Finansowanie eksportu

Finansowanie eksportu przez firmę

Finansowanie eksportu przez firmęPrzedsiębiorcy, którzy po analizie korzyści jakie może przynieść działalność eksportowa, powinni mieć opracowany swój plan działań. Właściwie sprowadza się to do napisania planu rozwoju eksportu, gdzie na drodze analizy planuje się najlepszą strategię wejścia danej firmy na rynki zagraniczne i rozwój jej eksportu. Plan rozwoju eksportu jest elementem niezbędnym działań poprzedzających rozpoczęcie eksportu. Jednak, aby plan rozwoju eksportu był postrzegany jako możliwy do wdrożenia i zrealizowania to niezbędnym elementem jest znalezienie i zabezpieczenie środków finansowych na jego realizację. Jest to poważne wyzywanie, z którym muszą zmierzyć się polscy przedsiębiorcy, chcący występować jako eksporterzy i prowadzić sprzedaż na rynki zagraniczne. Najczęściej firma musi znaleźć zewnętrzne źródła wsparcia, gdyż pieniądze stanowiące zysk z bieżącej działalności przedsiębiorstwa, prawe zawsze nie stanowią wystarczającej kwoty. Kwoty na tyle wysokiej, aby w oparciu o jej wykorzystanie było możliwe finansowanie eksportu.

Poszukiwanie środków na finansowanie eksportu

Program rządowy Finansowe Wspieranie Eksportu

Jego celem jest wpieranie eksportu polskich przedsiębiorców. Kredyty eksportowe udzielane są za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego, czyli BGK. Kredyty udzielane są odbiorcom produktów oraz usług od polskich eksporterów na rynkach zagranicznych. Idea jest taka, że pieniądze pochodzące z kredytu wędrują na konto producenta lub dostawcy usług, czyli polskiego przedsiębiorcy, a nie na konto odbiorcy jego asortymentu. Następnie kredyt jest spłacany przez podmiot, któremu dostarczany jest towar na rynek zagraniczny. Przewidywane są różne formy kredytowania. Zarówno krótkoterminowe, jak i długoterminowe kredytowanie eksportu przez BGK w ramach programu rządowego Finansowe Wspieranie Eksportu. Zatem kredyt eksportowy jest jedną z takich możliwości, dającej finansowe wsparcie eksportu.

Kredyt eksportowy w banku komercyjnym lub pożyczka

Jest to również kredyt na działania eksportowe, ale pochodzi ze źródeł pozarządowych. Przedsiębiorca, planujący eksport, może się o niego ubiegać na podstawie standardowej procedury kredytowej, zbliżonej do tej wymaganej przy kredycie inwestycyjnym.

Kredyt ma kilka cech charakterystycznych:

  • jest udzielany jedynie przez bank,
  • kwestie związane z kredytowaniem reguluje pod kątem prawnym Prawo Bankowe,
  • umowa na piśmie, określająca: wszelkie koszty (oprocentowanie, prowizje, rzeczywiste koszty kredytu), termin spłaty, wysokość raty,
  • musi być przeznaczony na konkretny cel. W przypadku przeznaczenia kredytu na cel inny od założonego, bank może zażądać zwrotu całej kwoty kredytu od razu, w trybie natychmiastowym,
  • jest wypłacony w formie bezgotówkowej, poprzez dopisanie jego wartości do konta klienta.

Finansowanie eksportuPożyczka nie ma tak sprecyzowanych wymagań. Można ja scharakteryzować następująco:

  • może być przyznana przez osobę fizyczną, jak i inne instytucje, które dysponują zasobami finansowymi
  • umowa może mieć dowolny kształt, lecz przy wartości powyżej 500 zł warto mieć pisemną umowę na potwierdzenie zawartej transakcji. Jest to ważne w przypadku dochodzenia jakichś roszczeń w przyszłości,
  • z prawnego punktu widzenia podlega pod Kodeks Cywilny,
  • cel na który może być przeznaczona pożyczka nie jest ściśle określony,
  • pożyczka może być wypłacona w dowolnej formie, także gotówkowej.

Ważnym elementem powiązanym z  zagadnieniem kredytów eksportowych jest ich ubezpieczenie. Zakupienie takiego ubezpieczenia umożliwia nie tylko zmniejszenie ryzyka po stronie eksportera, ale również po stronie banku. Takie zabezpieczenie zwiększa szansę przedsiębiorcy na otrzymanie kredytu na cele eksportowe np. w zwiazku z  dużymi kosztami przygotowania wysyłki w oparciu o zawartą umowę z kontrahentem na zagranicznym rynku docelowym. Na rynku polskim wiodącym podmiotem w  zakresie ubezpieczeń kredytów eksportowych oraz ubezpieczenia należności ze strony kontrahentów na rzecz eksportera, jest Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna, w skrócie KUKE S. A..

Dotacje unijne, czyli fundusze europejskie na lata 2014-2020

Polscy przedsiębiorcy mogą również, na potrzeby eksportu, ubiegać się o dofinansowanie z Unii Europejskiej. W latach 2007-2013 polskie firmy  mogły rozwijać eksport dzięki działaniu  Paszport do eksportu, w ramach ogólnokrajowego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.  Natomiast z racji otwarcia nowego okresu budżetowego, w latach 2014-2020, polskie firmy z sektora MŚP będą mogły ubiegać się o dofinansowanie umiędzynarodowienia działalności gospodarczej ( tzw. internacjonalizacja) w ramach ogólnokrajowego, nowego programu, którym jest:

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014 -2020 (POIR 2014-2020)

Na wdrażanie eksportu będzie można również ubiegać się o pomoc z programów regionalnych na lata 2014-2020, skierowanych do poszczególnych regionów.

Wsparcie finansowe na start eksportu

Dostępność różnych sposobów finansowania eksportu stwarza możliwość dopasowania strategii finansowania do sowich potrzeb i możliwości. Zwłaszcza dotacje europejskie 2014-2020 mogą być nieocenionym wsparciem i szansą dla wielu firm z sektora MŚP na realne wdrożenie i rozwój eksportu na rynki zagraniczne.