Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP

Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP. Jaki kierunek obrać, aby pozyskać dotacje na eksport.

Warunkiem udziału w programie Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP jest deklaracja, że firma prowadzi działalność gospodarczą na terytorium makroregionu Polski Wschodniej (tj. województw lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego lub warmińsko-mazurskiego) potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru. W przypadku rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym adres siedziby lub co najmniej jednego oddziału znajduje się na terytorium Polski Wschodniej. W przypadku Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (CEIDG) co najmniej jeden adres wykonywania działalności gospodarczej znajduje się na terytorium Polski Wschodniej.

Dokumentacja:

Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚPDo programu opracowuje się dwa kluczowe elementy:

– wniosek o przyznanie dotacji wraz z analizą finansową,

– model biznesowy internacjonalizacji (strategia eksportowa firmy).

Najważniejszy dokument to model biznesowy uzasadniający eksport firmy na nowe rynki zagraniczne (nie można sfinansować działań na rynkach, gdzie firma już działa). W dokumencie analizuje się  tylko rynki docelowe, klientów oraz konkurencję. Na podstawie pozyskanych informacji tworzy się strategię wejścia na rynek wraz z budżetem, harmonogramem i działaniami eksportowymi (targi, misje itp.), jakie należy podjąć, aby zrealizować cel projektu.

Zasady finansowania projektów:

 1. W odniesieniu do okresu realizacji projektu muszą zostać spełnione łącznie następujące warunki:
 • realizacja projektu nie może rozpocząć się przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie lub w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie;
 • okres realizacji projektu nie może być dłuższy niż 18 miesięcy, licząc od dnia rozpoczęcia realizacji projektu.
 1. Maksymalna kwota dofinansowania udzielana jednemu Wnioskodawcy na realizację projektu wynosi 550 000,00 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych),
 2. Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi 80% kosztów kwalifikowanych (pomoc de minimis).
 3. Możliwość otrzymania zaliczki – 40% wartości przyznanej dotacji.
 4. Firma musi wykazać, że jest w stanie pokryć wkład własny w wysokości 20% kosztów kwalifikowanych (wystarczą sprawozdania finansowe lub pity właścicieli, wyciąg salda z konta itp.). Dokumentów się nie dołącza, ale firma może zostać wezwana do ich okazania przy podpisaniu umowy.

Wydatki dopuszczone w programie:

Do kosztów kwalifikowanych zalicza się wydatki obejmujące:

1. Koszty usług doradczych, świadczonych przez doradców zewnętrznych, dotyczących opracowania zaprezentowanego we wniosku o dofinansowanie nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności, obejmujących w szczególności:

 • analizę możliwości eksportowych firmy poprzez zbadanie produktów przedsiębiorstwa oraz ocenę konkurencyjnej pozycji przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych;
 • wskazanie rynków docelowych oraz ich uhierarchizowanie wraz z projekcją możliwości sprzedaży na tych rynkach zagranicznych, a także identyfikację potencjalnych kontrahentów na rynkach zagranicznych;
 • analizę dotychczasowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa wraz z propozycją zmian tego modelu pod kątem internacjonalizacji;
 • wybór najefektywniejszych narzędzi i metod marketingowych oraz promocyjnych (w tym wskazanie wydarzeń targowych czy kierunków misji gospodarczych);
 • rekomendacje w zakresie reorganizacji przedsiębiorstwa i przygotowania go do działalności eksportowej (organizacji działu eksportu, logistyki etc.);
 • opracowanie koncepcji wejścia na rynek zagraniczny, wraz ze szczegółowym planem niezbędnych do przeprowadzenia działań, pogrupowanych w zadania, z przypisanymi tym zadaniom mierzalnymi celami operacyjnymi, wynikającymi z przyjętej strategii internacjonalizacji;
 • rekomendacje w zakresie zakupu oprogramowania niezbędnego do automatyzacji procesów biznesowych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności (tam gdzie dotyczy).

Koszty opracowania nowego modelu biznesowego uważa się za kwalifikowalne, jeśli zostały poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Wartość dofinansowania na pokrycie ww. kosztów nie może przekroczyć 30 000,00 zł.

2. Koszty usług doradczych związanych z przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności w zakresie:

 • wyszukiwania, selekcji, a następnie nawiązania kontaktów z partnerami zagranicznymi i doprowadzenie zainteresowanego podmiotu do etapu negocjacji handlowych;
 • pozyskiwania zewnętrznego finansowania działalności eksportowej i instrumentów finansowych obniżających ryzyko eksportowe (kredyty eksportowe, fundusze poręczeniowe i gwarancyjne, fundusze dotacji, transakcje terminowe etc.);
 • przygotowania produktu do potrzeb rynku docelowego (w tym m.in. badanie marketingowe na rynku docelowym);
 • przygotowania do budowy kanałów dystrybucji i kanałów obsługi otoczenia formalno-prawnego umożliwiającego wejście na rynek zagraniczny;
 • uzyskania certyfikacji, akredytacji, koncesji lub innego typu dokumentów i praw niezbędnych dla prowadzenia działalności gospodarczej, sprzedaży produktów na docelowym rynku zagranicznym;
 • przygotowania planu szczegółowej kampanii promocyjnej, projektowania materiałów reklamowych i promocyjnych, stron internetowych oraz aplikacji mobilnych przeznaczonych do promocji i sprzedaży produktów, których dotyczy projekt, na rynkach zagranicznych;
 • wzornictwa opakowań, projektowania katalogów i opisów technicznych produktów, projektowania logotypów i marek produktowych;
 • tworzenia regulaminów usług, gwarancji produktowych i innych dokumentów niezbędnych dla wprowadzenia produktu na nowy rynek;
 • uzyskania ochrony własności przemysłowej za granicą odnoszących się do produktów przeznaczonych do sprzedaży na rynkach zagranicznych.

