Branżowe programy promocji GO TO BRAND – GO TO BRAND biotechnologia i farmaceutyki

Dzisiejszy wpis zostanie poświęcony omówieniu branżowego programu promocji GO TO BRAND biotechnologia i farmaceutyki. Jest to jedna z tych branż, dla których miał odbyć się nabór w ramach GO TO BRAND. Drugi nabór GO TO BRAND jednak został odwołany, o czym pisano już na naszym serwisie RozwójEksportu.pl. Następny konkurs w ramach GO TO BRAND, w poszerzonej formule o dwie nowe inicjatywy, jest planowany na styczeń 2017 roku. Zatem nic nie stoi na przeszkodzie, aby już dziś przybliżyć informacje o branżowym programie promocji biotechnologii i farmaceutyków.

biotechnlogiaBranżowy program promocji GO TO BRAND w ogólnym ujęciu jest skierowany do podmiotów, których obszar działania koncentruje się na prowadzeniu badań naukowych, prac rozwojowych w dziedzinie biotechnologii, nauk przyrodniczych i technicznych czy produkcji i sprzedaży odnośnie do wyrobów farmaceutycznych. Program poprzez wymienienie kategorii PKD w sposób ścisły określa potencjalnych beneficjentów programu, dlatego każdy podmiot może w sposób jednoznaczny sprawdzić czy kwalifikuje się do aplikowania o unijne środki w ramach działania GO TO BRAND.

Przedsiębiorca, który może zostać objęty dotacją, wnioskuje w tym konkursie o dofinansowanie działań promocyjnych. Stanowią one tzw. koszty kwalifikowane tego działania. Do tego zakresu działań promocyjnych można zaliczyć różnorodne formy wsparcia. Są one podzielone na grupę działań obligatoryjnych oraz fakultatywnych.

Działania obligatoryjne

W ich ramach przedsiębiorca jest zobowiązany na początek zadeklarować przynajmniej jeden z pozaunijnych perspektywicznych rynków, spośród tych określonych w dokumencie, który jest zgodny ze strategią eksportową firmy. Do tych rynków rynków można zaliczyć m. in. Chiny, Rosję czy Brazylię.

Następnie w trakcie działania programu przedsiębiorca jest zobowiązany wziąć udział w charakterze wystawcy przynajmniej w 6 spośród wyszczególnionych imprez targowych. Wybór jest duży. Wystarczy wymienić np. India Pharma, BIO International Convention. Część imprez targowych odbywa się na terenie Unii Europejskiej, zatem nie są one związane jedynie z wymienionymi do wyboru rynkami pozaunijnymi.

Ponadto przedsiębiorca jest zobligowany do zakupienia przynajmniej jednej usługi doradczej w zakresie przygotowania wejścia na rynki perspektywiczne wymienione w dokumencie z wykorzystaniem instrumentu udziału w imprezach targowych.

Beneficjent programu musi także w ramach jego realizacji uczestniczyć przynajmniej w dwóch działaniach fakultatywnych związanych z rynkami perspektywicznymi określonymi w branżowym programie promocji GO TO BRAND biotechnologia i farmaceutyki.

Działania fakultatywne

Jest to taka grupa działań, w których przedsiębiorcy mogą wziąć udział, przy czym, jak napisano powyżej, beneficjent musi wziąć udział przynajmniej w dwóch działaniach z tej grupy, w ramach swojego udziału w programie.

Grupę tych możliwości otwiera zakup usługi szkoleniowej w zakresie umiędzynarodowienia na rynkach perspektywicznych.

Istnieje również możliwość udziału w maksymalnie dwóch grupowych wyjazdach misji gospodarczych do wyboru z listy określonej w treści branżowego programu promocji GO TO BRAND biotechnologia i farmaceutyki.

Potencjalnie przedsiębiorca ma do wyboru w ramach działań fakultatywnych organizację maksymalnie 6 misji przyjazdów dla kontrahentów i dziennikarzy czy też organizację jednej indywidualnej misji gospodarczej. Oczywiście  w kontekście perspektywicznych rynków pozaunijnych, które są określone w dokumencie.

Branżowy program promocji GO TO BRAND biotechnologia i farmaceutyki określa także uzupełniającą grupę działań fakultatywnych, na które można otrzymać zwrot kosztów.

Branżowy program promocji GO TO BRAND biotechnologia i farmaceutyki

To szansa na rozwój polskiej gospodarki oraz segmentu eksportu związanego z nowoczesnymi technologiami i rozwiązaniami. Takie działania stanowią impuls do rozwoju i stawiania na specjalistyczne dziedziny, przy okazji promując Markę Polskiej Gospodarki na rynku międzynarodowym.

Artykuł powstał na podstawie: https://www.mr.gov.pl/media/27690/BPP_biotechnologia_wersja_I_z_26.pdf  Tu też znajdziemy pełny wykaz wszystkich imprez targowych.