Go to Brand 2021

Szczegółowa analiza programu GO TO BRAND 2018

Celem trzeciego naboru do programu GO TO BRAND jest wybór projektów do dofinansowania, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celów programu. Do celów tych należy udzielenie wsparcia przedsiębiorcom uczestniczącym w programach promocji wskazanych przez PARP. Go to Brand ukierunkowane jest na promowanie polskich marek produktowych poprzez Markę Polskiej Gospodarki przy zaangażowaniu przedsiębiorstw posiadających produkt (wyrób lub usługę) konkurencyjny względem produktów z tej samej branży występujących na rynku międzynarodowym. Marka Polskiej Gospodarki ma promować polskie produkty jak i polskich przedsiębiorców chcących działać zagranicą.

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty dotyczące uczestnictwa w działaniach objętych programem promocji o charakterze ogólnym na wskazanych rynkach perspektywicznych:

– Algieria,
– Indie,
– Iran,
– Meksyk,
– Wietnam.

i/lub uczestnictwa w działaniach promocyjnych przewidzianych w12  branżowych programach promocji:

– Sprzęt medyczny
– Maszyny i urządzenia
– IT/ICT
– Biotechnologia i farmaceutyka
– Moda polska
– Kosmetyki
– Budowa i wykańczanie budowli
– Jachty i łodzie
– Meble
– Polskie specjalności żywnościowe
– Sektor usług prozdrowotnych
– Części samochodowe i lotnicze.

Jeżeli nasza firma pasuje do w/w kategorii to możemy złożyć wniosek o dofinansowanie.  Obecny nabór potrwa od 4 kwietnia 2018 r. do 8 maja 2018 r.  Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów:

1) zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi 30 000 000,00 zł (słownie: trzydzieści milionów 00/100 złotych);

2) zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie wynosi 120 000 000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia milionów 00/100 złotych).

Z uwagi na dużą koncentracje firm w mazowieckim, podjęto decyzje o podzieleniu obu programów na dwa obszary.

Maksymalna kwota kosztów kwalifikowalnych wynosi – 1 000 000,00 zł, a dofinansowanie może wynieść

– 50% jeżeli wybierzemy pomoc publiczną na sfinansowanie kosztów wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego,

lub jeżeli wybierzemy  pomocy de minimis otrzymamy:

– 60% – dla średniego przedsiębiorcy,

– 75% – dla małego przedsiębiorcy,

– 80% – dla mikroprzedsiębiorcy z województwa mazowieckiego,

– 85% – dla pozostałych mikroprzedsiębiorców.

Dla przypomnienia limit pomocy de minimis to 200 tys. euro. Warto o tym pamiętać, gdyby się okazało, że firma w ciągu ostatnich dwóch lat już raz gdzieś otrzymała dotację w ramach pomocy de minimis.

Do kosztów kwalifikowanych zalicza się koszty:

1) usługi doradczej dotyczącej umiędzynarodowienia przedsiębiorcy;

2) szkolenia w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy;

3) podróży służbowych pracowników przedsiębiorcy uczestniczącego w targach, misjach gospodarczych lub programie wspierającym rozwój na rynkach zagranicznych w zakresie i według stawek określonych w przepisach w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, tj. koszty:

a) diet,

b) noclegów,

c) przejazdów i dojazdów środkami komunikacji miejscowej,

d) innych niezbędnych wydatków związanych z tymi podróżami takich jak opłaty za: uzyskanie wiz, bagaż, przejazd drogami płatnymi i autostradami, postój w strefie płatnego parkowania, miejsca parkingowe;

4) transportu i ubezpieczenia osób i eksponatów w związku z udziałem w targach i misjach gospodarczych, tj. koszty:

a) zakupu usług w zakresie transportu i ubezpieczenia za granicą oraz na terytorium RP osób (pracowników wnioskodawcy i innych osób uczestniczących w realizacji projektu, w tym uczestników przyjazdowej misji gospodarczej) oraz eksponatów,

b) odprawy celnej i spedycji,

c) bagażu i nadbagażu,

5) rezerwacji miejsca wystawowego na targach, opłaty rejestracyjnej za udział w targach oraz wpisu do katalogu targowego;

