Internacjonalizacja przedsiębiorstwa, a dotacje 2014-2020.

Internacjonalizacja przedsiębiorstwa, a dotacje 2014-2020.

InternacjonalizacjaW latach 2007 – 2013 eksport był wspierany przez dotacje udzielane firmom z sektora MŚP w ramach działania 6.1 Paszport do eksportu PO IG 2007 – 2013. Podobnie w latach 2014-2020, kiedy będą wydatkowane przyznane Polsce środki europejskie przyznane w budżecie na lata 2014-2020, także eksport będzie ważnym obszarem  wsparcia dla firm z sektora MŚP. W latach 2014-2020 eksport będzie przyporządkowany  do nowego, ogólnokrajowego programu, którym będzie Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014 -2020, w skrócie PO IR 2014-2020. Kwestia związana z eksportem zostanie będzie to III Oś Priorytetowa „Wzrost potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw w Polsce” tego programu.

Podobnie, jak do tej pory środki europejskie będą przeznaczone na wydatki umożliwiające pozyskiwanie klientów na rynkach zagranicznych, czyli całość działań wspomagających wprowadzenie i rozwój eksportu przez firmy reprezentujące sektor MŚP. Zmianie ulegnie terminologia, która będzie używana w opisie odpowiedniego programu odnośnie eksportu.

Internacjonalizacja – nowa twarz działania „Paszport do eksportu”

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 używano określenia „Paszport do eksportu”, natomiast w latach 2014-2020 używany będzie termin „Internacjonalizacja„. Oznacza ono umiędzynarodowienie działalności przedsiębiorstwa. Fundusze europejskie 2014 – 2020 mogą nadal przyczyniać się do dynamicznego rozwoju polskiej gospodarki.

Internacjonalizacja przedsiębiorstwa, a dotacje 2014-2020.

Internacjonalizacja szansą na nowe perspektywy rozwoju dla Twojej firmy!

W dużym skrócie można stwierdzić, ze głównym POIR 2014-2020 wspiera przede wszystkim innowacyjność na szczeblu polskich przedsiębiorstw, co z pewnością przyczyni się do rozwoju polskiej gospodarki, która stanie się bardziej konkurencyjna wobec państw członkowskich Unii Europejskiej.

Działania związane z internacjonalizacją zawiera Priorytet Inwestycyjny 3.2 Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu internacjonalizacji.

Fundusze europejskie 2014-2020 wesprą projekty realizowane w ramach priorytetu 3.2 POIR 2014-2020, które będą odnosiły się do:

  • prowadzenia promocji eksportu jako formy szansy na rozwój przedsiębiorstwa poprzez sprzedaż na rynki zagraniczne,
  • korzystania z usług doradczych i innych form mających na celu badanie trendów i sytuacji na planowanych rynkach eksportowych,
  • prowadzenia działań w postaci misji zagranicznych, udziałów w targach, mających na celu praktyczne wprowadzenie eksportu na rynki docelowe poprzez nawiązywanie kontaktów na miejscu, czyli tych rynkach,
  • korzystania usług doradczych w zakresie prowadzenia eksportu

Dotacje unijne w latach 2014-2020 z pewnością przyczynią się do wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez zwiększenia eksportu poprzez firmy z sektora MŚP. W ramach realizacji programu przewidziane są bezzwrotne dotacje i instrumenty finansowe.

Odnośnie terminów naborów należy ich oczekiwać w przeciągu kliku następnych miesięcy, po ostatecznym zatwierdzeniu projektu POIR 2014-2020 przez Brukselę. Jednak biorąc pod uwagę doświadczenie Polski w wydatkowaniu europejskich funduszy to nie powinno być z tym problemów. Warto jednak ten czas oczekiwania wykorzystać na przemyślenie i ułożenie dokładnego planu działań umożliwiających rozpoczęcie eksportu, a następnie po ogłoszeniu naboru aplikować. Dobrze przygotowany wniosek przedstawiający merytoryczny, przejrzysty plan wdrożenia eksportu jest największym atutem w ubieganiu się o datacje europejskie. Zatem, Przedsiębiorco, przemyśl tę sprawę już dziś. Ułóż plan, a następnie aplikuj!