Polska Wschodnia

Druga tura Internacjonalizacji MŚP Polski Wschodniej

Właśnie rozpoczął się nabór do drugiej tury konkursu kierowanego do mikro-, małych i średnich przedsiębiorców z Polski Wschodniej, którzy do 7 września mogą składać wnioski w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 – działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP. Organizatorem jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, która na ten cel przeznaczyła 50 mln zł.

Celem konkursu jest wprowadzenie produktów lub usług na nowe rynki zagraniczne, na który firmy mogą otrzymać do 800 tys. zł dofinansowania z funduszy europejskich. Potrzebny jest co najmniej jeden produkt lub usługa z potencjałem do rozwoju na minimum jednym nowym rynku zagranicznym. Jak wynika ze specyfiki programu, kluczowym warunkiem jest siedziba lub oddział firmy zlokalizowany w jednym z następujących województw: podkarpackie, lubelskie, świętokrzyskie, podlaskie lub warmińsko-mazurskie.

Maksymalna kwota dofinansowania uzależniona jest od rynków docelowych. I tak w sytuacji, gdy dany przedsiębiorca wybierze rynek z Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii, maksymalna kwota dofinansowania projektu wyniesie 550 tys. zł. Z kolei w wypadku co najmniej jednego rynku docelowego internacjonalizacji spoza powyższych regionów będzie to nawet 800 tys. zł.

Dotacja na projekt może wynieść do 85% wartości projektu, zatem wkład własny to co najmniej 15% kosztów projektowych, które objąć mogą liczne działania. Wśród nich będą np. koszty usług doradczych, udziału w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych, a także nabycie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, czy też usługi związane bezpośrednio z wdrożeniem nowego modelu biznesowego (np. koszty materiałów reklamowych).

Tegoroczna edycja konkursu organizowanego przez PARP wiąże się ze zmianami korzystnymi dla wnioskodawców. Teraz koszty udziału w imprezach targowo-wystawienniczych i misjach gospodarczych mogą stanowić więcej niż 49% kosztów projektu. Natomiast przez wzgląd na COVID-19 wdrożone zostały dodatkowe możliwości dla projektów rozliczanych na podstawie tzw. kosztów rzeczywistych. Dlatego mimo odwołania poszczególnych wydarzeń kwalifikowalne będą wydatki wcześniej poniesione. Chodzi tu o koszty rezerwacji miejsca wystawowego, opłatę rejestracyjną, opłatę za wpis do katalogu targowego, koszty organizacji stoiska wystawowego czy reklamy w mediach targowych, a także koszty transportu, ubezpieczenia osób i eksponatów, koszty podróży służbowych pracowników oraz udziału w odwołanych szkoleniach.

Istotną zmianą wdrożoną przez PARP jest ponadto wydłużenie terminów dostarczenia wyjaśnień lub poprawy wniosków przez wnioskodawcę, oceny wniosków oraz rozstrzygnięcia każdej z rund konkursu.

Wnioski o dofinansowanie należy składać w wersji elektronicznej na stronie internetowej PARP, za pośrednictwem Generatora Wniosków. W wypadku ewentualnych pytań lub problemów jak zwykle służymy pomocą. W tym celu serdecznie zapraszamy do kontaktu!