Model biznesowy związany z internacjonalizacją działalności obowiązkowym załącznikiem do działania POPW 1.2 Internacjonalizacja MŚP

model biznesowyW związku z uruchomieniem przez Ministerstwo Rozwoju programu Polska Wschodnia, działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP, zaczęły do naszego portalu napływać zapytania związane z obligatoryjnym załącznikiem tego programu, tj. Modelem biznesowym w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstw. Wspomniany załącznik jest bliźniaczy do Planu rozwoju eksportu czy Strategii działalności międzynarodowej – załączników znanych z innych programów eksportowych m.in. Paszportu do eksportu.

Cały dokument ma na celu zaprezentowanie strategii przedsiębiorstwa w zakresie rynków eksportowych oraz przygotowanie odpowiednich działań eksportowych zawierających docelowo również działania objęte projektem. Dla wnioskodawcy oznacza to konieczność przeprowadzenia audytu firmy w zakresie oferty, zasobów oraz możliwości związanych z planowanymi działaniami eksportowymi. Projekt 1.2 Internacjonalizacji przedsiębiorstw Polski Wschodniej zakłada, że większość potencjalnych wnioskodawców nie stworzyło jeszcze strategii eksportowej oraz nie posiada koniecznego doświadczenia do napisania takiego dokumentu w sposób obiektywny. W związku z tym ministerstwo w ramach realizacji projektu pozwala sfinansować 80% kosztów związanych z przygotowaniem takiego dokumentu przez firmę zewnętrzną. Co to oznacza? Dzięki takiemu rozwiązaniu firma może skorzystać z profesjonalnie przeprowadzonego audytu firmy w zakresie eksportu oraz może stworzyć długoterminową strategię planowanych działań w zakresie internacjonalizacji. Niezależnie od oceny projektu wnioskodawcy w jego posiadaniu pozostanie stworzona strategia, którą sam w ramach własnych działań może wdrażać. Jest to doskonała okazja do przeprowadzenia analizy rynku, analizy konkurencji oraz porównania ofert i produktów na rynkach. Z perspektywy długoterminowej takie działania mogą w sposób konkretny wpłynąć na rozwój przedsiębiorstwa.

Z czego zatem składa się Model Biznesowy dla działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP w ramach POPW na lata 214-2020? Należy zacząć od tego, że w modelu biznesowym musi się znaleźć strategia przedsiębiorstwa na najbliższe 3 lata w zakresie eksportu. W ramach strategii należy opisać narzędzia, którymi dysponuje przedsiębiorstwo w zakresie zarządzania zasobami firmy oraz planowania i realizacji celów firmy. Następnym punktem jest „Misja przedsiębiorstwa”. Należy tutaj opisać w kilku słowach cele, którymi kieruje się przedsiębiorstwo oraz rolę, jaką przedsiębiorstwo ma pełnić w środowisku, w którym działa i zamierza działać. Trzecim elementem poruszonym w modelu jest wizja przedsiębiorstwa. Wizja, co do zasady, powinna mieć charakter mierzalny (weryfikowalny). Oznacza to, iż należy przedstawić instytucji narzędzia pozwalające w sposób mierzalny zweryfikować np. liczbę rynków, na których firma planuje przeprowadzić działania eksportowe czy liczbę nowo zatrudnionych pracowników. Po zapoznaniu się z wybranymi punktami odnieśliśmy wrażenie, że przygotowanie takiego dokumentu nie będzie łatwe.

Innymi kluczowymi elementami Modelu biznesowego są ponadto:

– doświadczenie przedsiębiorcy w zakresie internacjonalizacji,

– produkty (wyroby lub usługi) wnioskodawcy przeznaczone do internacjonalizacji,

– potencjalne rynki docelowe,

– analiza obecnego stanu przedsiębiorstwa i propozycje zmian (według metody Business Model Canvas),

– zarządzanie ryzykiem w projekcie internacjonalizacji.

Jak widać na przykładzie wymienionych elementów, model biznesowy wymaga umieszczenia bardzo dokładnych informacji związanych zarówno z bieżącą działalnością firmy, jak również z planowanymi działaniami projektu. Z naszego doświadczenia wynika, iż prawidłowe przygotowanie takiego dokumentu wymaga zarówno dobrego przygotowania firmy, jak i sporego doświadczenia firmy doradczej, która w sposób obiektywny oceni szanse, możliwości i zasoby firmy. W związku z tym, że pracujemy już nad pierwszymi projektami, możemy zauważyć, że na przygotowanie Modelu biznesowego potrzeba około miesiąca. Dodatkowo sama analiza i poszukiwanie odpowiednich informacji wymaga sporo czasu. Doradzamy zatem wcześniejsze przygotowania.