dotacje 2021

Nowe szanse w nowym roku

Nowy rok jak zwykle przynosi nowe możliwości i kolejne szanse na rozwój. Jest to także świetna okazja, by zmienić coś na lepsze dzięki przemyślanym postanowieniom. Świeże rozdanie pozwala również wykorzystać kolejne nadarzające się sposobności, by poprawić stan obecny – czy to w życiu osobistym, czy też zawodowym. Nie inaczej jest w dziedzinie dofinansowań. I tak 2019 rok pozwoli uzyskać dotacje na eksport z kilku różnych źródeł.

Przede wszystkim należy wspomnieć o poddziałaniu 3.3.3 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, czyli Wsparciu MŚP w promocji marek produktowych znanym jako Go to Brand. Jest to już kolejna edycja tego programu eksportowego, który cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem przedsiębiorców. Do tego stopnia, że mimo pierwotnego braku planów organizowania następnej edycji, najprawdopodobniej zorganizowana zostanie nie tylko edycja 2019, ale i 2020.

Ogłoszenie konkursu przewidziane jest na 25 stycznia 2019, natomiast nabór wniosków potrwa od 25 lutego do 4 kwietnia 2019. Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach rzeczonego konkursu organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości wynosi 150 mln zł. Cel programu obejmuje wsparcie MŚP uczestniczących w branżowych programach promocji oraz programach promocji o charakterze ogólnym.

Drugim programem skierowanym do szerszego grona odbiorców jest Program Operacyjny Polska Wschodnia, działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP. Konkurs dotyczy eksporterów z 5 województw Polski Wschodniej: podkarpackiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Jest on niejako uzupełnieniem i wzmocnieniem działań prowadzonych w ramach regionalnych i krajowych programów na lata 2014-2020, z których finansowane są zasadnicze przedsięwzięcia rozwojowe. Celem programu jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności makroregionu Polski Wschodniej.

Ogłoszenie nastąpi w przyszłym miesiącu, natomiast nabór potrwa od lutego do września 2019 roku w cyklu comiesięcznych rund. Organizatorem konkursu również jest PARP, który przeznaczył na ten cel 50 mln zł. Konkurs ma na celu kompleksowe, indywidualne, profilowane pod odbiorcę wsparcie związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego w MŚP związanego z internacjonalizacją ich działalności.

Następne programy eksportowe zaplanowane na przyszły rok dotyczą już poszczególnych województw. I tak Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego w ramach działania 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki przewiduje poddziałanie 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP na październik 2019 roku.

Konkurs obejmuje opracowanie i wdrażanie strategii/planu działalności międzynarodowej lub samo wdrażanie strategii/planu działalności międzynarodowej. Organizator, czyli Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, zadysponował na ten cel środki w wysokości 5 105 163,41 zł.

Kolejnym wojewódzkim programem eksportowym jest działanie 3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki regionu, poddziałanie 3.5.3 Internacjonalizacja MŚP organizowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Konkurs przewidziany jest na czerwiec przyszłego roku, jego pula alokacji wynosi ok. 8 mln zł (2 mln euro), a celem jest realizacja strategii internacjonalizacji MŚP.

Jeżeli chodzi o Regionalny Program Województwa Opolskiego, to w planach na rok 2019 także uwzględnia on działania eksportowe. Zostały one ujęte w ramach działania 2.4 Współpraca gospodarcza i promocja. Konkurs przewidziany na kwiecień 2019 (rozpoczęcie naboru) obejmuje:

  1. Wsparcie opracowania nowych (a także aktualizacji/modyfikacji istniejących) modeli biznesowych MSP, w tym strategii dla działań międzynarodowych, otwieranie nowych kanałów biznesowych, dywersyfikacji geograficznej lub sektorowej.
  2. Wsparcie współpracy gospodarczej przedsiębiorstw w wymiarze krajowym i międzynarodowym.
  3. Promocję przedsiębiorstw, w tym udział w wydarzeniach krajowych i międzynarodowych, m.in. w targach, pokazach technologii, jako część projektu znajdującą uzasadnienie w strategii rozwoju przedsiębiorstwa lub wprowadzonych nowych modelach biznesowych.

Organizatorem jest Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, które przewidziało na ten cel kwotę 12 695 479 zł.

Eksporterzy z województwa łódzkiego także mogą skorzystać z dofinansowania swojej działalności, bowiem Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego przewiduje działanie II.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstwa, poddziałanie II.2.1 Modele biznesowe MŚP. Konkurs został podzielony na dwa nabory. Pierwszy zaplanowany na maj 2019 obejmie dofinansowanie utworzenia modelu biznesowego internacjonalizacji, natomiast drugi przewidziany na listopad 2019 – wdrożenie ww. modelu. Przy czym wystartować można zarówno w dowolnym z naborów, jak i w obydwu.

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy jako Instytucja Pośrednicząca w organizacji omawianego programu przeznaczyła 1 mln euro (ok. 4,27 mln zł) na pierwszy nabór i 10 mln euro (ok. 42,77 mln zł) na drugi.

Ostatnim regionem, którego przedsiębiorcy będą mogli w przyszłym roku starać się o dofinansowanie działalności eksportowej, jest Mazowsze. Otóż w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego zorganizowane zostanie w grudniu 2019 roku działanie 3.2 Internacjonalizacja MŚP, poddziałanie 3.2.2. Internacjonalizacja przedsiębiorstw.

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych będąca organizatorem konkursu przeznaczyła 6 mln euro (blisko 26 mln zł) na internacjonalizację przedsiębiorstw poprzez wzrost eksportu towarów i usług.

Jak widać, w przyszłym roku nie zabraknie okazji do zintensyfikowania działań eksportowych przy pomocy dodatkowych środków zewnętrznych. Zachęcamy do sięgnięcia po nie niezależnie od tego, czy dopiero planujemy rozpoczęcie eksportu, czy też zamierzamy go dalej rozwijać. Takie środki mogą bowiem wydatnie wspomóc nasze prace i znacząco przyspieszyć budowanie konkurencyjnej pozycji na rynkach zagranicznych, a co za tym idzie osiągnięcie sukcesu na wielu płaszczyznach. Czego wszystkim serdecznie życzymy w Nowym 2019 Roku!