Finansowanie eksportu.

Dotacje na eksport w ramach poddziałania 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP

3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP Dziś nasz Serwis RozwójEksportu.pl przybliży działanie 3.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, a konkretnie poddziałanie 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP, którego konkurs organizowany jest przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości. W ramach naboru możliwe jest otrzymanie dotacji w wysokości nawet 200 tys. zł na realizację projektów związanych ze zwiększeniem udziału eksportu w całkowitej sprzedaży firmy, zintensyfikowanie powiązań z zagranicznymi partnerami lub zwiększenie rozpoznawalności marki handlowej i firmowej na rynkach zagranicznych.

Nabór do programu obecnie trwa i ma się zakończyć 31.01.2017. Nabór może zakończyć się wcześniej, jeżeli wpłynie zbyt duża ilość wniosków, które wyczerpią alokacje przewidzianą na ten konkurs.

W ramach poddziałania dofinansowaniem mogą zostać objęte projekty realizowane łącznie w dwóch etapach:

Część A – przygotowanie Planu działalności międzynarodowej
Poddziałanie 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP w ramach MRPO 2014-2020 przewiduje wymóg stworzenia Planu działalności międzynarodowej – przy wykorzystaniu możliwych do wyboru działań proeksportowych. Wymaga się, aby Plan zawierał następujące działania (elementy/podtypy projektu):
a) analizę pozycji konkurencyjnej przedsiębiorcy oraz jego możliwości eksportowych, pod kątem oferowanych produktów/usług,
b) analizę i wskazanie rynku/rynków docelowych działalności eksportowej, pod kątem produktów lub usług przedsiębiorcy, w tym analizę konkurencji (główni konkurenci oraz ich oferta), a także analizę ich słabych i mocnych stron,
c) analizę konkurencyjności produktu/usługi na każdym ze wskazanych rynków docelowych, w tym analizę ich słabych i mocnych stron,
d) opis wyznaczonych celów,
e) strategię eksportową w zakresie produktu/usługi,
f) wskazanie i uzasadnienie wyboru działań służących realizacji strategii eksportowej,
g) szacowane koszty wdrożenia opracowanej strategii eksportowej,
h) wstępny harmonogram wdrażania strategii eksportowej.
Plan działalności międzynarodowej  musi zostać przygotowany przed złożeniem wniosku do programu eksportowego i jest wydatkiem podlegającym dofinansowaniu 50%.

 

Cześć B – wdrożenie Planu działalności międzynarodowej

Wsparciem objęte będą projekty dotyczące nawiązywania i utrzymywania kontaktów gospodarczych oraz promocji przedsiębiorstw na rynkach krajowych i międzynarodowych – wdrażające Plany działalności międzynarodowej i obejmujące np.:
a) doradztwo dotyczące strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej,
b) doradztwo dotyczące określenia potencjalnych partnerów handlowych, wyszukiwania i doboru partnerów na wybranych rynkach zagranicznych, przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych (także ich przeprowadzenie),
c) doradztwo w zakresie opracowania koncepcji marki/wizerunku przedsiębiorstwa na wybranym rynku zagranicznym (w tym np. doradztwo dotyczące projektowania materiałów promocyjnych i reklamowych, stron internetowych, aplikacji mobilnych), przeznaczonych do promocji i sprzedaży na docelowych rynkach zagranicznych,
d) doradztwo w zakresie dostosowania produkcji (produktu i jego właściwości) bądź usługi do wymagań docelowego rynku zagranicznego (w tym np. rozmiary produktu, jego opakowanie, minimalne standardy świadczenia usług),
e) doradztwo oraz uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktu lub usługi na docelowy rynek zagraniczny (certyfikaty, pozwolenia, homologacje itp.),
f) udział w charakterze wystawcy w imprezach targowo-wystawienniczych zorientowanych na rynki zagraniczne, odbywających się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub za granicą.

W ramach poddziałania przewidziano dofinansowanie realizacji projektów mających na celu wdrożenie Planu działalności międzynarodowej przy wykorzystaniu możliwych do wyboru ww. działań proeksportowych. Okres wdrożenia Planu rozwoju eksportu w ramach części B nie może przekroczyć 12 miesięcy.

Poziom i wysokość wsparcia:
Dotacje eksportowePomoc finansowa w ramach 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP będzie udzielana w formie refundacji części wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.
Część A – przygotowanie Planu działalności międzynarodowej,
Intensywność wsparcia na przygotowanie Planu rozwoju eksportu nie może przekroczyć 50% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.
Część B – wdrożenie Planu działalności międzynarodowej,
Intensywność wsparcia na wdrożenie Planu działalności międzynarodowej, nie może przekroczyć 50% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Przykład
Firma Wnioskodawcy zamierza wziąć udział w targach zagranicznych, jako wystawca. Koszt udziału w imprezie został oszacowany na 70 000 PLN. Program sfinansuje 50% tej kwoty, czyli 35 000 zł.

