Polska Wschodnia

Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP 2022

Jak pisaliśmy w wiadomości o naborach planowanych na rok 2022, zbliża się pierwsza tegoroczna edycja konkursu 1.2 Internacjonalizacja MŚP, która zostanie oficjalnie ogłoszona do 4 kwietnia 2022 roku przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Planowany termin naborów wniosków ma rozpocząć się 6 maja 2022 roku, a zakończyć – 6 lipca 2022 roku. Wnioskodawcy, czyli mikro-, mali i średni przedsiębiorcy, znów będą mogli liczyć na dofinansowanie w wysokości 800 tys. zł. Natomiast całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów to 50 mln.

Najważniejsze informacje dotyczące konkursu 1.2 Internacjonalizacja MŚP

  1. Konkurs przeznaczony jest dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców z Polski Wschodniej, czyli województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podkarpackiego.
  2. Udział w konkursie ma na celu zwiększenie aktywności gospodarczej przedsiębiorców z makroregionu Polska Wschodnia na rynkach międzynarodowych poprzez wprowadzenie na nie swoich produktów i usług.
  3. Udział w konkursie może wziąć przedsiębiorca z co najmniej jednym produktem czy usługą posiadającą potencjał do internacjonalizacji na nowe rynki zagraniczne.
  4. Przedsiębiorca, który chce wziąć udział w konkursie, musi wykazać, że przez ostatnie 3 lata jego przychody netto nie były mniejsze niż 200 tys. zł (przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym) oraz że przychody ze sprzedaży produktu lub usługi, która ma być poddana internacjonalizacji nie była mniejsza niż 100 tys. zł (przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym).
  5. Maksymalna kwota dofinansowania dla przedsiębiorcy wynosi 800 tys. zł (w przypadku wybrania co najmniej jednego rynku docelowego internacjonalizacji spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii) albo 550 tys. zł w przypadku wybrania wyłącznie rynków z Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii. Całkowity budżet konkursu będzie wynosił 50 mln zł.
  6. Przedsiębiorca może wykorzystać wsparcie finansowe m.in. na pokrycie kosztów usługi doradczej, sfinansowanie udziału w targach i misjach gospodarczych w wybranych krajach, nabycie nowych środków trwałych potrzebnych do rozszerzenia działalności na nowe rynki zbytu oraz na materiały informacyjno-promocyjne.
  7. Wkład własny przedsiębiorcy to minimum 15% całkowitego kosztu projektu, w zależności od wyboru formy dofinansowania (pomoc publiczna, de minimis).
  8. Realizacja projektu powinna rozpocząć się najpóźniej do 6 miesięcy od złożenia wniosku i powinna zakończyć się po upływie 24 miesięcy.

Udział w konkursie POPW 1.2 Internacjonalizacja MŚP daje duże szanse przedsiębiorcom na zwiększenie sprzedaży swoich produktów i usług, zdobycie nowych klientów oraz rozpowszechnienie marki na arenie międzynarodowej.