.

3. Określenie celów przedsiębiorstwa w zakresie internacjonalizacji.
4. Wskazanie rynków docelowych oraz ich uhierarchizowanie, a także identyfikacja potencjalnych kontrahentów/grup odbiorców na rynkach zagranicznych.

Uhierarchizowanie rynków powinno bazować w szczególności na analizie popytu na oferowane produkty (oszacowanie obecnej i perspektywicznej chłonności oraz siły nabywczej rynku), analizie otoczenia biznesowego (potencjalnych kontrahentów i konkurencji), analizie barier prawnych (np. celnych lub związanych z wymienialnością waluty i ograniczeniem przepływów finansowych) oraz analizie ryzyka (np. niestabilność polityczna, długie terminy płatności, ryzyko odnoszące się do systemów transakcyjnych, problemy dotyczące transportu produktów, ryzyko korupcyjne itp.).

5. Przedstawienie koncepcji wejścia na rynek zagraniczny wraz z projekcją możliwości sprzedaży na wybranym rynku zagranicznym.

Rekomendacje tego punktu dotyczą m.in. modelu sprzedaży i kanałów dystrybucji (przedstawiciel handlowy, dystrybutor, importer, inne…).
W zakresie projekcji sprzedaży niezbędne będzie przedstawienie propozycji cenowej (rekomendacja strategii cenowej). W tym kontekście analiza powinna odnosić się do kosztów wytworzenia i wprowadzenia artykułu na rynek (zagraniczny), w tym m.in.
– kosztów uzyskania niezbędnych certyfikatów i zezwoleń, dopełnienia formalności eksportowych/ importowych w związku z dystrybucją artykułu,
– preferencji cenowych potencjalnych klientów,
– poziomu cen konkurencji,
– specyficznych regulacji prawnych, dotyczących kształtowania poziomu cen w poszczególnych krajach.

6. Wskazanie zagranicznych kontraktów handlowych planowanych przez przedsiębiorstwo w wyniku wsparcia w zakresie internacjonalizacji.
7. Wskazanie inicjatyw wspierających osiągnięcie założonych celów w zakresie internacjonalizacji.
8. Opis udziału przedsiębiorstwa w misjach gospodarczych (cel, charakter oraz planowane rezultaty).
9. Rekomendacje w zakresie reorganizacji przedsiębiorstwa i przygotowania go do działalności eksportowej (organizacji działu eksportu, logistyki etc.).

Opis powinien odnosić się do wcześniejszej analizy struktury organizacyjnej i zdolności produkcyjnych (rekomendacje dot. rozwiązań gwarantujących możliwość zapewnienia stałych dostaw na rynki zagraniczne, rekomendacje w zakresie zatrudnienia odpowiednio wykwalifikowanych kadr, przygotowanych do realizacji obsługi i zamówień na rynkach międzynarodowych, rekomendacje dot. dostosowania aktualnej technologii produktu/ rodzaju opakowania do przepisów prawa międzynarodowego, wymogów jakościowych, norm bezpieczeństwa i uwarunkowań kulturowych, rekomendacje w zakresie międzynarodowego transportu towarów, itd.).
10. Propozycje możliwych źródeł zewnętrznego finansowania działalności eksportowej.
11. Strategię zarządzania ryzykiem eksportowym w tym propozycje instrumentów finansowych obniżających ryzyko eksportowe.
12. Informację w jaki sposób projekt przyczyni się do wsparcie działalności eksportowej przedsiębiorstwa.
13. Syntetyczne przedstawienie proponowanej strategii biznesowej, obejmującej informacje z zakresu:
– kluczowi partnerzy,
– kluczowe działania,
– kluczowe zasoby,
– oferowane wartości,
– relacje z klientami,
– kanały dystrybucji,
– segmenty klientów,
– struktura kosztów,
– struktura (źródła) przychodów.
14. Syntetyczny harmonogram i kosztorys wdrażania projektu z wyszczególnieniem wydatków kwalifikowanych.

15. Kalkulację opłacalności wdrożenia zaproponowanej strategii biznesowej (zawierającej projekcję przychodów w wariantach pesymistycznym, neutralnym i optymistycznym).

16. Określenie celów szczegółowych obrazujących postęp wdrażania strategii biznesowej, sposobu ich pomiaru oraz odpowiedzialności realizacyjnej tych celów.
17. Informację o podejmowanych działaniach promocyjnych.

Wskazanie najefektywniejszych narzędzi i metod marketingowych oraz promocyjnych:
– wskazanie wydarzeń targowych oraz kierunków misji handlowych;
– sposobu prowadzenia sprzedaży i promocji oferowanych produktów/usług
– metod informowania klientów o produktach usługach.

pomoc w opracowaniu strategi eksportowejCały dokument jest wymagany jeżeli firma zamierza się starać o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej III, Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości, Działanie 3.2 Internacjonalizacja MŚP, Poddziałanie 3.2.2 – Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Typ projektów – Internacjonalizacja przedsiębiorstw poprzez wzrost eksportu towarów i usług. Na pocieszenie trzeba dodać, że stworzenie tego dokumentu podlega dofinansowaniu w wysokości 50% i wydatek może być poniesiony przed dniem złożenia wniosku. Niestety nie będzie on dość niski. Instytucja zarządzająca programem narzuca określone zagadnienia i rzeczy do wykonania, co przedkłada się na wyższą cenę jego opracowania. Sama strategia biznesowa podlega ocenie, a więc nie można oddać byle czego. Nabór potrwa do końca sierpnia, a więc spokojnie uda się przygotować coś sensownego.

W przypadku pytań zapraszamy Państwa do kontaktu.