dotacje 2023

Nowe programy operacyjne w 2023 roku

Rok 2023 będzie obfitował w wiele nowych programów operacyjnych realizowanych z unijnych środków pomocowych. Programy te można będzie podzielić na krajowe (obejmują całą Polskę), regionalne (obejmują wybrane województwa) oraz sektorowe (obejmują dany sektor gospodarczy). Wszystkie programy mają na celu realizację Narodowego Planu Rozwoju poprzez pomoc skierowaną do MŚP w postaci wsparcia finansowego. To z kolei może być przeznaczone m.in. na rozwój i prowadzenie badań oraz zwiększenie ekspansji międzynarodowej i promocję własnej marki poprzez udział w targach i misjach gospodarczych.

Poniżej w pierwszej kolejności przedstawiamy wykaz operacyjnych programów krajowych, które są skierowane do wszystkich polskich MŚP, a następnie wykaz programów regionalnych dla wybranych województw.

FENG – Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki

Działanie FENG.02.24 Polskie Mosty Technologiczne

 • Dla MŚP z terenu całej Polski.
 • Dla MŚP wpisujących się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje.
 • Cel: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji przedsiębiorstw, którzy posiadają innowacyjny produkt, usługę bądź technologię na wybranych rynkach zagranicznych.
 • Budżet programu: 39 741 573 EUR.
 • Projekt grantowy.

Działanie FENG.02.25 Promocja marki innowacyjnych MŚP

 • Dla wszystkich polskich marek produktowych MŚP.
 • Promowane poprzez Markę Polskiej Gospodarki.
 • Dla przedsiębiorstw o dużym potencjale eksportowym na rynkach międzynarodowych, którzy przewidują udział w wydarzeniach targowych i konferencjach.
 • Cel: Kreowanie wizerunku Polski na rynkach globalnych poprzez bogatą, innowacyjną i nowoczesną ofertę.
 • Cel: umiędzynarodowienie działalności przedsiębiorstw i zwiększenie ich dostępu do rynków perspektywicznych.
 • Cel: ukierunkowanie na sektory gospodarki o najwyższym potencjale segmentów klientów i kanałów sprzedaży.
 • Maksymalny poziom dofinansowania ze środków europejskich projektu 50%, 85% w ramach pomocy de minimis.
 • Budżet programu: 200 000 000 EUR.

Działanie FENG.02.26 Umiędzynarodowienie MŚP – Brand HUB

 • Program systemowy skierowany do wszystkich firm, które reprezentują dany sektor (Krajowe Inteligentne Specjalizacje).
 • Wymagany wybór odpowiednich działań promocyjnych (np. prezentacja potencjału sektora podczas kluczowych wydarzeń targowych, spotkania z potencjalnymi kontrahentami, celowane wizyty studyjne i misje wyjazdowe budujące relacje biznesowe, promocja sektora w szeroko rozumianych mediach itp.) celem zapewnienia jak największego efektu skali.
 • Cel: niekonkurencyjna aktywizacja MŚP do dywersyfikacji działalności eksportowej na rynki zagraniczne o wysokim potencjale importowym.
 • Cel: Rozwój potencjału innowacyjnego i eksportowego polskich przedsiębiorców.
 • Cel: Promocja sektorów o wysokim potencjalne i przemysłów wysokiej techniki.
 • Budżet programu: 41 000 000 EUR.

Województwo małopolskie

 • Działanie 1: Wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne
 • Nazwa: Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki oraz wsparcie procesu inwestycyjnego w regionie

Województwo śląskie

 • Działanie: 2.1.1.1.
 • Cel szczegółowy: RSO1.3. Wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne (EFRR)

Województwo podkarpackie

 • Działanie: 2.1.1.3.
 • Cel szczegółowy 1: Wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne

Województwo świętokrzyskie

 • Działanie: 2.1.1.1.
 • Cel szczegółowy: RSO1.3. Wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne (EFRR)

Województwo lubelskie

 • Działanie: 2.7 Lubelskie MŚP na rynkach zagranicznych
 • Nabór: 28.03.2023 r.
 • Alokacja: 12 mln

Województwo wielkopolskie

 • Działanie: FEWP.01.07 Wzmocnienie procesu przedsiębiorczego odkrywania i promocja gospodarki w regionie
 • Poziom dofinansowania: 70%
 • Alokacja: 6 mln euro

Województwo pomorskie

Województwo dolnośląskie

 • Działanie: 2.1.1.1.
 • Cel szczegółowy: RSO1.3. Wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne (EFRR)

Województwo opolskie

 • Działanie: Wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne

Województwo podlaskie

 • Działanie: 2.1.1.3.
 • Cel szczegółowy: Wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne

Województwo kujawsko-pomorskie

 • Działanie: 2.1.3
 • Cel szczegółowy 1: Wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP

Województwo zachodniopomorskie

 • Działanie: 2.1.1.1.
 • Cel szczegółowy: RSO1.3. Wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne (EFRR)

Województwo lubuskie

 • Działanie: 2.1.1.3
 • Cel Szczegółowy: Wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne

Województwo łódzkie

 • Działanie: 2.1.1.1.
 • Cel szczegółowy: RSO1.3. Wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne (EFRR)

Regionalne programy operacyjne w 2023 roku objęły aż 14 województw. Jedynie województwo mazowieckie nie ma zaplanowanego wsparcia dla MŚP w ramach regionalnego programu operacyjnego. Przypomnijmy, że Fundusze Europejskie przyznane dla Polski na lata 2021-2027 to 72,2 mld euro z polityki spójności oraz 3,8 mld euro z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, co łącznie daje kwotę 76 miliardów euro. Podobnie jak we wcześniejszych latach około 60% funduszy z polityki spójności trafi do programów krajowych, a pozostałe 40% otrzymają programy regionalne, zarządzane przez marszałków województw.

Zdecydowanie udział w Programach Operacyjnych to duża szansa dla sektora MŚP na uzyskanie dofinansowania potrzebnego na dalszy rozwój, promocję własnej marki, zdobycie nowych klientów zagranicznych oraz przeprowadzanie badań w celu tworzenia coraz lepszych i innowacyjnych produktów czy usług, które będą dużą konkurencją na rynkach międzynarodowych.