szkolenia

Firma doradcza, a model biznesowy internacjonalizacji

Niedawno ogłoszono termin naboru w ramach programu Polska Wschodnia 2014-2020 dla Działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP. O programie pisaliśmy na naszym Serwisie, dlatego dziś zaprezentujemy, w jaki sposób w praktyce ubiegać się o dotacje Działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP. Najpierw należy znaleźć firmę doradczą, która weźmie udział w tym programie wraz z Wnioskodawcą.  Pełni ona rolę wykonawcy tzw. Modelu biznesowego internacjonalizacji, inaczej określanego Planem Rozwoju Eksportu. Wybór firmy doradczej w tym konkursie to podstawa. W dodatku wyboru trzeba dokonać jeszcze przed złożeniem wniosku i warto taką decyzję podjąć w oparciu o pewne kryteria. Firma doradcza musi posiadać doświadczenie w tematyce eksportu, które powinno zostać poparte licznymi referencjami. Po podjęciu tej decyzji, następuje podpisanie umowy warunkowej. Taka umowa oznacza, że jeżeli Wnioskodawca (tzn. firma z tzw. Makroregionu Polska Wschodnia) otrzyma dotacje na Model biznesowy internacjonalizacji,  to właśnie wybrana przez nią do współpracy firma doradcza, opracuje ten dokument. Przy czym warto podkreślić, że sama firma doradcza nie musi być z tzw. Makroregionu Polska Wschodnia, a może być np. z Krakowa. Wydaje się to wszystko dość proste, ale czy rzeczywiście Wnioskodawca wie dokładnie, co zostanie opracowane dla jego przedsiębiorstwa?

firma doradcza Kraków

Poniżej wymieniono elementy Modelu biznesowego internacjonalizacji określone w ramach programu.

Wymaganymi elementami Modelu biznesowego internacjonalizacji (MBI) są:
I. Metryczka zawierająca:
1. Nazwę przedsiębiorcy, którego dotyczy dokument;
2. Numer umowy o dofinansowanie, która dotyczy przygotowania MBI;
3. Nazwę wykonawcy usług doradczych;
4. Imiona i nazwiska autora(-ów) dokumentu;
5. Datę sporządzenia dokumentu.
II. Analiza możliwości przedsiębiorstwa w zakresie internacjonalizacji działalności, obejmująca w szczególności analizy szczegółowe odnośnie:
1. Produktów oferowanych przez przedsiębiorstwo, w tym ich marketingu;
2. Struktury organizacyjnej i zdolności produkcyjnych przedsiębiorstwa;
3. Zdolności finansowych przedsiębiorstwa;
4. Struktury powiązań kapitałowych i relacji biznesowych;
5. Potencjału innowacyjnego i posiadanych praw własności intelektualnej oraz posiadanych certyfikatów;
III. Określenie celów przedsiębiorstwa w zakresie internacjonalizacji;
IV. Wskazanie rynków docelowych oraz ich uhierarchizowanie, a także identyfikacja potencjalnych kontrahentów/grup odbiorców na rynkach zagranicznych;
Uhierarchizowanie rynków powinno bazować w szczególności na analizie popytu na oferowane produkty (oszacowanie obecnej i perspektywicznej chłonności oraz siły nabywczej rynku), analizie otoczenia biznesowego (potencjalnych kontrahentów i konkurencji), analizie barier prawnych (np. celnych lub związanych z wymienialnością waluty i ograniczeniem przepływów finansowych) oraz analizie ryzyka (np. niestabilność polityczna, długie terminy płatności,ryzyko odnoszące się do systemów transakcyjnych, problemy dotyczące transportu produktów, ryzyko korupcyjne itp.).

