Model biznesowy internacjonalizacji jako warunek uzyskania dotacji w działaniu 1.2 Internacjonalizacja MŚP

Niedawno ogłoszono nabór do programu dla Polski Wschodniej, działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP. Jednym z warunków udziału jest posiadanie przez firmę modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności. Jest to kluczowy dokument, jaki musi mieć w posiadaniu firma, aby w ogóle móc startować w programie. Po raz pierwszy w konkursie duże znaczenie ma wykonawca danego dokumentu. Mówiąc inaczej oceniający będą zwracali uwagę na wykonawcę i jego znajomość tematu czy problematyki eksportu.

Przyjrzyjmy się zatem z czego składa się dany dokument wraz komentarzem co należy w nim zawrzeć:

A.1 Strategia przedsiębiorstwa
Należy wskazać krótkie uzasadnienie dla podjęcia decyzji o realizacji niniejszego projektu internacjonalizacji, w szczególności:
– istotne okoliczności odnoszące się do bieżącej i przewidywanej sytuacji ekonomicznej i rynkowej przedsiębiorstwa;
– oczekiwane efekty internacjonalizacji, wyrażające się w wizji przedsiębiorstwa w przyszłości.
Ponadto należy krótko scharakteryzować ewentualne inne ważne projekty, które będą towarzyszyć przedmiotowemu projektowi doradczemu dotyczącemu internacjonalizacji (szczególnie projekty o charakterze inwestycyjnym). Charakterystyka powinna obejmować:
a) zakres i cele tych projektów;
b) ich budżet przewidziany na lata, w których będzie realizowany niniejszy projekt doradczy dotyczący internacjonalizacji;
c) stanu zaawansowania (etapu realizacji tych projektów);
d) wzajemnego wpływu przebiegu realizacji i efektów poszczególnych projektów strategicznych.

A.2 Doświadczenie przedsiębiorcy odnośnie internacjonalizacji
Należy krótko opisać dotychczasowe doświadczenie przedsiębiorstwa w zakresie internacjonalizacji. Opis powinien odnosić się zarówno do wszelkich form internacjonalizacji (nie tylko do eksportu wyrobów lub usług), zarówno do stanu obecnego jak i przeszłości, zarówno do przedsięwzięć zakończonych sukcesem jak i niepowodzeniem.nOpis powinien wskazywać nabyte kompetencje i wiedzę odnośnie prowadzenia działalności na rynkach międzynarodowych oraz doświadczenia i wnioski z tych doświadczeń kluczowe ze względu na planowany przebieg niniejszego projektu internacjonalizacji i proponowany kształt nowego modelu biznesowego. Opis może odnosić się do doświadczeń innych podmiotów, które wraz z Wnioskodawcą stanowią jeden organizm gospodarczy, o ile model biznesowy przewiduje współpracę z tymi podmiotami w procesie internacjonalizacji.

A.3 Sposób opracowania założeń projektu dot. internacjonalizacji
a)Należy określić sposób w jaki Wnioskodawca zbadał swój potencjał internacjonalizacji na rynkach docelowych, w szczególności zaprezentować kryteria wyboru rynków docelowych odnoszące się w szczególności do identyfikacji grup docelowych na tych rynkach.
b)Jakie szczegółowe okoliczności (w szczególności: bariery wejścia na rynek, potencjał własny Wnioskodawcy, nasycenie rynku, działalność konkurencji, czynniki kulturowe, ekonomiczne, geograficzne i prawne) zostały wzięte pod uwagę i skąd Wnioskodawca czerpał wiedzę na temat aktualnej sytuacji rynków w tych obszarach szczegółowych (źródła danych i informacji opisowych )?
Przedstawiając informacje, o których mowa powyżej, należy równocześnie wykazać, że sposób przeprowadzenia badania potencjału internacjonalizacji na rynkach docelowych gwarantuje, że uzyskane wyniki stanowią wiarygodną, kompletną podstawę do formułowania rekomendacji realizacji działań prowadzących do wdrożenia modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją .
c)Dodatkowo w przypadku, gdy dla zbadania potencjału internacjonalizacji Wnioskodawca wykorzystywał usługi świadczone przez doradców zewnętrznych należy wskazać zakres, termin, koszt i nazwę wykonawcy poszczególnych usług doradczych .

