dotacje dla eksporterów z województwa mazowieckiego

Dotacje dla eksporterów z województwa mazowieckiego już za miesiąc

dotacje dla firm z województwa mazowieckiegoJuż od 30 czerwca 2016 ruszą dotacje dla eksporterów z województwa mazowieckiego. Będzie to pierwszy nabór, który pozwoli na uzyskanie unijnego wsparcia na internacjonalizacje działalności mazowieckich firm. Nabór wniosków aplikacyjnych potrwa do 31.08.2016 czyli blisko dwa miesiące. Program o nazwie „Działanie 3.2 Internacjonalizacja MŚP, Poddziałania 3.2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw – Internacjonalizacja przedsiębiorstw poprzez wzrost eksportu towarów i usług” adresowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, mających siedzibę lub oddział w województwie mazowieckim.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dotacje dla eksporterów z województwa mazowieckiego można przeznaczyć na takie działania, jak:

 • projekty polegające na internacjonalizacji przedsiębiorstw poprzez wdrożenie nowego modelu biznesowego;
 • wsparcie od etapu koncepcyjnego, przez implementacje pomysłu na internacjonalizację działalności i podjęcia międzynarodowej współpracy gospodarczej;
 • udział m.in. w misjach gospodarczych, krajowych i międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych czy też w ramach wizyt studyjnych;
 • wyszukiwanie i dobór partnerów biznesowych na rynku docelowym;

Należy wiedzieć, że podstawą realizacji projektu jest dokument o charakterze strategicznym zawierający analizę oraz uzasadnienie dla nowych rynków docelowych działalności eksportowej firmy oraz wskazujący zmianę modelu biznesowego w zakresie umiędzynarodowienia. Opracowanie takiego dokumentu może być przedmiotem współfinansowania.

Dotacje eksportoweMaksymalny poziom dofinansowania wynosi 50 % kosztów kwalifikowanych projektu. Jeżeli wystawimy się np. na targach międzynarodowych to program pokryje połowę wszystkich wydatków.

Maksymalnie dotacje dla eksporterów z województwa mazowieckiego wynoszą:

– 400 000 PLN gdy beneficjentem jest jedno przedsiębiorstwo;

350 000 PLN dla każdego partnera (łącznie maksymalnie 1 050 000 PLN), gdy przedsiębiorca występuje w formule partnerstwa z innymi przedsiębiorcami (maksymalnie 3 podmioty).

Minimalna wartość dofinansowania projektu wynosi 50 000 PLN. Jeżeli przedsiębiorstwo chce wystartować w programie musi przygotować wydatki na poziomie minimum 100 000 zł. Do wydatków kwalifikowanych zaliczają się wszystkie wydatki niezbędne do realizacji projektu, zgodne z zasadami określonymi w części ogólnej wytycznych programowych w zakresie kwalifikowalności wydatków, w tym w szczególności:

 • opracowanie Strategii biznesowej w zakresie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa, (maksymalnie 30% kosztów kwalifikowalnych, lecz nie więcej niż 50 000 zł) w szczególności:
  • zakup usług związanych z opracowaniem dokumentu;
  • wynagrodzenie pracowników bezpośrednio zaangażowanych w przygotowanie dokumentu, jedynie w przypadku opracowania Strategii biznesowej w zakresie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa samodzielnie przez wnioskodawcę.
 • realizacja strategii biznesowej w zakresie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa, w szczególności:
  • kampanie promocyjne w kraju i za granicą, koszty, udziału w targach / imprezie wystawienniczej / misji gospodarczej, w szczególności:
   • koszty wynajmu powierzchni wystawienniczej i sprzętu,
   • koszty zaprojektowania i zabudowy stoiska wystawowego / ekspozycji;
   • koszty organizacji i obsługi (np. oprawa multimedialna, montaż, demontaż, transport stoiska, sprzątanie, podłączenie energii);
   • koszty zaprojektowania, przygotowania/produkcji i emisji materiałów promocyjnych, koszty reklamy;
   • wpis do katalogu targowego, opłata rejestracyjna;
   • koszty wstępu na teren wystaw i targów;
   • koszty tłumaczeń (do 10% kosztów kwalifikowalnych projektu);
   • koszty wynajmu nośników informacyjno-reklamowych (m.in. tablic, billboardów) związanych z kampanią promocyjną;
   • koszty transportu eksponatów (wraz z ubezpieczeniem i odprawą celną);
   • koszty transportu i zakwaterowania uczestników misji i targów (maksymalnie 3 osoby, w okresie dwóch dni przed i jednego dnia po imprezie wystawienniczej, bez kosztów wyżywienia, koszt śniadania wliczonego w usługę noclegu może być kosztem kwalifikowalnym);
   • koszty transportu (eksponatów, uczestników misji i targów) oraz zakwaterowania nie mogą przekroczyć 25% kosztów kwalifikowalnych projektu kosztów śniadania wliczonego w usługę noclegu;
   • opłaty związane z pozyskaniem wiz oraz obowiązkowych ubezpieczeń dla osób uczestniczących w targach.
  • koszty uzyskania niezbędnych dokumentów, uprawniających do wprowadzenia towarów lub usług na wybrane rynki docelowe, w szczególności:
   • koszt pozyskania niezbędnych certyfikatów, atestów, świadectw, w tym zakup usług doradczych, badań certyfikacyjnych oraz koszt wydania certyfikatów, atestów, świadectw;
   • koszty zakupu usług prawnych związanych z wprowadzeniem towarów lub usług na wybrane rynki docelowe.
  • elementy uzupełniające (maksymalnie 30% kosztów kwalifikowalnych projektu), tj.:
   • koszty zakupu baz danych oraz oprogramowania, wraz z jego konfiguracją;
   • wydatki na stworzenie infrastruktury opartej o rozwiązania TIK w obszarze handlu elektronicznego;
   • koszt usług informatycznych, pozostających w bezpośrednim związku z celami realizacji projektu.
  •  wydatki związane z działaniami informacyjno-promocyjnymi wynikającymi z umowy o dofinansowanie dotyczące promocji środków unijnych do 2% wydatków kwalifikowalnych dla projektów o wartości poniżej 500 000 PLN wydatków kwalifikowalnych lub 1% dla projektów o wartości wydatków kwalifikowalnych powyżej 500 000 PLN.

Dotacje dla eksporterów z województwa mazowieckiego

Pula pieniędzy do podziału to  30 716 000,00 zł. To dużo i mało. Dotacje to jednak środki na wsparcie działań eksportowych, po które warto sięgnąć. Kluczowym punktem wyjścia jest strategia biznesowa czyli plan rozwoju eksportu. Jednak co istotne, będzie on także dofinansowany. Myślę, że program spełni oczekiwania mazowieckich przedsiębiorców.

W przypadku pytań zachęcamy Państwa do kontaktu.