ogłoszenie naboru

Ogłoszenie o konkursie do poddziałania 3.3.3 POIR Go to Brand 2020

Zgodnie z zapowiedzią z końca zeszłego roku, 9 stycznia 2020 roku oficjalnie ogłoszony został nabór do poddziałania 3.3.3 POIR Go to Brand 2020. Przyjmowanie wniosków potrwa od 11 lutego do 11 marca 2020 roku, a maksymalna wartość dotacji dla pojedynczego projektu to 425 670 zł (równowartość 100 000 euro na dzień ogłoszenia konkursu). Z kolei alokacja przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi aż 300 mln zł! I podobnie jak w zeszłym naborze, rozliczanie projektów odbywa się w formie ryczałtu (brak ewidencji faktur). Jednakże tym razem z programu wykluczone zostało województwo mazowieckie…

Poniżej więcej szczegółów z ogłoszenia o konkursie opublikowanego przez organizatora:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa, jako Instytucja Pośrednicząca dla działania 3.3: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw poddziałania 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand III Osi priorytetowej: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 działając na podstawie art. 40 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 z późn. zm.) ogłasza konkurs nr 6 w roku 2020 na dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków udostępnionego za pośrednictwem strony internetowej PARP (Link do Generatora Wniosków będzie aktywny od 11 lutego 2020 r.) w terminie od 11 lutego 2020 r. do 11 marca 2020 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00).

Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu

W ramach poddziałania 3.3.3 POIR dofinansowanie mogą otrzymać przedsiębiorcy realizujący projekty dotyczące uczestnictwa w działaniach promocyjnych przewidzianych w branżowych programach promocji, w celu promowania marek produktowych (wyrobów/usług), które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych oraz promowania Marki Polskiej Gospodarki.

Rodzaje podmiotów mogących ubiegać się o dofinansowanie

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy w myśl Załącznika I do rozporządzenia KE 651/2014 i prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, przy czym lokalizacja projektu zgłoszonego w konkursie znajduje się w regionie słabiej rozwiniętym, tj. w województwie innym niż mazowieckie.

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 300 000 000,00 zł.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu wynosi 1 000 000,00 zł.

Maksymalna wartość dofinansowania projektu

Maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi 425 670,00 zł i stanowi równowartość 100 000 euro przeliczonych po kursie z dnia ogłoszenia konkursu.

Maksymalna intensywność dofinansowania

Maksymalna intensywność wsparcia wynosi:

 1. W przypadku wyboru przez wnioskodawcę formy dofinansowania w postaci pomocy publicznej na sfinansowanie kosztów wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego – do 50% wartości kosztów kwalifikowanych;
 2. W przypadku wyboru przez wnioskodawcę formy dofinansowania w postaci tylko pomocy de minimis w zakresie kosztów projektu:
 • do 60% – dla średniego przedsiębiorcy;
 • do 75% – dla małego przedsiębiorcy;
 • do 85% – dla mikroprzedsiębiorcy.

Rodzaje kosztów kwalifikujących się do dofinansowania

 1. Koszty wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego podczas uczestnictwa MŚP w danych targach lub danej wystawie (pomoc publiczna).
 2. Koszty usługi doradczej dotyczącej umiędzynarodowienia przedsiębiorcy.
 3. Koszty podróży służbowych pracowników przedsiębiorcy uczestniczącego w targach, misjach gospodarczych lub programie wspierającym rozwój na rynkach zagranicznych w zakresie i według stawek określonych w przepisach w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju.
 4. Koszty transportu i ubezpieczenia osób i eksponatów w związku z udziałem w targach i misjach gospodarczych.
 5. Koszty rezerwacji miejsca wystawowego na targach, opłaty rejestracyjnej za udział w targach oraz wpisu do katalogu targowego.
 6. Koszty organizacji stoiska wystawowego na targach lub wystawie (pomoc de minimis).
 7. Koszty reklamy w mediach targowych.
 8. Koszty udziału w seminariach, kongresach i konferencjach.
 9. Koszty organizacji pokazów, prezentacji i degustacji produktów w zakresie promocji marki produktowej.
 10. Koszty informacyjno-promocyjne projektu.

Szczegółowe informacje na temat kosztów oraz działań promocyjnych podlegających dofinansowaniu znajdują się w Regulaminie konkursu, w szczególności w § 5.

Zasady przeprowadzania konkursu

Szczegółowe informacje na temat zasad wyboru projektów oraz przeprowadzania konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu nr 6/2020.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu wynosi 80 dni od dnia zamknięcia naboru wniosków o dofinansowanie.

Odpowiedzi na pytania dotyczące procedury wyboru projektów oraz składania wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania (FAQ) znajdują się na stronie poddziałania. Ewentualne pytania można przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie poddziałania. Wyjaśnień dotyczących konkursu udziela również Informatorium PARP, odpowiadając na zapytania kierowane na adres poczty elektronicznej info@parp.gov.pl oraz telefonicznie pod numerami 22 574 07 07 lub 0 801 332 202.

Pełna dokumentacja dla poddziałania 3.3.3 POIR.