Formy płatności w eksporcie

Formy płatności w eksporcie, czyli formy regulowania należności w handlu zagranicznym

Kluczowym czynnikiem, mającym wpływ na stabilne i bezpieczne funkcjonowanie przedsiębiorstwa na rynku, jest zachowanie płynności finansowej. Eksporter, prowadząc sprzedaż na rynek międzynarodowy, chce  w najkrótszym możliwym czasie otrzymać należność za towar dostarczony na rynek zagraniczny. Niezbędnym elementem jest dokładne zapoznanie się przedsiębiorstwa z zasadami i formami płatności stosowanymi w handlu zagranicznym.

Formy płatności w eksporcieDziałalność eksportowa z pewnością przyniesie wiele korzyści i zapewni przedsiębiorstwu dywersyfikację źródeł przychodów. Sprzedaż na rynek międzynarodowy wymaga opracowania Planu Rozwoju Eksportu, który określi możliwości i wytyczy dobrą strategię tej formy sprzedaży. Z tej perspektywy istotne jest dokładne przemyślenie kwestii związanych z finansami, kosztami, cenami sprzedaży towarów za granicę. Przedsiębiorca, prowadząc eksport, musi w kategoriach finansowych uwzględnić wiele aspektów prowadzenia takiej działalności:

  1. Zmiany odnośnie kursów walut.
  2. Wziąć pod uwagę możliwość zmian stóp procentowych.
  3. Warunki związane z płatnością oferowane przez konkurencję.
  4. Koszty ubezpieczenia, które zapewni ochronę od ryzyka, z którym wiąże się prowadzenie eksportu.
  5. Prowadzenie sprzedaży na kredyt.

Prowadzący działalności eksportową powinien dobrze zapoznać się z metodami płatności na rynku międzynarodowym. Możemy do nich zaliczyć:

I) Letter of Credit –  jest to akredytywa. Płatność jest gwarantowana przez bank obsługujący importera. Ureguluje on należność, jeśli strona eksportująca spełni wszystkie ciążące na niej zobowiązania.

Najczęściej stosuje się ją w sytuacji umowy o charakterze jednorazowym kwocie powyżej 50 000 PLN. Wynika to z tego, ze dokonywana w ten sposób transakcja jest obarczona opłatą bankową wynoszącą 1- 2% wartości umowy. Eksporter może otrzymać należność po przekazaniu bankowi importera wszelkich dokumentów określonych akredytywą.

II) Open Account – jest to metoda związana z kredytem na uzgodniony termin.

Formy płatności w eksporcieTa metoda nie jest wskazana na początku współpracy eksportera z kontrahentami zagranicznymi. W tej metodzie ryzyko ponosi przede wszystkim eksporter.  W standardowym przypadku termin kredytu waha się od 30 – 60 dni. Jest to forma popularna w krajach uznawanych za rozwinięte.

Istotną informację dla eksportera jest możliwość, w większości sytuacji, ubezpieczenia od braku wpływu należności z  winy importera. Kwestia ubezpieczeń leży w kompetencji Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S. A., w skrócie KUKE S. A..

III) Documentary Collections – związana jest z pośrednictwem banku przy realizowaniu zapłaty. Tę metodę określa się mianem inkaso bankowe.

Bank, obsługujący importera, przechowuje towar u siebie, do czasu uregulowania zapłaty.

IV) Full Prepayment – metoda najbardziej korzystna dla eksportera, która polega na wykonaniu przez importera przedpłaty. Rzadko wykorzystywana w krajach rozwiniętych, z wyjątkiem początkowego okresu współpracy.

Incoterms

Są to formuły, które w  sposób jednoznaczny regulują kwestię, która strona dokonywanej transakcji ponosi koszty związane z przesyłką.

Formuły Incoterms, inaczej Międzynarodowe Terminy Handlowe, zostały przygotowane i  opracowane przez Międzynarodową Izbę Handlową. Regulują obowiązki po stronie kupującego i sprzedającego, czyli kontrahentów transakcji międzynarodowej, odnośnie kosztów transportu i ponoszenia ryzyka. Pozwalają ustalić cennik oraz określić zobowiązania eksportera i importera. Należy podać na którą Formułę Incoterms powołują się obie strony, gdyż są one pogrupowane w cztery zespoły.

  • Grupa E – towar u producenta;
  • Grupa F – dotyczy tego, ze zasadnicze koszty związane z dostawą nie są opłacone;
  • Grupa D – produkt dostarczony do kraju jego przeznaczenia;
  • Grupa C -koszty zasadnicze dostawy są opłacone.

Artykuł o systematyce i podział Formuł Incoterms pojawi się już na naszym Serwisie RozwojEksportu.pl już niebawem.

Podsumowanie

Z punktu widzenia eksportera kwestie związane z płatnościami są najistotniejsze w kontekście powodzenia działalności eksportowej. Trzeba na etapie planowania eksportu przyjąć opcję i wybrać wariant najkorzystniejszy z punktu widzenia przedsiębiorcy. Jest to istotne z punktu widzenia interesów eksportera, aby zapewnić w jak największym stopniu płynność finansową prowadzonego przedsięwzięcia.

Ponadto każdy eksporter powinien zapoznać się z ofertą KUKE S. A., która udzielając ubezpieczeń w zakresie kredytów eksportowych oraz należności od kontrahentów z rynków zagranicznych, oddziałuje pozytywnie na wzrost konkurencyjności i znaczenia polskich eksporterów i ich towarów/usług na rynkach zagranicznych.