B.1 Produkty (wyroby lub usługi) Wnioskodawcy przeznaczone do internacjonalizacji
Należy zaprezentować produkty (wyroby lub usługi) przedsiębiorcy, odnośnie do których przeprowadzone analizy lub badania potwierdziły ich odpowiednio wysoki potencjał w zakresie internacjonalizacji. Poszczególne produkty (lub grupy produktów) należy opisać w kolejnych podpunktach oznaczonych literami alfabetu (a), b), c),…), określając ich strukturę marketingową, tzn. zarówno istotę/podstawowy pożytek, jak i zestaw cech szczególnych składający się na ich wizerunek rynkowy, w szczególności cech świadczących o ich konkurencyjności w kontekście eksportowym.

B.2 Wybrane, nowe rynki docelowe
Należy wymienić rynki zagraniczne (kraje, a w przypadku wielkich krajów – z możliwością wskazania określonych regionów danego kraju), na których planowe jest rozpoczęcie sprzedaży produktów wskazanych do internacjonalizacji. W odniesieniu do każdego rynku, powołując się na określone wyniki przeprowadzonych badań i analiz należy:
a) opisać dotychczasową aktywność biznesową Wnioskodawcy na danym rynku;
b) wskazać wszystkie istotne uwarunkowania (w tym zidentyfikowane bariery wejścia) dla rozpoczęcia sprzedaży produktu przez Wnioskodawcę na danym rynku;
c) wskazać produkty Wnioskodawcy przeznaczone do sprzedaży na danym rynku, określić i scharakteryzować segmenty klientów lub kontrahentów dla danego produktu na danym rynku i przedstawić syntetyczną wizję rozwoju sprzedaży na danym rynku (wraz z projekcją wolumenu i wartości sprzedaży);
d) przedstawić informacje na temat produktów, z którymi produkt Wnioskodawcy będzie konkurował na danym rynku i ich oferentów oraz wskazać precyzyjnie zdefiniowane przewagi konkurencyjne produktów Wnioskodawcy na tym rynku zagranicznym, istotne z punktu widzenia grup docelowych;
e) opisać (spójną z informacjami, o których mowa powyżej) koncepcję wejścia na dany rynek zagraniczny, w szczególności określić zakres i oszacowany czas oraz koszt niezbędnych do przeprowadzenia zadań (związanych z przygotowaniem do wdrożenia modelu biznesowego na tym rynku).

B.3 Reorganizacja przedsiębiorstwa
Należy zaprezentować wynik przeprowadzonych analiz lub badań w postaci rekomendacji z zakresu:
a) reorganizacji przedsiębiorstwa i przygotowania go do działalności eksportowej (organizacji działu eksportu, logistyki etc.);
b inwestycji w środki trwałe bądź wartości niematerialne i prawne, ze szczególnym uwzględnieniem oprogramowania niezbędnego do automatyzacji procesów biznesowych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności;
c) zoptymalizowanego modelu finansowania kosztów związanych z przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego dot. internacjonalizacji oraz bieżących kosztów działalności eksportowej po wdrożeniu tego modelu biznesowego;
d) zarządzania zmianą (wskazanymi zmianami wewnętrznymi i całością procesu internacjonalizacji) .

B.4 Zarządzanie ryzykiem w projekcie internacjonalizacji
Należy zaprezentować w sposób ustrukturyzowany ryzyka (zagrożenia i szanse) związane z projektem internacjonalizacji zidentyfikowane w przeprowadzonych analizach lub badaniach. Należy określić czy i jak oszacowane zostało prawdopodobieństwo oraz potencjalne skutki wystąpienia określonych rozmiarów ryzyka. Należy określić w jaki sposób przedsiębiorstwo przygotowane jest do zarządzania ryzykiem (np. w zakresie zaplanowanego bufora finansowego lub czasowego w planie zadań projektu internacjonalizacji, ustalenia strategii odpowiedzi w odniesieniu do zidentyfikowanych szans i zagrożeń).

C. Model biznesowy – stan obecny i propozycje zmian
Poszczególne zakresy tematyczne prezentowanych modeli biznesowego należy opracować zgodnie z metodologią tworzenia Szablonu Modelu Biznesowego (ang. Business Model Canvas) autorstwa Aleksandra Osterwaldera .

Cały projekt nie może przekroczyć 50 str. Trzeba zatem pisać same konkrety. Z własnego doświadczenia wiemy, bo już mieliśmy styczności wykonują kilka modeli, że nie jest to prosty dokument. By móc pozyskać dotację trzeba się odpowiednio przygotować oraz zebrać bardzo dużą ilość informacji. Oceniający bardzo zwracają uwagę na jakość wykonania dokumentu oraz rzetelne źródła danych, o których piszemy w projekcie.

Koszt wykonania Modelu biznesowego internacjonalizacji podlega również dofinansowaniu 85% w programie Polska Wschodnia, działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP.