Dofinansowanie eksporterów z Małopolski – nabór do programu Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP

Już 30 września rusza nabór do programu eksportowego w ramach 3 Osi Priorytetowej Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP. Obejmuje on dwa typy:

  • Typ A – opracowanie i wdrażanie strategii/planu działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa;
  • Typ B – wdrażanie strategii/planu działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa.dofinansowanie eksportu

Nabór organizowany przez MCP potrwa do 6 listopada 2018 roku (do godziny 15:00), a ostateczne rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na kwiecień przyszłego roku. Przy czym warto mieć na uwadze, że nabór może zostać zamknięty wcześniej, jeżeli suma wnioskowanych dotacji przekroczy dwukrotność założonej alokacji programu.

Wniosek i odpowiednie załączniki należy przygotować zgodnie z instrukcją oraz złożyć za pomocą systemu elektronicznego e-RPO. Posiadamy bogate doświadczenie w przygotowywaniu dokumentacji projektowej rzeczonego programu. Dlatego w wypadku zainteresowania naszą pomocą serdecznie zapraszamy do kontaktu!

Wsparcie kierowane do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw obejmuje przedsięwzięcia z zakresu opracowania i wdrażania nowych modeli biznesowych w MŚP, a w szczególności dotyczących umiędzynarodowienia ich działalności. To z kolei odbywa się poprzez przygotowanie i wdrażanie takich dokumentów jak strategia czy plan działalności międzynarodowej.

Samo wdrożenie strategii czy planu działalności międzynarodowej może polegać na realizacji m.in. następujących działań stanowiących elementy lub podtypy projektu:

  1. Doradztwo dotyczące określenia potencjalnych partnerów handlowych, wyszukiwania i doboru partnerów na wybranych rynkach zagranicznych, przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych (także ich przeprowadzenie);
  2. Doradztwo w zakresie opracowania koncepcji marki i wizerunku przedsiębiorstwa na wybranym rynku zagranicznym (np. doradztwo dotyczące projektowania materiałów promocyjnych i reklamowych, stron internetowych, aplikacji mobilnych), przeznaczonych do promocji i sprzedaży na docelowych rynkach zagranicznych;
  3. Doradztwo w zakresie dostosowania produkcji (produktu i jego właściwości) bądź usługi do wymagań docelowego rynku zagranicznego (np. rozmiary produktu, jego opakowanie, minimalne standardy świadczenia usług);
  4. Doradztwo oraz uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktu lub usługi na docelowy rynek zagraniczny (certyfikaty, pozwolenia, homologacje itp.);
  5. Udział w charakterze wystawcy w imprezach targowo-wystawienniczych zorientowanych na rynki zagraniczne, odbywających się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub za granicą;
  6. Doradztwo w zakresie opracowania i wdrażania nowego dla Wnioskodawcy modelu biznesowego w związku z inicjowaniem lub rozwijaniem działalności eksportowej.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu szacowana jest na 5 352 332,49 PLN, przy czym maksymalna kwota dofinansowania danego projektu wynosi 200 000 PLN. Istnieje także szansa na zwiększenie sumy alokacji w wypadku znaczącego zainteresowania programem.

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania wydatków kwalifikowanych w projekcie został ustalony na poziomie 50%, stąd minimalny wkład własny Wnioskodawcy również wynosi 50% wydatków kwalifikowanych projektu.

Przykład:

Firma Wnioskodawcy zamierza wziąć udział w trzech imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy. Koszt udziału w jednej imprezie został oszacowany na 50 000 PLN (łącznie 150 000 PLN). Dzięki dofinansowaniu na poziomie 50% wkład własny przedsiębiorcy wyniesie 25 000 PLN od targów, czyli 75 000 PLN łącznie. Drugą połowę wydatków sfinansuje omawiany program eksportowy.