Poniżej prezentujemy szczegółowe wydatki specyficzne dla poddziałania 3.3.2

1. Specjalistyczne usługi doradcze związane z umiędzynaradawianiem działalności gospodarczej, świadczone przez doradców zewnętrznych w zakresie m.in.:
•    strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej,
•    określenia potencjalnych partnerów handlowych, wyszukiwania i doboru partnerów na wybranych rynkach zagranicznych, przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych (także ich przeprowadzenie),
•    opracowania koncepcji marki/wizerunku przedsiębiorstwa na wybranym rynku zagranicznym (w tym np. doradztwo dotyczące projektowania materiałów promocyjnych i reklamowych, stron internetowych, aplikacji mobilnych), przeznaczonych do promocji i sprzedaży na docelowych rynkach zagranicznych,
•    uzyskania niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktu/usługi na docelowy rynek zagranicznych (certyfikaty, pozwolenia, homologacje itp.),
•    dostosowania produkcji (produktu i jego właściwości) bądź usług do wymagań docelowego rynku zagranicznego (np. koncepcja marki, jego opakowania, rozmiary produktu, jego opracowanie, minimalne standardy świadczenia usług),
•    usługi w zakresie tłumaczeń związanych z projektem.

2. Udział w imprezach targowo-wystawienniczych zorientowanych na rynki zagraniczne, w tym:
•    wynajem, budowa i obsługa stoiska wystawienniczego,
•    wynajem od organizatora targów lub jego oficjalnego przedstawiciela powierzchni wystawienniczej i jej zabudowa,
•    usługi w zakresie obsługi technicznej powierzchni wystawienniczej (media, sprzątanie itp.),
•    obsługa stoiska przez tłumacza,
•    ubezpieczenie powierzchni wystawienniczej od odpowiedzialności cywilnej,
•    usługi w zakresie transportu eksponatów oraz elementów zabudowy wraz z ubezpieczeniem, odprawą celną, kosztami spedycji,
•    opłata rejestracyjna oraz inne opłaty związane z możliwością uczestniczenia w wydarzeniu, koszty reklamy na imprezie targowo-wystawienniczej:
o    wpis do katalogu targowego,
o    reklama w mediach targowych,
•    usługi w zakresie organizacji spotkań z potencjalnymi partnerami handlowymi,
•    podróże służbowe nie więcej niż 4 osób w związku z udziałem w imprezie targowo-wystawienniczej jako wystawca, na czas udziału w imprezie targowo-wystawienniczej oraz czas niezbędny na dotarcie oraz powrót, w tym:
o    bilety lotnicze (kwalifikowalny koszt do wysokości ceny przelotu w klasie ekonomicznej),
o    bilety kolejowe (kwalifikowalny koszt do wysokości ceny przejazdu w II klasie),
o    bilety autobusowe,
o    zakwaterowanie,
o    ubezpieczenie na czas podróży,
o    uzyskanie niezbędnych wiz,
o    diety według stawek określonych w przepisach o wysokości oraz warunkach ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (z zastosowaniem zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. Dz. U. 2013, poz. 167), w wersji aktualnej na moment ponoszenia wydatku.
o    W sytuacji braku możliwości skorzystania ze środków komunikacji zbiorowej (np. w przypadku osób niepełnosprawnych) lub jeśli wymaga tego specyfika projektu, dopuszcza się wykorzystanie samochodu osobowego jako środka umożliwiającego dojazd na miejsce realizacji projektu. Kwalifikowane będą wtedy wydatki poniesione na paliwo według stawek krajowych za 1 km:
o    ryczałt na przejazdy,
o    zakup paliwa do samochodu służbowego wraz z kartą drogową oraz kalkulacją, opłaty za parkingi, autostrady lub możliwość korzystania ze środka transportu lub prawa przejazdu.

3. Do wydatków kwalifikowanych w ramach pomocy de minimis można zaliczyć wszystkie wydatki wskazane powyżej oraz:
•    uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktu/usługi na docelowy rynek zagraniczny (certyfikaty, pozwolenia, homologacje itp.),
•    koszty przygotowawcze (doradztwo w zakresie opracowania strategii/planu działalności międzynarodowej) poniesione przed dniem złożenia wniosku, jednak nie wcześniej niż 18 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

Na wszystkie w/w pozycje otrzymamy dofinansowanie  w wysokości 50% wartości danego wydatku przy czym zwracamy uwagę na termin realizacji projektu, który wynosi 12 miesięcy. Wydatki możemy ponieść tylko w danym okresie. Program wart jest uwagi. Jest to obecnie jedyny program wspierający eksporterów z Małopolski.

W przypadku pytań lub chęci nawiązania współpracy zapraszamy Państwa do kontaktu.