Dotacje dla firm eksportowych z województwa mazowieckiego już w kwietniu 2018 r.

Nabór do ostatniego programu ekspertowego dla województwa mazowieckiego odbędzie się w kwietniu 2018 r. Poprzednio program organizowany był od 30 czerwca 2016 roku do 16 września 2016 roku. W roku 2017 naborów nie było, a następny planuje się w 2018 r. Pula planowanego naboru to 2 000 000 euro (8 624 000 zł). Może nie jest ona zbyt imponująca, ale w poprzednim naborze wydano ostatecznie 45 mln zł, mimo podobnej puli pierwotnej. Wszystko będzie zależało od liczby złożonych projektów. Poprzednim razem wpłynęło 265 wniosków, z czego 168 projektów otrzymało dotację (w tym trzech naszych klientów).

Nazwa programu

Projekty będące przedmiotem konkursu realizowane będą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej III – Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości, Działania 3.2 – Internacjonalizacja MŚP, Poddziałanie 3.2.2. Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Typ projektu: Internacjonalizacja przedsiębiorstw poprzez wzrost eksportu towarów i usług.

Program zakłada wsparcie udziału MŚP w szczególności w imprezach targowo-wystawienniczych zagranicznych lub krajowych o charakterze międzynarodowym, misjach gospodarczych, wizytach studyjnych oraz w wyszukiwaniu i doborze partnerów biznesowych na rynku docelowym.

Dane programu

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 50% kosztów kwalifikowanych projektu. Natomiast minimalny wkład własny wynosi 50% kosztów kwalifikowanych projektu. Wnioskodawca zobowiązany jest zapewnić środki na wkład własny z tytułu wydatków kwalifikowanych oraz wydatków niekwalifikowanych.

Minimalna wartość dofinansowania projektu wynosi 50 000 PLN. Z kolei maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi:

– 400 000 PLN, gdy beneficjentem jest jedno przedsiębiorstwo;

– 350 000 PLN dla każdego partnera (łącznie maksymalnie 1 050 000 PLN), gdy przedsiębiorca występuje w formule partnerstwa z innymi przedsiębiorcami (maksymalnie 3 podmioty).

Organizatorem programu jest Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa.

Wydatki finansowane w projekcie

Za kwalifikowane uznaje się wszystkie wydatki niezbędne do realizacji projektu, zgodne z zasadami określonymi w części ogólnej wytycznych programowych w zakresie kwalifikowalności wydatków, w tym w szczególności:

1.Opracowanie Strategii biznesowej w zakresie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa, (maksymalnie 30% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 50 000 zł) w szczególności:

 • zakup usług związanych z opracowaniem dokumentu;
 • wynagrodzenie pracowników bezpośrednio zaangażowanych w przygotowanie dokumentu, jedynie w przypadku opracowania Strategii biznesowej w zakresie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa samodzielnie przez wnioskodawcę.

2. Realizacja strategii biznesowej w zakresie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa, w szczególności:

 • kampanie promocyjne w kraju i za granicą, koszty, udziału w targach/imprezie wystawienniczej/misji gospodarczej, w szczególności:

– koszty wynajmu powierzchni wystawienniczej i sprzętu,

– koszty zaprojektowania i zabudowy stoiska wystawowego/ekspozycji;

– koszty organizacji i obsługi (np. oprawa multimedialna, montaż, demontaż, transport stoiska, sprzątanie, podłączenie energii);

– koszty zaprojektowania, przygotowania/produkcji i emisji reklamy;

– wpis do katalogu targowego, opłata rejestracyjna;

– koszty wstępu na teren wystaw i targów;

– koszty tłumaczeń (do 10% kosztów kwalifikowanych projektu);

– koszty wynajmu nośników informacyjno-reklamowych (m.in. tablic, billboardów) związanych z kampanią promocyjną;

– koszty transportu eksponatów (wraz z ubezpieczeniem i odprawą celną);

– koszty transportu i zakwaterowania uczestników misji i targów (maksymalnie 3 osoby, w okresie dwóch dni przed i jednego dnia po imprezie wystawienniczej, bez kosztów wyżywienia, koszt śniadania wliczonego w usługę noclegu może być kosztem kwalifikowanym);

– koszty transportu (eksponatów, uczestników misji i targów) oraz zakwaterowania nie mogą przekroczyć 25% kosztów kwalifikowanych projektu;

– opłaty związane z pozyskaniem wiz oraz obowiązkowych ubezpieczeń dla osób uczestniczących w targach.

