Ostatni miesiąc naboru do PO Polska Wschodnia – Internacjonalizacja MŚP

Już tylko miesiąc pozostał na złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 – działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP. Jest to już trzecia, a zarazem ostatnia runda naboru, która potrwa do 3 września 2019, do godziny 16:00.

Głównym celem konkursu Internacjonalizacja MŚP jest dofinansowanie wejścia na nowe rynki zagraniczne produktów lub usług firm działających na obszarze następujących województw wchodzących w skład makroregionu Polski Wschodniej: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podkarpackiego.

Zasadnicze pytanie, które pojawia się w kontekście dotacji, dotyczy jej przeznaczenia. Innymi słowy: Co można sfinansować? Oto odpowiedź:

  • usługi doradcze, związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego;
  • usługi związane bezpośrednio z wdrożeniem nowego modelu biznesowego, w tym m.in. koszty materiałów reklamowych, szkoleń, tłumaczeń, testów;
  • udział w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych;
  • nabycie środków trwałych z wyłączeniem nieruchomości lub wartości niematerialnych i prawnych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności.

Wcześniej jednak należałoby przypomnieć, kto może ubiegać się o dofinansowanie. Jak wskazuje akronim MŚP w nazwie konkursu, będą to oczywiście mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa, jednak tylko te działające w wyżej wymienionych województwach Polski Wschodniej. Przy czym fakt ten musi być potwierdzony wpisem do odpowiedniego rejestru, ujawnionym najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie. Co więcej, podmioty te muszą posiadać co najmniej jeden produkt (wyrób lub usługę) o potencjale do internacjonalizacji na co najmniej jednym nowym rynku zagranicznym.

Kolejnym zagadnieniem z gatunku najczęstszych jest kwota możliwego dofinansowania. Otóż maksymalnie można uzyskać 800 000 zł (w wypadku wybrania co najmniej jednego rynku docelowego internacjonalizacji spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii) lub 550 000 zł (w wypadku wybrania wyłącznie rynków docelowych internacjonalizacji z Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii).

Przy czym składowe powyższych kwot nie mogą przekraczać następujących sum:

  • usługi doradcze dotyczące opracowania nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności MŚP – 30 000 zł;
  • nabycie środków trwałych, z wyłączeniem nieruchomości, w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności — 100 000 zł;
  • nabycie wartości niematerialnych i prawnych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności – 100 000 zł.

Z kolei łączne dofinansowanie na pokrycie kosztów związanych z nabyciem wartości niematerialnych i prawnych oraz pokrycie kosztów związanych z nabyciem środków trwałych z wyłączeniem nieruchomości w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności nie może przekroczyć 150 000 zł.

Całościowe wsparcie może wynieść do 85% wartości projektu, co oznacza, że wkład własny to co najmniej 15% całkowitego kosztu projektu. Natomiast całkowita pula środków na dofinansowanie projektów w konkursie to 50 000 000 zł. Szansa na pozyskanie dotacji jest zatem całkiem spora, zwłaszcza gdy weźmiemy pod uwagę stosunkowo niedużą liczbę projektów złożonych w dwóch dotychczasowych rundach.

Wnioski o dofinansowanie można składać wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków dostępnego na stronie internetowej PARP. Jednakże wbrew pozorom czasu na przygotowanie prawidłowej dokumentacji nie pozostało zbyt wiele. Dlatego jako doświadczony w temacie podmiot oferujemy Państwu swoją pomoc w tym zakresie, zachęcając do kontaktu.