V. Koncepcja wejścia na rynek zagraniczny wraz z projekcją możliwości sprzedaży na wybranym rynku zagranicznym;

Rekomendacje tego punktu dotyczą m.in. modelu sprzedaży i kanałów dystrybucji (przedstawiciel handlowy, dystrybutor, importer, inne…).
W zakresie projekcji sprzedaży niezbędne będzie przedstawienie propozycji cenowej (rekomendacja strategii cenowej). W tym kontekście analiza powinna odnosić się do kosztów wytworzenia i wprowadzenia artykułu na rynek (zagraniczny), w tym m.in.
– kosztów uzyskania niezbędnych certyfikatów i zezwoleń, dopełnienia formalności eksportowych/ importowych w związku z dystrybucją artykułu,
– preferencji cenowych potencjalnych klientów,
– poziomu cen konkurencji,
– specyficznych regulacji prawnych, dotyczących kształtowania poziomu cen w poszczególnych krajach.

VI. Określenie inicjatyw wspierających osiągnięcie założonych celów w zakresie internacjonalizacji (w szczególności propozycje kluczowych inwestycji w narzędzia ICT bądź urządzenia produkcyjne);
VII. Wskazanie najefektywniejszych narzędzi i metod marketingowych oraz promocyjnych (w tym wskazanie wydarzeń targowych czy kierunków misji handlowych);
VIII. Rekomendacje w zakresie reorganizacji przedsiębiorstwa i przygotowania go do działalności eksportowej (organizacji działu eksportu, logistyki etc.);

Opis powinien odnosić się do wcześniejszej analizy struktury organizacyjnej i zdolności produkcyjnych (rekomendacje dot. rozwiązań gwarantujących możliwość zapewnienia stałych dostaw na rynki zagraniczne, rekomendacje w zakresie zatrudnienia odpowiednio wykwalifikowanych kadr, przygotowanych do realizacji obsługi i zamówień na rynkach międzynarodowych, rekomendacje dot. dostosowania aktualnej technologii produktu/ rodzaju opakowania do przepisów prawa międzynarodowego, wymogów jakościowych, norm bezpieczeństwa i uwarunkowań kulturowych, rekomendacje w zakresie międzynarodowego transportu towarów,itd.).

IX. Propozycje możliwych źródeł zewnętrznego finansowania działalności eksportowej;
X. Strategia zarządzania ryzykiem eksportowym w tym propozycje instrumentów finansowych obniżających ryzyko eksportowe;
XI. Syntetyczne, całościowe przedstawienie proponowanego modelu biznesowego , obejmujące co najmniej takie zagadnienia jak:
1. Kluczowi partnerzy,
2. Kluczowe działania,
3. Kluczowe zasoby,
4. Oferowane wartości,
5. Relacje z klientami,
6. Kanały dystrybucji,
7. Segmenty klientów,
8. Struktura kosztów,
9. Struktura (źródła) przychodów;
XII. Harmonogram i kosztorys wdrażania zaproponowanego modelu biznesowego z wyszczególnieniem wydatków związanych z przygotowaniem do wdrożenia modelu biznesowego kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach II etapu działania 1.2– ujęcie syntetyczne, tabelaryczne;
XIII. Kalkulacja opłacalności wdrożenia zaproponowanego modelu biznesowego (zawierająca projekcję przychodów w wariantach pesymistycznym, neutralnym i optymistycznym);
XIV. Określenie celów szczegółowych obrazujących postęp wdrażania modelu biznesowego, sposobu ich pomiaru oraz odpowiedzialności realizacyjnej tych celów.

firma doradcza MBITaki dokument zajmie bez większych problemów co najmniej 100 stron. Wymaga to dużej pracy i jest czasochłonne, ale Wnioskodawca otrzyma na ten cel dotacje w wysokości 80%. Jednak nie więcej, niż 50 ooo. zł. Dopiero po przygotowaniu Modelu biznesowego internacjonalizacji, otworzy się droga do II etapu, czyli sfinansowania działań eksportowych (udział w targach, zakup organizacji spotkań itp.), gdzie można otrzymać wsparcie w wysokości 80%, ale nie więcej niż 500 000 zł.

Z powodu rozłożenia naboru na dwa etapy, sam nabór trochę rozciąga się w czasie, ale dla tak wysokiego poziomu dofinansowania naprawdę warto się postarać i cierpliwie zaczekać.

Nasz Serwis RozwójEksportu.pl wykonuje Modele Biznesowe Internacjonalizacji. W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu.