Szczegółowa analiza naboru do programu 1.2 Internacjonalizacja MŚP

Dwa tygodnie temu ogłoszono ponownie nabór do programu 1.2 Internacjonalizacja MŚP. Jego celem jest zwiększenie aktywności gospodarczej MŚP z makroregionu Polski Wschodniej na rynkach międzynarodowych, w szczególności poprzez wsparcie doradcze. Obejmuje ono kompleksowe działania mające wesprzeć przedsiębiorcę w diagnozie jego potencjału w zakresie internacjonalizacji, przygotowaniu przedsiębiorstwa i jego oferty pod kątem eksportu oraz aktywnego poszukiwania partnerów biznesowych w celu wprowadzenia produktów na wybrane rynki zagraniczne. Na samym wstępnie wyjaśniamy, że makroregion Polski Wschodniej obejmuje województwa: świętokrzyskie, podkarpackie, lubelskie, podlaskie i warmińsko-mazurskie. Wniosek złożyć może firma mająca siedzibę lub zarejestrowany oddział firmy (zgłoszony do CEIDG lub KRS) na ww. obszarze.

Konkurs jest podzielony na 2 rundy. Wnioski o dofinansowanie mogą być składane w następujących terminach:

 • dla rundy I – od 27.02.2018 r. do 29.03.2018 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00);
 • dla rundy II – od 30.07.2018 r. do 04.09.2018 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00).

Projekt warto złożyć w pierwszej rundzie. Jeżeli coś pójdzie nie tak, zawsze będzie można złożyć go ponownie w drugiej.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 100 000 000,00 zł (słownie: sto milionów złotych). Dofinansowanie stanowi pomoc de minimis, udzielaną zgodnie z rozporządzeniem KE nr 1407/2013.  Jest to bardzo ważne, bo limit pomocy de minimis wynosi 200 tys. euro, a dużo firm ma tę formę pomocy wykorzystaną. Dlatego przed złożeniem projektu doradzamy jej zweryfikowanie.

1.2 Internacjonalizacja MŚPMaksymalna intensywność dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowanych, przy czym maksymalna kwota dofinansowania wynosi 800 tys. zł (w przypadku wybrania co najmniej jednego rynku docelowego internacjonalizacji spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii) lub 550 tys. zł (w przypadku wybrania wyłącznie rynków docelowych internacjonalizacji z Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii), w tym:

 • maksymalnie 30 tys. zł. dofinansowania na pokrycie kosztów usług doradczych dotyczących opracowania nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności MŚP;
 • maksymalnie 100 tys. zł dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z zakupem oprogramowania niezbędnego do automatyzacji procesów biznesowych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności oraz doradztwo z tym związane.

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty dotyczące kompleksowych, indywidualnych, profilowanych pod odbiorcę działań związanych z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego w MŚP związanego z internacjonalizacją ich działalności. W naszym serwisie pisaliśmy już o modelu biznesowym i o tym, jak bardzo jest ważny (link do artykułu: Model biznesowy internacjonalizacji jako warunek uzyskania dotacji w działaniu 1.2 Internacjonalizacja MŚP).

O dofinansowanie 85% w ramach działania mogą ubiegać się wyłącznie mikro-, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Polski Wschodniej. Pomoc w ramach działania nie może zostać udzielona na realizację projektu dotyczącego działalności wywozowej, w szczególności w odniesieniu do rynków zagranicznych, na których wnioskodawca jest już aktywny z produktami substytucyjnymi i komplementarnymi lub dostępne są produkty wnioskodawcy objęte projektem. Oznacza to, że firma nie może wybrać rynku, na którym już działa – wszystkie ryki muszą być nowe.

W odniesieniu do okresu realizacji projektu muszą zostać spełnione łącznie następujące warunki:

 • realizacja projektu nie może rozpocząć się przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie lub w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie;
 • rozpoczęcie realizacji projektu nie może zostać zaplanowane później niż 6 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie;
 • okres realizacji projektu nie może być dłuższy niż 18 miesięcy, licząc od dnia rozpoczęcia realizacji projektu określonego w umowie o dofinansowanie.

Do kosztów kwalifikowanych w zakresie pomocy udzielanej w ramach działania zalicza się:

A) Koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych, dotyczących opracowania zaprezentowanego we wniosku o dofinansowanie nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności MŚP, obejmujących w szczególności:

 • analizę możliwości eksportowych przedsiębiorcy poprzez zbadanie produktów przedsiębiorstwa, ocenę konkurencyjnej pozycji tych produktów oraz przedsiębiorstwa na wybranych rynkach zagranicznych, kompleksowe zbadanie uwarunkowań działalności, w tym barier wejścia na te rynki zagraniczne;
 • wskazanie rynków docelowych wraz z uzasadnieniem (kluczem) wyboru, projekcją możliwości sprzedaży na tych rynkach zagranicznych, a także identyfikację potencjalnych odbiorców i kontrahentów na rynkach zagranicznych;
 • analizę dotychczasowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa wraz z propozycją zmian tego modelu pod kątem internacjonalizacji na wybranych rynkach zagranicznych;
 • wybór najefektywniejszych narzędzi i metod marketingowych oraz promocyjnych (w tym wskazanie wydarzeń targowych czy kierunków misji gospodarczych, oszacowanie budżetu działań promocyjnych towarzyszących przygotowaniu do wdrażania nowego modelu biznesowego);
 • rekomendacje w zakresie reorganizacji przedsiębiorstwa i przygotowania go do działalności eksportowej (organizacji działu eksportu, logistyki etc.);
 • opracowanie koncepcji wejścia na rynek zagraniczny, wraz ze szczegółowym planem i kosztorysem niezbędnych do przeprowadzenia działań, pogrupowanych w zadania, z przypisanymi tym zadaniom mierzalnymi celami operacyjnymi, wynikającymi z przyjętej strategii internacjonalizacji;
 • rekomendacje w zakresie zakupu oprogramowania niezbędnego do automatyzacji procesów biznesowych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności (tam gdzie dotyczy).

Koszty usług doradczych dotyczących opracowania nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności MŚP uważa się za kwalifikowane, jeśli zostały poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

B) Koszty usług doradczych, świadczonych przez doradców zewnętrznych, związanych z przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności MŚP, w szczególności w zakresie:

 • wyszukiwania, selekcji, a następnie nawiązania kontaktów z partnerami zagranicznymi i doprowadzenia do etapu negocjacji handlowych (pozycja ta nie obejmuje usług pośrednictwa handlowego oraz doradztwa związanego z bezpośrednim uczestnictwem doradcy w negocjacjach);
 • pozyskiwania zewnętrznego (doradztwo nie może dotyczyć przygotowania dokumentacji aplikacyjnej dla pozyskania finansowania zewnętrznego na działalność eksportową ze źródeł publicznych (krajowych oraz UE), przyznawanego w trybie konkursowym), finansowania działalności eksportowej i instrumentów finansowych obniżających ryzyko eksportowe (kredyty eksportowe, fundusze poręczeniowe i gwarancyjne, fundusze dotacji, transakcje terminowe etc.);
 • przygotowania produktu do potrzeb rynku docelowego (w tym m.in. badanie marketingowe na rynku docelowym);
 • przygotowania kanałów dystrybucji i kanałów obsługi otoczenia formalno-prawnego umożliwiającego wejście na dany rynek zagraniczny;
 • uzyskania certyfikacji, akredytacji, koncesji lub innego typu dokumentów i praw niezbędnych dla prowadzenia działalności gospodarczej, sprzedaży produktów na docelowym rynku zagranicznym (z wyłączeniem kosztów finalnego uzyskania dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktów na wybrane rynki docelowe);
 • przygotowania planu szczegółowej kampanii promocyjnej, projektowania materiałów reklamowych i promocyjnych, stron internetowych oraz aplikacji mobilnych przeznaczonych do promocji i sprzedaży produktów, których dotyczy projekt, na rynkach zagranicznych;
 • wzornictwa opakowań, projektowania katalogów i opisów technicznych produktów, projektowania logotypów i marek produktowych;
 • tworzenia regulaminów usług, gwarancji produktowych i innych dokumentów niezbędnych do wprowadzenia produktu na nowy rynek;
 • uzyskania ochrony własności przemysłowej za granicą, odnoszących się do produktów przeznaczonych do sprzedaży na rynkach zagranicznych.

