Dotacje na eksport w województwie łódzkim

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 przewidział w ramach osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.2: Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie II.2.1: Modele biznesowe MŚP, program eksportowy skierowany wyłącznie do firm z woj. łódzkiego. Jeżeli firma jest z tego regionu i zamierza rozpocząć działalność eksportową lub chce ją rozwijać, to powinna zwrócić szczególną uwagę na ten program organizowany przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi.

Działanie II.2.1: Modele biznesowe MŚP składa się z dwóch zasadniczych etapów, w których można uzyskać różne kwoty dofinansowania:

 • Etap I – maksymalnie 100 000 PLN,
 • Etap II – maksymalnie 300 000 PLN.

Maksymalny poziom dofinansowania poniesionych wydatków kwalifikowanych dla I etapu wynosi 50%, a dla drugiego 85%.

W I etapie można aplikować o dofinansowanie eksportu pod kątem usług doradczych związanych z opracowywaniem strategii wejścia na rynki eksportowe. Takim dokumentem jest Plan rozwoju eksportu zwany również modelem biznesowy internacjonalizacji. Zawiera on w sobie np. wytypowanie planowanych rynków docelowych na podstawie analizy działalności danego przedsiębiorcy oraz potencjalnej konkurencji na wybranych rynkach. Jest to kwestia zróżnicowana i indywidualnie dopasowana pod kątem konkretnej firmy z uwzględnieniem szeregu czynników. Efektem końcowym dokumentu jest harmonogram działań eksportowych na rynkach zagranicznych wraz z rekomendacją tych, z których firma powinna skorzystać i mogących przynieść największe korzyści firmie.

Ogólnie przez opracowanie modelu biznesowego przedsiębiorstwa należy rozumieć dzieło, którego przedmiotem może być m.in.:

 • badanie rynku,
 • określenie rynków docelowych dla działalności eksportowej,
 • analiza pozycji konkurencyjnej wnioskodawcy na danym rynku,
 • strategia wejścia na rynki globalne,
 • dostosowanie strategii produktu lub usługi do danego rynku,
 • określenie norm, wymagań, certyfikatów stawianych przez rynki (kraje) docelowe,
 • opis produktów/usług przedsiębiorstwa oraz jego aktualnej pozycji na rynku międzynarodowym,
 • przygotowanie i rozwój strategii internacjonalizacji, określenie celów strategicznych przedsiębiorstwa w kontekście planowanych działań międzynarodowych,
 • wyszukiwanie i dobór partnerów na rynkach docelowych,
 • koncepcja otwierania nowych kanałów biznesowych dla ułatwienia sprzedaży zagranicznej, planowanie rozbudowy łańcucha dostaw,
 • plan dywersyfikacji geograficznej i sektorowej,
 • propozycja optymalnych sposobów komunikacji oraz sposobów promocji na danym rynku,
 • opracowanie strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej,
 • opracowanie koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na wybranych rynkach,
 • wstępny harmonogram wdrażania strategii biznesowej.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych (czyli dopuszczonych przez program), jakie można przeznaczyć na stworzenie modelu biznesowego, to 200 000 zł. Dofinansowanie zawsze wyniesie 50% tego, co wydamy na wykonanie planu eksportowego. Po podpisaniu umowy na I etap otrzymamy zaliczkę w wysokości do 30% kwoty dofinansowania.

Przykład: Firma wnioskodawcy zleca przygotowanie Planu rozwoju eksportu. Koszt opracowania wraz z szczegółowymi analizami rynku został oszacowany na 50 000 zł. Program sfinansuje 50% tej kwoty, czyli 25 000 zł. Jednak wcześniej wnioskodawca otrzyma zaliczkę w wysokości 15 000 zł na powyższy cel.

W II etapie przedsiębiorca wnioskuje o finansowe wsparcie na realizację działań wyznaczonych w Planie rozwoju eksportu, których przeprowadzenie jest niezbędne dla jego realizacji. Chodzi tu przede wszystkim o kluczowe usługi doradcze, aczkolwiek wsparcie można również uzyskać na imprezy targowo-wystawiennicze oraz misje gospodarcze. Przygotowany model biznesowy ma pokazać jakie rozwiązania eksportowe są najlepsze dla firmy. W ramach tego etapu wsparcie ukierunkowane zostanie na zapewnienie MŚP dostępu do usług doradczych oraz międzynarodowych imprez targowych związanych z przygotowaniem do wdrożenia opracowanego modelu biznesowego zawartego w Planie rozwoju eksportu. Chodzi m.in. o:

 1. Doradztwo dotyczące strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej,
 2. Doradztwo dotyczące określenia potencjalnych partnerów handlowych, wyszukiwania i doboru partnerów na wybranych rynkach zagranicznych, przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych (także ich przeprowadzenie),
 3. Doradztwo w zakresie opracowania koncepcji marki/wizerunku przedsiębiorstwa na wybranym rynku zagranicznym (w tym np. doradztwo dotyczące projektowania materiałów promocyjnych i reklamowych, stron internetowych, aplikacji mobilnych), przeznaczonych do promocji i sprzedaży na docelowych rynkach zagranicznych,
 4. Doradztwo w zakresie dostosowania produkcji (produktu i jego właściwości) bądź usługi do wymagań docelowego rynku zagranicznego (w tym np. rozmiary produktu, jego opakowanie, minimalne standardy świadczenia usług),
 5. Doradztwo oraz uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktu lub usługi na docelowy rynek zagraniczny (certyfikaty, pozwolenia, homologacje itp.),
 6. Udział w charakterze wystawcy w imprezach targowo-wystawienniczych zorientowanych na rynki zagraniczne, odbywających się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub zagranicą.

Minusem całej sprawy jest to, że nie można sobie wybrać działań eksportowych, których nie ma w planie rozwoju eksportu. Na zrealizowanie II etapu działań otrzymamy również zaliczkę wysokości  65% otrzymanej dotacji.

Można również wnioskować o dotację na II etap z pominięciem startu w I etapie, ale firma sama musi pokryć koszty związane z opracowaniem planu rozwoju eksportu.

Przykład: Firma wnioskodawcy zamierza wziąć udział w targach zagranicznych jako wystawca. Koszt udziału w imprezie został oszacowany na 70 000 zł. Program sfinansuje 85% tej kwoty, czyli 59 500 zł. Pozostałe 35 000 zł to wkład własny wnioskodawcy. Dodatkowo w trakcie realizacji projektu będzie miał on możliwość uzyskania zaliczki w kwocie 38 675 zł.

Nabór do drugiego etapu obecnie już trwa. Termin zakończenia przyjmowania wniosków to 9 luty 2018 r. Następne nabory do działania II.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie II.2.1 Modele biznesowe MŚP to: I ETAP – luty 2018, II ETAP – grudzień 2018 r.

Warto zatem już teraz przemyśleć o przygotowaniach. Aby tego dokonać, należy złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania na opracowanie Planu rozwoju eksportu lub jego wdrożenie z wykorzystaniem unijnych funduszy.