Łączna wartość kosztów kwalifikowanych związanych z nabyciem usług doradczych, o których mowa w pkt. a i b, musi stanowić co najmniej 60% kosztów kwalifikowanych projektu. Jest to bardzo uciążliwy zapis jednak i tu można wybrać fajne rozwiązania np. organizacja spotkań B2B z potencjalnymi klientami. Zapłacimy firmie doradczej za to, aby nam znalazła klientów i dostaniemy na to 80% refundacji.

3. Koszty udziału w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych, obejmujące:

 • wynajęcie i zabudowę powierzchni wystawienniczej;
 • zakup usług w zakresie organizacji i obsługi stoiska;
 • zakup usług w zakresie transportu eksponatów oraz elementów zabudowy wraz z ubezpieczeniem, odprawą celną i kosztami spedycji;
 • podróże służbowe trzech osób uczestniczących w targach, wystawach lub misjach, w okresie nie dłuższym niż dwa dni (a w przypadku misji – jeden dzień) przed rozpoczęciem i jeden dzień po zakończeniu imprezy targowej, wystawy lub misji, w zakresie i według stawek określonych w przepisach o wysokości oraz warunkach ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju;
 • opłaty związane z uzyskaniem niezbędnych wiz oraz ubezpieczeniem dla osób uczestniczących w targach, wystawie lub misji;
 • wpis do katalogu targowego;
 • opłata rejestracyjna oraz reklama w mediach targowych;
 • zakup usług w zakresie organizacji spotkań z potencjalnymi partnerami handlowymi w ramach udziału w targach, wystawach lub misjach;
 • koszty organizacji pokazów, prezentacji lub degustacji produktów podczas zagranicznych targów, wystaw lub misji gospodarczych, w tym zakupu usług w tym zakresie, wynajmu niezbędnych pomieszczeń oraz  sprzętu, zakupu  usług  tłumaczenia; zakupu usług kateringowych.

Łączna wartość kosztów kwalifikowanych, o których mowa w pkt. c, stanowi nie więcej niż 40% kosztów kwalifikowanych projektu. Jeżeli wnioskujemy o oprogramowanie, to na targi możemy wydać tylko 20% przy założeniu, że bierzmy maksymalną kwotę na oprogramowanie. Chodzi o to aby wydatki z pkt. c i d. nie przekroczyły 40% wartości całego projektu.

4. Koszty zakupu wartości niematerialnych i prawnych w formie autorskich praw majątkowych lub licencji, związanych z nabyciem oprogramowania niezbędnego do automatyzacji procesów biznesowych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności oraz doradztwo z tym związane, w tym w szczególności:

 • projektowanie systemów oraz narzędzi teleinformatycznych;
 • zakup niezbędnego oprogramowania;
 • doradztwo w zakresie przygotowania przedsiębiorstwa do wdrożenia zakupionego oprogramowania systemów oraz narzędzi teleinformatycznych.

Łączna wartość kosztów kwalifikowanych, o których mowa w pkt. d, stanowi nie więcej niż 20% kosztów kwalifikowanych projektu. Jeżeli wnioskujemy o maksymalną kwotę to max. możemy przeznaczyć na to 110 tys. zł dotacji.

Terminy naborów:

W 2018 roku nabór odbędzie się w styczniu, a przyjmowanie wniosków na przełomie luty-marzec 2018 r. Druga, a zarazem ostatnia runda rozpocznie się w lipcu i skończy we wrześniu 2018 r.

Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚPKilka praktyczny porad od Rozwojeksportu.pl:

– opracowanie modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją  musi być wykonane przez zewnętrzną firmę doradczą (program finansują 80% kosztów z tym związane). Doświadczenie i wiedza firmy w zakresie eksportu ma tu kluczowe znaczenie. Czas przygotowania dokumentu to 3-4 tygodnie,

– program zwraca dużą uwagę na to, czy na terenie 5 województw, na których działa program rzeczywiście firma wykonuje swoją działalności,

– w 2017 r. na ok. 148 projektów dotacje otrzymało tylko 44 projekty. Powodem dużej ilości odrzuceń była niska jakość projektów,

– program nakłada bardzo dużo różnych wymogów, o czym nie piszę wprost w regulaminie (firma musi istnieć co najmniej 12 miesięcy, mieć sprzedaż w jednym roku obrotowym na poziomie 200 tys. zł),

– wysokość dotacji zależy od zysku firmy i amortyzacji z ostatnich dwóch lat. Wystarczy, aby firma w obecnym 2017 roku lub 2016 r. miała zysk. Przykład. Firma Dotacje:-) miała 50 tys. zł zysku w 2016 r. i amortyzację na poziomie 30 tys. zł.  Wysokości dotacji o jaką może wnioskować w działaniu 1.2 Internacjonalizacja MŚP to 140 tys. zł. Zastosowane równinie: 70 tys. zł ( 50 tys. zł+30 tys. zł) *2 (zawsze mnożymy razy dwa- tak mówi instrukcja )= 140 tys. zł. Jeżeli nasz zysk był większy niż 300 tys. zł, to nie mamy się czym martwić:-).

– targi i misje mogą stanowić tylko 40% wszystkich wydatków (wydatki z grupy numer 3). Pozostałe 60% muszą stanowić usługi doradcze np. organizacja spotkań B2B przez firmę zewnętrzną (wydatki z grupy numer 2). W nowym naborze podział może ulec zmianie, bo jest on bardzo niekorzystny dla firm. Po ogłoszeniu naboru potwierdzę tę informację

– musimy wybrać nowe rynki, na które firma dotychczas nie eksportowała i nie ma nic wspólnego.