Lubelskie dotacje eksportowe w Działaniu 3.6 RPO

W województwie lubelskim mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa będą miały możliwość pozyskania dotacji na internacjonalizacje nie tylko w ramach Działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020 (PO PW 2014-2020). Alternatywnym rozwiązaniem pozyskania dofinansowania na rozwój eksportu (bez uwzględniania ogólnokrajowego PO IR 2014-2020) jest Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (RPO WL 2014-2020). lubelskie dotacje eksportowePlanowany w ramach RPO Lubelskiego konkurs będzie obejmował:

Oś priorytetowa 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw

Działanie 3.6 Marketing gospodarczy

Nabór został zaplanowany do ogłoszenia w marcu 2017 roku, a otwarcie możliwości składania wniosków jest przewidziane na kwiecień 2017 roku.

Lubelskie dotacje na eksport – na jakie projekty?

Konkurs będzie łączył I i II Etap naboru na dotacje eksportowe. W jednym konkursie firma wnioskuje o

  • dofinansowanie dla poniesionego już kosztu usługi doradczej w zakresie przygotowania Planu rozwoju eksportu, który stanowi załącznik konkursowy;
  • dotacje na działania eksportowe rekomendowane w Planie rozwoju eksportu, czyli:

a) imprezy targowe;

b) misje gospodarcze (także mogą być zagraniczne);

c) wystawy.

Poziom dofinansowania

Maksymalny poziom dofinansowania dla MŚP wynosi 80% wydatków kwalifikowalnych.

Koszty kwalifikowalne są to wydatki, na które można otrzymać dotacje europejskie.

Zakres wartości wydatków kwalifikowanych projektu 

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych dla projektu wynosi 20 000 zł. Maksymalnie może ta wartość wynosić 100 000 zł.

Lubelskie dotacje eksportowe

Lubelskie MŚP mają alternatywę w zakresie dotacji na internacjonalizację. Z jednej strony Działanie 1.2 PO PW 2014-2020. Z drugiej strony Działanie 3.6 w ramach RPO Lubelskiego 2014-2020.

Z pomocą unijnych funduszy lubelski eksport będzie mógł się rozwijać. Będzie to miało korzystny wpływ na sytuację gospodarczą regionu. Ponadto, co warto nadmienić, oprócz tych dwóch możliwości przedsiębiorcy z województwa lubelskiego mogą także aplikować o dotacje w ramach ogólnokrajowego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 (PO IR 2014-2020). PO IR, z racji na swój zasięg, jest skierowany do wszystkich 16 województw i daje możliwość aplikacji w naborze eksportowym, jakim jest Go To Brand.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu.