Dotacje na eksport w województwie opolskim w czerwcu 2018 roku

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki już czerwcu 2018 r. ogłosi ponownie nabór do działania 2.4 Współpraca gospodarcza i promocja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego (RPO WO) na lata 2014-2020. Pierwszy nabór odbył się w 2015 roku i od tego czasu nie był organizowany żaden konkurs dla tego działania. Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania, o jaką można się ubiegać, to 350 000 zł. Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 70% wydatków kwalifikowanych. Wsparcie otrzymają tylko te projekty, które w wyniku przeprowadzonej punktowanej oceny merytorycznej uzyskają co najmniej 50% maksymalnej liczby punktów.

Program organizuje Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. Orientacyjna kwota przeznaczona na  dofinansowanie projektów w ramach konkursu to 10 480 000 zł. O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa. Pierwszy nabór do programu odbył się w terminie od 23.09.2015 do 07.10.2015. Pula programu wyniosła 18 mln zł. W programie wniosek złożyły 104 firmy, ale tylko 50 otrzymało wsparcie. Zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem naborów wniosków w 2018 r. termin naboru dla programu Priorytet 2. Konkurencyjna gospodarka, Działanie 2.4 Współpraca gospodarcza i promocja został ustalony na czerwiec 2018 r. Nabór ponownie potrwa zaledwie dwa tygodnie.

Program przewiduje wsparcie dla trzech typów projektu:

 1. Wsparcie opracowania nowych (a także aktualizacji/modyfikacji istniejących) modeli biznesowych MSP, w tym strategii dla działań międzynarodowych, otwieranie nowych kanałów biznesowych, dywersyfikacja geograficznej.
 2. Wsparcie współpracy gospodarczej przedsiębiorstw w wymiarze krajowym i międzynarodowym.
 3. Promocja przedsiębiorstw, w tym udział w wydarzeniach krajowych i międzynarodowych, m.in. w targach, pokazach technologii, ale jedynie jako mniejsza część projektu, znajdująca uzasadnienie w strategii rozwoju przedsiębiorstwa lub wprowadzonych nowych modelach.

Pierwszy rodzaj projektu finansuje:

– koszty tłumaczeń na języki obce elementów niezbędnych do realizacji projektu;

– koszty opracowania nowej strategii działań firmy, a także aktualizacji/modyfikacji istniejącej;

– koszty opracowania nowego modelu biznesowego MSP, a także aktualizacji/modyfikacji istniejącego;

– usługi prawne, ekspertyzy techniczne i finansowe, jeżeli są bezpośrednio związane z realizacją przedsięwzięcia objętego wsparciem;

– zakup baz danych nierozerwalnie związanych z przedmiotem projektu;

– koszt przygotowania specjalistycznego badania, analizy, ankiety bezpośrednio związanej z przedmiotem projektu.

Drugi rodzaj projektu finansuje:

– zakup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych;

– zakup i montaż wyposażenia oraz sprzętu nierozerwalnie związanego z funkcjonowaniem projektu;

– usługi prawne, ekspertyzy techniczne i finansowe, jeżeli są bezpośrednio związane z realizacją przedsięwzięcia objętego wsparciem;

– zakup usług w zakresie organizacji spotkań z potencjalnymi partnerami handlowymi;

– przygotowanie dokumentacji technicznej związanej z wprowadzaniem towarów lub usług na wybrane rynki docelowe;

– transport i ubezpieczenie próbek wyrobu i dokumentacji technicznej;

– przeprowadzenie badań certyfikacyjnych;

– wystawienie i wydanie certyfikatu;

– zakup baz danych oraz badań marketingowych;

– koszty tłumaczeń na języki obce elementów niezbędnych do realizacji projektu;

– koszty przygotowania oferty handlowej;

– opłaty związane z uzyskaniem niezbędnych wiz oraz ubezpieczeniem dla osób uczestniczących w realizacji projektu;

– przejazd i zakwaterowanie nie więcej niż trzech osób. Koszty mogą dotyczyć jedynie przedsiębiorcy/personelu przedsiębiorcy.

Trzeci rodzaj projektu finansuje:

– zakup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych;

– zakup i montaż wyposażenia oraz sprzętu nierozerwalnie związanego z funkcjonowaniem projektu;

– działania informacyjno-promocyjne integralnie związane z realizacją projektu, w tym m.in. przygotowanie projektu materiałów promujących produkt/usługę oraz ich produkcja (np. przygotowanie i druk materiałów promocyjnych, broszur, katalogów, folderów reklamowych zawierających ofertę handlową, prezentacje multimedialne, filmy instruktażowe, materiały testowe rozdawane w czasie imprezy, promocja medialna, koszty związane z wynajęciem powierzchni reklamowej w kraju i za granicą);

– opłaty związane z uzyskaniem niezbędnych wiz oraz związane z ubezpieczeniem osób uczestniczących w realizacji projektu; koszt wyżywienia ponoszony przez organizatora wydarzenia o charakterze krajowym/międzynarodowym;

– transport eksponatów i elementów zabudowy (wraz z ubezpieczeniem i odprawą celną) w związku z udziałem w wydarzeniach o charakterze międzynarodowym i krajowym;

– spedycja eksponatów i elementów zabudowy w związku z udziałem w wydarzeniach o charakterze międzynarodowym i krajowym;

– koszt zabudowy stoiska wystawowego/ekspozycji (w tym m.in.: projekt zabudowy stoiska wystawowego/ekspozycji, montaż, demontaż stoiska wystawowego /ekspozycji, podłączenie i zużycie mediów);

– koszty wynajmu stoiska/powierzchni wystawowej;

– koszty obsługi technicznej stoiska wystawowego;

– zakup biletów wstępu na wydarzenia o charakterze krajowym/międzynarodowym m.in. targi/wystawy/pokazy technologii;

– wpis do katalogu targowego i opłata rejestracyjna;

– koszty zabezpieczenia wydarzeń ponoszone przez organizatora, w tym m.in. zabezpieczenie medyczne, sanitarne, przeciwpożarowe;

– przejazd i zakwaterowanie nie więcej niż trzech osób uczestniczących w wydarzeniach o charakterze krajowym lub międzynarodowym tj. przedsiębiorcy/personelu przedsiębiorcy.

Działanie 2.4 Współpraca gospodarcza i promocja jest niejako połączeniem programu inwestycyjnego z eksportowym. Inicjatorzy programu założyli, że firma musi dostosować swój produkt do rynków zagranicznych. Stąd też możemy wybrać, czy chcemy od razu dotację na działania eksportowe, czy też dodatkowo środki na inwestycje w firmie.

Na dokumentację do programu składa się głównie wniosek o przyznanie dotacji oraz opracowany dla firmy model biznesowy, czyli swego rodzaju biznesplan eksportu. Zgodnie z wytycznymi w programie i w karcie oceny merytorycznej „model biznesowy to przyjęta przez firmę długookresowa metoda na powiększenie i wykorzystanie zasobów w celu przedstawienia klientom oferty przewyższającej ofertę konkurencji, przy jednoczesnym zapewnieniu organizacji dochodowości. Dobry model biznesowy ma na celu uzyskanie, a w późniejszym etapie utrzymanie, przewagi konkurencyjnej. Z modelu biznesowego powinna wynikać możliwość oceny koncepcji, opłacalności i ryzyka nowego przedsięwzięcia”.

Model biznesowy wymagany przez program powinien zawierać:

 1. Wstęp: co spowodowało, że podjęto pracę nad nowym produktem/usługą; jaka jest wizja i jakie są cele stawiane wobec projektu.
 2. Grupy docelowe odbiorców: do kogo kierowane będą produkty – jakich segmentów klientów; czym wyróżnia się dana grupa, jakie ma zwyczaje zakupowe i potencjał.
 3. Proponowane produkty: jaka wartość będzie dostarczona klientowi; jakie korzyści uzyska on poprzez zakup produktów; na jaką potrzebę odpowiada rozwiązanie; do jakiej grupy docelowej kierowane będą poszczególne produkty, jaką przewagą konkurencyjną dysponuje przedsiębiorstwo.
 4. Kanały dystrybucji: w jaki sposób przedsiębiorstwo chce dotrzeć ze swoją ofertą do klientów; które kanały mają być kluczowe, a które uzupełniające; w jaki sposób te kanały odpowiadają zwyczajom zakupowym klientów.
 5. Strategia marketingowa: w jaki sposób będą budowane relacje z przyszłymi klientami; jakie interakcje z klientem będą dokonywane w procesie sprzedaży i obsługi, jakie będą formy komunikacji i promocji.
 6. Zasoby: jakie są kluczowe zasoby niezbędne do rozwoju produktu i sprzedaży, czy mają one być zapewnione w ramach firmy, czy zakupywane na rynku.
 7. Partnerzy biznesowi: kim są główni dostawcy lub podwykonawcy, jaka będzie ich rola i znaczenie w projekcie.
 8. Analiza finansowa – źródła przychodów i kosztów: jaki będzie sposób płatności i model rozliczeń; ile będzie wynosiła szacunkowa cena produktów; poziom marży; na ile szacowane są przychody w pierwszym kwartale lub roku, a ile w kolejnych; jakie są podstawowe grupy kosztowe i jak będą się one zmieniać, jakich zysków przedsiębiorstwo się spodziewa.

Eksport kooperacyjnyModel powinien zawierać przede wszystkim strategię rozwoju przedsiębiorstwa, czyli określoną koncepcję systemowego działania (plan działań), polegającą na formułowaniu zbioru długookresowych celów przedsiębiorstwa i ich modyfikacji w zależności od zmian zachodzących w jego otoczeniu, określaniu zasobów i środków niezbędnych do realizacji tych celów oraz sposobów postępowania (reguł działania, dyrektyw, algorytmów) zapewniających optymalne ich rozmieszczenie i wykorzystanie w celu elastycznego reagowania na wyzwania rynku i zapewnienia przedsiębiorstwu korzystnych warunków egzystencji i rozwoju. Na strategię przedsiębiorstwa składa się pięć zasadniczych elementów: misja firmy, domena działania, przewaga strategiczna (silna strona), cele strategiczne oraz funkcjonalne programy działania.

Jak widać, najważniejszy dokument to dobrze opracowany model biznesowy. Bez niego ani rusz. Program dopiero za pół roku, więc można się spokojnie przygotować. A kiedy tylko nabór wystartuje, na pewno o tym napiszemy.