Polskie Mosty Technologiczne – kolejne wsparcie eksporterów

Liczba polskich przedsiębiorców prowadzących działalność eksportową konsekwentnie wzrasta. Trzeba jednak mieć na uwadze, że dla sporej części z nich wciąż jest to nie lada wyzwanie. Dlatego w 2018 roku Polska Agencja Inwestycji i Handlu rozpoczęła realizację 6-letniego projektu pod nazwą Polskie Mosty Technologiczne. Dotyczy on zindywidualizowanego wsparcia MŚP w umiędzynarodowieniu ich innowacyjnej oferty na rynkach pozaunijnych, czyli obejmuje kompleksową pomoc dla polskich przedsiębiorców w wypracowaniu strategii wejścia na zagraniczne rynki.

Projekt PMT daje firmom profesjonalne narzędzia przygotowujące je do wyjścia nie tylko poza granice Polski, ale i Europy. Przy tym pozwala na skuteczne poruszanie się w zupełnie nowym środowisku biznesowym aż 20 rynków zagranicznych, tj. Stanów Zjednoczonych, Kanady, Meksyku, Wietnamu, Chin, Japonii, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Kenii, Iranu, Hongkongu, Korei Południowej, Turcji, Arabii Saudyjskiej, Egiptu, Indii, Norwegii, Szwajcarii, Ukrainy, Rosji i Republiki Południowej Afryki. To rynki szybkiego wzrostu, wytypowane przez polski rząd jako najbardziej perspektywiczne dla rodzimych przedsiębiorców. Cel jest prosty: umiędzynarodowienie polskiego sektora MŚP (produktu/usługi/technologii).

Beneficjentami PMT będą firmy z segmentu MŚP charakteryzujące się dużym potencjałem do internacjonalizacji swoich produktów, usług lub technologii, w tym przedsiębiorcy, których działalność wpisuje się w tzw. Krajowe Inteligentne Specjalizacje (KIS). Z programu organizowanego przez PAIH skorzystają również mali przedsiębiorcy – zarówno ci, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę eksportem, jak i ci chcący ją rozwinąć. Dodatkowo o grant pokusić się mogą także innowacyjne podmioty poszukujące partnerów zagranicznych do realizacji prac badawczo-rozwojowych (B+R) i zewnętrznych źródeł finansowania takiej działalności.

Projekt obejmuje 2 etapy:

  • etap krajowy – bezgotówkowe wsparcie na utworzenie strategii ekspansji,
  • etap zagraniczny – gotówkowe wsparcie z przeznaczeniem m.in. na usługi doradcze, działania promocyjne, udział w konferencjach.

Nabór i ocenę wniosków poprzedza seminarium przygotowawcze dla przedsiębiorców, na którym przedstawiane są założenia udziału w projekcie, wstępna analiza rynków docelowych oraz korzyści dla przedsiębiorców. Kolejny krok to warsztaty tworzenia zindywidualizowanej strategii ekspansji zagranicznej, obejmujące seminarium przygotowawcze dotyczące wybranego rynku, budowanie strategii ekspansji oraz indywidualne doradztwo eksperta, którzy m.in. pomoże taką strategię opracować. Tutaj kończy się etap krajowy.

Co istotne, z unikalnej wiedzy doświadczonych ekspertów (zarówno krajowych, jak i zagranicznych) przedsiębiorcy skorzystają na każdym etapie realizacji PMT, czyli również podczas budowy relacji z lokalnymi partnerami biznesowymi, a nawet po zrealizowaniu projektu.

Etap zagraniczny to wdrażanie gotowej strategii na rynku docelowym, wsparcie merytoryczne i operacyjne przedstawicieli Centrali Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu oraz Zagranicznego Biura Handlowego, indywidualne doradztwo ekspertów, spotkania B2B i B2C oraz budowanie relacji z partnerami biznesowymi na rynku docelowym.

Wartością dodaną dla MŚP jest wzrost potencjału i poziomu umiędzynarodowienia, dostęp do wykwalifikowanych ekspertów w kraju i za granicą, plan ekspansji międzynarodowej, cenne analizy rynkowe, wsparcie operacyjne i merytoryczne oraz sieć kontaktów biznesowych.

W ramach omawianego programu wnioskodawca może ubiegać się o maksymalnie 200 tys. zł, natomiast łączna wartość wparcia wyniesie ponad 176,5 mln zł. Projekt potrwa do 2023 roku i będzie realizowany w formule pomocy de minimis. Przy czym podział wydatków wchodzących w skład grantu różni się w zależności od naboru.

Przykładowo w pierwszym naborze etap krajowy realizowany jest w oparciu o zapewnione przez PAIH usługi eksperckie (w tym zapewnienie pełnej obsługi logistycznej m.in. w postaci wyżywienia i noclegów) i stanowi dla grantobiorcy wsparcie o charakterze bezgotówkowym, nieprzekraczającym 100 tys. zł w ramach jednego grantu. Z kolei etap zagraniczny obejmuje wsparcie o charakterze bezgotówkowym nieprzekraczającym 10 tys. zł na usługi eksperckie i wsparcie o gotówkowe nieprzekraczające 90 tys. na wydatki poniesione przez grantobiorcę. Natomiast w drugim naborze powyższe wydatki nie mogą przekroczyć odpowiednio 70, 10 i 120 tys. zł. Jednakże łącznie w obu przypadkach jest to maksymalnie 200 tys. zł.

Dotychczas odbyły się już seminaria pierwszego etapu dotyczące rynków Kanady, Meksyku, USA, Japonii, Chin, Wietnamu, ZEA i Kenii. Wnioski w ramach pierwszego naboru (Kanada, Meksyk, USA) można było składać od 21 maja 2018 r. do 13 lipca 2018 r. Z kolei od 24 września trwa drugi nabór (Japonia, Chiny, Wietnam), który właśnie został wydłużony do 23 listopada. Jeżeli chodzi o Zjednoczone Emiraty Arabskie i Kenię, nabór powinien odbyć się jeszcze w tym roku. Natomiast 5 grudnia w Centrum Prasowym PAIH odbędzie się konferencja, na której przedstawione zostaną dotychczasowe działania oraz kraje planowane do objęcia wsparciem w roku przyszłym.

Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.