GoAfrica

GoAfrica – krajowy program wsparcia polskich eksporterów

GoAfrica to program zapoczątkowany w 2013 roku . Jest to inicjatywa realizowana przez PAIiIZ, czyli Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych, na zlecenie Ministerstwa Gospodarki. Jest to zatem program wsparcia dla polskich eksporterów opracowany i przygotowany, jako krajowy instrument wspierania rodzimych przedsiębiorstw w procesie ich internacjonalizacji, czyli  umiędzynarodowienia prowadzonej działalności.GoAfricaGoAfrica na dzień dzisiejszy promuje, jako cel eksportu, takie kraje afrykańskie, jak np.:

  • Algieria,
  • Nigeria,
  • Kenia,
  • Angola,
  • RPA

Program został wdrożony w odpowiedzi na konieczność poszukiwania nowych rynków zbytu dla polskich produktów oraz usług. Rynki takie powinny mieć możliwość wchłonięcia oferty polskich firm oraz wykazywać perspektywy rozwojowe. W ten sposób stanowiłyby alternatywę dla typowych kierunków ekspansji, które są przesycone i dają ograniczone możliwości skutecznego eksportu, przy uwzględnieniu także coraz większej konkurencyjności oraz liczbie działających na nich firm.

Takim alternatywnym rynkiem jest Afryka. Za wyborem tego kierunku przemawia wiele argumentów. Do tych najbardziej zasadniczych można zaliczyć:

  • w trakcie światowej recesji spowodowanej kryzysem na rynkach finansowych Afryka nadal dynamicznie się rozwijała,
  • dobre prognozy w zakresie rozwoju gospodarczego na najbliższe lata,
  • atrakcyjność polskich produktów ze względu na wysoką jakość przy relatywnie niskiej cenie.

Aby nadać wyraźny sygnał zainteresowania strony polskiej w sprawie tworzenia i rozwijania relacji handlowych przeprowadzane są oficjalne wizyty oraz organizowane misje gospodarcze do krajów afrykańskich. Zaangażowanie wokół realizację projektu GoAfrica skupia współpracę ludzi z obszarów polityki, biznesu, nauki.

W 2013 roku udział sprzedaży polskich firm  do Afryki stanowił jedynie 1,24% polskiego eksportu. Od tamtej pory wiele w tym aspekcie się zmieniło i polsko-afrykańska wymiana handlowa zaczęła dynamicznie się rozwijać. Jest to niewątpliwie wymierny przykład, że warto wdrażać tego typu inicjatywy, które stanowią wsparcie i pomoc dla polskich firm z sektora MŚP, w ich ekspansji na rynki zagraniczne. 2015 rok przyniósł kolejne misje i dalszą realizację programu., który przynosi wymierne efekty w postaci rosnącej wymiany handlowej miedzy Polską, a Afryką.

GoAfrica

To krajowa inicjatywa, która podobnie, jak opisywane już programy GreenEvo oraz GoArctic, ma za cel wspieranie polskich firm w ich obecności na rynkach zagranicznych poprzez wsparcie merytoryczne, finansowe oraz w budowaniu wizerunku i marki na rynku międzynarodowym.