1.2 Polska Wschodnia

II Etap dla Działania 1.2 Polska Wschodnia – ogłoszono nabór

W lutym ogłoszono termin II Etapu Działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020. Beneficjenci, którzy uzyskali w I Etapie dofinansowanie na opracowanie Modelu Biznesowego Internacjonalizacji teraz będą mogli wnioskować o dotacje na działania eksportowe rekomendowane w strategii eksportowej, a będące wydatkami kwalifikowanymi dla Działania 1.2 PO PW 2014-2020.

1.2 Polska WschodniaKryteria, które należało spełnić w I Etapie, aby uzyskać dotacje na opracowanie Modelu Biznesowego Internacjonalizacji były bardzo wyśrubowane. Powodowało to, że wystąpił przerost formy nad treścią. Zamiast stworzyć przystępne narzędzie wsparcia dla mikro, małych i średnich firm z tzw. Makroregionu Polska Wschodnia to ostatecznie poprzez różne zawiłości i duże wymagania, których spełnienie było trudne, nazbyt skomplikowano dostęp do dofinansowania. Ważne jest, aby dotacje były wykorzystane w sposób dający realną pomoc MŚP, ale w tym wypadku pewne wymogi można było uprościć. Wtedy więcej firm mogłoby składać wnioski o dotacje.

Na dodatek nie każdy kto spełnił te kryteria mógł liczyć na środki unijne. Wręcz byli to nieliczni. Finalnie z wszystkich firm, zaopiniowanych pozytywnie do otrzymania dotacji, wybrano około 50-ciu. To te firmy otrzymały dotacje na Model Biznesowy Internacjonalizacji. I teraz mogą te firmy właśnie aplikować o dofinansowanie na działania eksportowe.

Termin naboru

Wnioski konkursowe można składać od 1 lutego 2017 roku do 29 września 2017 roku.

Wysokość dofinansowania

Maksymalna wartość dofinansowania może wynosić 500 000zł.

Dofinansowanie można uzyskać na…

Dotacje 1.2 Polska Wschodnia w naborze będą dotyczyć działań w zakresie przygotowania do wdrożenia Modelu Biznesowego Internacjonalizacji. Zaliczają się do nich m. in.:

  • koszty związane z usługami doradczymi;
  • koszty doradztwa, a także zakupu wartości niematerialnych oraz prawnych w formie autorskich praw majątkowych lub licencji, mających związek z nabyciem oprogramowania niezbędnego z punktu widzenia automatyzacji procesów biznesowych w celu przygotowania do internacjonalizacji działalności, o łącznej wartości nie przekraczającej 20% kosztów kwalifikowalnych projektu;
  • koszty udziału w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych, o łącznej wartości, która nie przekracza 20% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Poziom dofinansowania

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowanych wynosi 80% w przypadku pomocy de minimis oraz 50% w przypadku skorzystania z formy pomocy publicznej

Działanie 1.2 Polska Wschodnia

Dla tych mikro, małych i średnich firm z tzw. Makroregionu Polska Wschodnia, którzy nie otrzymali dotacji w I Etapie na Model Biznesowy Internacjonalizacji i nie mogą wnioskować teraz o dotacje na działania eksportowe, mamy jednak dobrą wiadomość.

W marcu 2017 roku zostanie ogłoszony konkurs w ramach Działania 1.2 Polska Wschodnia. I i II Etap zostaną połączone, a składnie wniosków zostanie otwarte w kwietniu 2017 roku i będzie trwać do czerwca 2017 roku. Dokładne ramy czasowe zostaną podane z chwilą ogłoszenia naboru. Już dziś wiadomo, że proces aplikowania zostanie bardzo uproszczony, aby więcej firm miało szanse na dotacje.