6) organizacji stoiska wystawowego na targach lub wystawie, w tym w szczególności koszty wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego podczas uczestnictwa MŚP w danych targach lub danej wystawie, w tym koszty zakupu gotowych, zindywidualizowanych elementów zabudowy stoiska wystawowego;

7) reklamy w mediach targowych;

8) udziału w seminariach, kongresach i konferencjach;

9) organizacji pokazów, prezentacji i degustacji produktów w zakresie promocji marki produktowej, w tym zakupu usług w tym zakresie: wynajmu niezbędnych pomieszczeń oraz sprzętu, zakupu usług tłumaczenia, zakupu usług kateringowych, zakupu usług hotelowych dla uczestników przyjazdowej misji gospodarczej;

10) informacyjno-promocyjne projektu, tj. koszty:

a) nabycia lub wytworzenia oraz instalacji elementów dekoracyjnych uwzględniających założenia wizualizacji Marki Polskiej Gospodarki, tj. panelu promocyjnego MPG,

b) nabycia lub wytworzenia oraz dystrybucji materiałów informacyjno-promocyjnych takich jak gadżety, materiały drukowane np. foldery, ulotki, wizytówki,

c) przygotowania i prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych w mediach tradycyjnych, elektronicznych, cyfrowych,

d) przygotowania lub tłumaczenia strony internetowej wnioskodawcy,

e) produkcji i emisji spotów i filmów informacyjno-promocyjnych.

Nowość

Koszty projektu mogą być rozliczane:

1) na podstawie faktycznie poniesionych wydatków w przypadku projektów, dla których wartość wkładu publicznego przekracza wyrażoną w PLN równowartość kwoty 100 000 euro;

albo

2) w formie kwot ryczałtowych w przypadku zadań (określonych w budżecie projektu), dla których wartość wkładu publicznego nie przekracza wyrażonej w PLN równowartości kwoty 100 000 euro

albo

3) na podstawie faktycznie poniesionych wydatków i w formie kwot ryczałtowych dla zadań określonych w budżecie projektu, dla których wartość wkładu publicznego nie przekracza wyrażonej w PLN równowartości kwoty 100 000 euro.

Oznacza to, że maksymalna wartość dofinansowania kosztów rozliczanych w formie kwot ryczałtowych wynosi 416 700,00 PLN (słownie złotych: czterysta szesnaście tysięcy siedemset 00/100 złotych) i stanowi równowartość kwoty 100.000 EUR musimy się rozliczyć ryczałtem. Nie jest to coś złego, wręcz przeciwnie. Jeżeli np. targi BUDMA 2019 roku nie przekroczą 40 000 zł, to rozliczymy ten wydatek ryczałtem. Oznacza to, że nie musimy potem przedstawiać żadnych faktur, bo dotacje zostanie nam zwrócona od 40 000 zł.

O ile możemy się pomylić:

Komicja Oceny Projektów może uznać do 10 % kosztów wskazanych przez wnioskodawcę jako nie kwalifikowane we wniosku o dofinansowanie, i go nie odrzuci. Jeżeli wartość ta przekroczy 10% to nasz wniosek zostanie odrzucony.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu wynosi 80 dni od dnia zamknięcia naboru wniosków o dofinansowanie w danym konkursie

Wcześniejsze zamknięcie programu:

Jeżeli kwota dofinansowania złożonych w ramach naboru wniosków o dofinansowanie projektów zlokalizowanych:

1) w województwie mazowieckim, przekroczy 150 % kwoty przeznaczonej na dofinansowanie tych projektów w konkursie, termin składania wniosków o dofinansowanie dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim może ulec skróceniu;

2) w województwach innych niż mazowieckie, przekroczy 200 % kwoty przeznaczonej na dofinansowanie tych projektów w konkursie, termin składania wniosków o dofinansowanie dla projektów zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie może ulec skróceniu.

O skróceniu terminu naboru PARP poinformuje, nie później niż na 5 dni przed planowanym terminem zakończenia naboru.

I coś na koniec. Jeżeli nasza firma otrzyma dotację, to po podpisaniu umowy otrzymamy 40% całego dofinansowania w formie zaliczki.