Ponowny nabór do programu na sfinansowanie modelu biznesowego pod eksport w łódzkim

Nie dawno ogłoszono ponownie nabór do działania 2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw / 2.2.1 Modele biznesowe MŚP, RPO Łódzkiego. Jest to już drugi nabór do wskazanego programu. Poprzedni odbył się w poprzednim roku. Pisaliśmy o tym tutaj.

Program finansuje stworzenie modelu biznesowego czyli takiego biznes planu działalności eksportowej. Przyjrzyjmy się zatem ogłoszeniu o naborze:

„Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczyna się 1 czerwca 2017 r., a kończy 9 czerwca 2017 r. Termin naboru wniosków nie podlega przywróceniu.

Miejsce składania wniosków

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
Zespół Konsultantów
ul. Moniuszki 7/9, 90-101 Łódź

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie należy składać osobiście w dni robocze w godzinach pracy Centrum Obsługi Przedsiębiorcy lub przesłać na adres Instytucji wskazany powyżej.

Wniosek o dofinansowanie należy przygotować zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie i złożyć w wersji papierowej w formacie A4 (chyba, że inny format wynika ze specyfiki załącznika), w jednym egzemplarzu oraz w formie elektronicznej na nośniku elektronicznym (np. płycie CD-R/DVD) w wersji tożsamej z wersją papierową.

Szczegółowe zasady składania wniosków o dofinansowanie są dostępne w § 13 Regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Konkurs skierowany jest do typów beneficjentów wymienionych w pkt 10 opisu Poddziałania II.2.1 zamieszczonego w SzOOP RPO WŁ 2014-2020 oraz w § 6 ust. 1 Regulaminu konkursu tj.:

  • Mikro, małe, średnie przedsiębiorstwo (MŚP).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje typ projektu wymieniony w pkt 9 opisu Poddziałania II.2.1 zamieszczonego w SzOOP RPO WŁ 2014-2020 oraz w § 5 ust. 6 Regulaminu konkursu tj.:

  • opracowanie nowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa zmierzającego do jego internacjonalizacji.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla Poddziałania II.2.1 przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WŁ 2014-2020 znajdują się w Załączniku nr 3 do SzOOP RPO WŁ 2014-2020.

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektu środkami EFRR w ramach RPO WŁ 2014-2020 wynosi 50% wydatków kwalifikowalnych (zgodnie z § 11 ust. 11 Regulaminu konkursu).

Maksymalna kwota dofinansowania projektu – 100 000,00 zł.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi 2 000 000 EUR (słownie: dwa miliony euro), co na dzień ogłoszenia konkursu wynosi 8 446 600,00 zł (słownie: osiem milionów czterysta czterdzieści sześć tysięcy sześćset zł).”

To co się zmieniło w stosunku do poprzedniego naboru to brak minimalnego poziomu dofinansowania. Wcześniej było to 25 tys. zł co było bardzo dużym ograniczeniem ponieważ koszt przygotowania takiego dokumentu jest o wiele niższy. Nadal jednak program sfinansuje nam tylko 50% wartości projektu. Jest to jednak wydatek potrzebny, aby móc starać się w naborze na jego wdrożenie w II Etapie, gdzie już otrzymamy 85% dofinansowania na działania eksportowe.

Nabór potrwa do 9 czerwca 2017 r.