 • koszty uzyskania niezbędnych dokumentów, uprawniających do wprowadzenia towarów lub usług na wybrane rynki docelowe, w szczególności:

– koszt pozyskania niezbędnych certyfikatów, atestów, świadectw, w tym zakup usług doradczych, badań certyfikacyjnych oraz koszt wydania certyfikatów, atestów, świadectw;

– koszty zakupu usług prawnych związanych z wprowadzeniem towarów lub usług na wybrane rynki docelowe.

 • elementy uzupełniające (maksymalnie 30% kosztów kwalifikowanych projektu), tj.:

– koszty zakupu baz danych oraz oprogramowania, wraz z jego konfiguracją;

– wydatki na stworzenie infrastruktury opartej o rozwiązania TIK w obszarze handlu elektronicznego;

– koszt usług informatycznych, pozostających w bezpośrednim związku z celami realizacji projektu.

 • wydatki związane z działaniami informacyjno-promocyjnymi wynikającymi z umowy o dofinansowanie dotyczące promocji środków unijnych do 2% wydatków kwalifikowanych dla projektów o wartości poniżej 500 000 PLN wydatków kwalifikowanych lub 1% dla projektów o wartości wydatków kwalifikowanych powyżej 500 000 PLN.
 1. Limity weryfikowane są:
  1. w momencie oceny wniosku o dofinansowanie;
  2. na etapie realizacji projektu, co w związku z powyższym skutkuje obniżeniem kwot w sytuacji zmniejszenia się wartości kosztów kwalifikowanych w trakcie realizacji projektu.

 

Katalog kosztów niekwalifikowanych.

Za niekwalifikowane uznaje się wydatki, zgodne z zasadami określonymi w części ogólnej wytycznych programowych w zakresie kwalifikowalności wydatków, w tym w szczególności:

– koszty bieżącego utrzymania, wyposażenia stanowiska pracy, koszty operacyjne i bieżące,

– koszty zakupu lokalu lub nieruchomości;

– koszty zakupu środków transportu;

– koszty wytworzenia produktów przedstawianych na targach/imprezie wystawienniczej/misji gospodarczej;

– koszty wdrożenia produktów będących efektem udziału w targach/imprezie wystawienniczej/misji gospodarczej;

– koszty zarządzania projektem;

– koszty pośrednie;

– koszty wynagrodzenia pracowników (z wyłączeniem pracowników bezpośrednio zaangażowanych w przygotowanie Strategii biznesowej w zakresie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa).

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Interwencja skierowana zostanie do przedsiębiorców w zakresie wzrostu ich internacjonalizacji, poprzez udział m.in. w misjach gospodarczych, krajowych i międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych, czy też w ramach wizyt studyjnych.

Wsparciem zostaną objęte projekty polegające na internacjonalizacji przedsiębiorstw poprzez wdrożenie nowego modelu biznesowego.

Przewiduje się wsparcie od etapu koncepcyjnego, przez implementację pomysłu na internacjonalizację działalności i podjęcia międzynarodowej współpracy gospodarczej.

Zakłada się wsparcie udziału MŚP w szczególności w imprezach targowo-wystawienniczych zagranicznych lub krajowych o charakterze międzynarodowym, misjach gospodarczych, wizytach studyjnych oraz w wyszukiwaniu i doborze partnerów biznesowych na rynku docelowym.

Dokumentacja

Podstawą realizacji projektu jest dokument o charakterze strategicznym zawierający analizę oraz uzasadnienie dla nowych rynków docelowych działalności eksportowej firmy oraz wskazujący zmianę modelu biznesowego w zakresie umiędzynarodowienia. Dokument musi być opracowany przed złożeniem wniosku o dotację. O tworzeniu strategii napisaliśmy w poprzednim artykule: Wymagania dotyczące strategii biznesowej w zakresie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa dla firm z województwa mazowieckiego

Wniosek o dofinansowanie składa się przez system elektroniczny MEWA 2.0.  Złożenie wniosku o dofinansowanie jest możliwe tylko w czasie naboru wniosków. Aby złożyć projekt będzie potrzebny podpis elektroniczny – podpis w rozumieniu art. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. z 2013r. poz. 262, z późn. zm.) – dane w postaci elektronicznej, które wraz z innymi danymi, do których zostały dołączone lub z którymi są logicznie powiązane, służą do identyfikacji osoby składającej podpis elektroniczny. Takie rozwiązanie pozwala złożyć wniosek bez wychodzenia z biura oraz podpisywanie setek strony dokumentacji. Samo składanie z podpisem trwa 5 minut.