C) Koszty innych usług, świadczonych przez wyspecjalizowane podmioty zewnętrzne, komplementarnych względem zakupywanych usług doradczych i związanych bezpośrednio z przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego dotyczącego internacjonalizacji działalności MŚP, w zakresie:

 • wytworzenia materiałów reklamowych i promocyjnych;
 • szkoleń;
 • dostępu do specjalistycznych baz danych i źródeł informacji;
 • tłumaczeń;
 • badań i testów (technicznych, fizycznych, chemicznych lub biologicznych) produktów przeznaczonych do internacjonalizacji;
 • projektowania procesów technologicznych lub logistycznych.

D) Koszty udziału w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych (zasadniczym celem misji gospodarczych jest nawiązanie kontaktów handlowych z potencjalnymi partnerami zagranicznymi; w ramach działania 1.2 POPW nie dofinansowuje się kolejnych spotkań biznesowych z przedsiębiorcami, z którymi wnioskodawca podjął wcześniej negocjacje handlowe lub podpisał umowy związane z realizacją projektu) obejmujące:

 • wynajęcie i zabudowę powierzchni wystawienniczej;
 • zakup usług w zakresie organizacji i obsługi stoiska;
 • zakup usług w zakresie transportu eksponatów oraz elementów zabudowy wraz z ubezpieczeniem, odprawą celną i kosztami spedycji;
 • podróże służbowe trzech osób uczestniczących w targach, wystawach lub misjach, w okresie nie dłuższym niż dwa dni (a w przypadku misji – jeden dzień) przed rozpoczęciem i jeden dzień po zakończeniu imprezy targowej, wystawy lub misji, w zakresie i według stawek określonych w przepisach w sprawie ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju;
 • opłaty związane z uzyskaniem niezbędnych wiz oraz ubezpieczeniem dla osób uczestniczących w targach, wystawie lub misji;
 • wpis do katalogu targowego;
 • opłatę rejestracyjną oraz reklamę w mediach targowych;
 • zakup usług w zakresie organizacji spotkań z potencjalnymi partnerami handlowymi w ramach udziału w targach, wystawach lub misjach;
 • koszty organizacji pokazów, prezentacji lub degustacji produktów podczas zagranicznych targów, wystaw lub misji, w tym zakupu usług w tym zakresie, wynajmu niezbędnych pomieszczeń oraz sprzętu, zakupu usług tłumaczenia czy usług cateringowych.

Łączna wartość kosztów kwalifikowanych, o których mowa w pkt. 4, stanowi nie więcej niż 49% kosztów kwalifikowanych projektu.

E) Koszty zakupu wartości niematerialnych i prawnych w formie autorskich praw majątkowych lub licencji, związanych z nabyciem oprogramowania niezbędnego do automatyzacji procesów biznesowych (nie kwalifikują się do wsparcia koszty zakupu i wdrożenia systemów informatycznych przeznaczonych do automatyzacji procesów biznesowych przypisanych do kanałów dystrybucji na rynki zagraniczne) w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności oraz doradztwo z tym związane (dotyczy usług, których koszty powiększają wartość początkową nabywanych wartości niematerialnych i prawnych), w tym w szczególności:

 • projektowanie systemów oraz narzędzi teleinformatycznych;
 • zakup niezbędnego oprogramowania;
 • doradztwo w zakresie przygotowania przedsiębiorstwa do wdrożenia zakupionego oprogramowania, systemów oraz narzędzi teleinformatycznych.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia rundy konkursu to 75 dni od dnia zamknięcia naboru wniosków o dofinansowanie w danej rundzie konkursu. Czyli po 2,5 miesiąca otrzymamy informację, czy nasz projekt otrzymał wsparcie. Bazując na powyższym opisie programu można stwierdzić, że obecne zmiany zachęcają firmy do udziału w nim bardziej niż nabór zeszłoroczny. W pełni możemy go polecić.